Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługiOgłoszenie nr 595572-N-2017 z dnia 2017-09-29 r.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: Opracowanie projektu budowlanego w zakresie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, wraz z przeniesieniem praw autorskich pod nazwą: „Budowa jednego hangaru na cele ekspozycyjne w ramach rekonstrukcji zespołu i rekompozycji budynków II Pułku Lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w południowej części działki nr 14/242 obr.4 Śródmieście, a także rozbudowa sieci wodociągowej na działkach 30, 21/85, 21/219, 21/220 obr.6 Nowa Huta w rejonie ulic Cieślewskiego/Gnysia/Spadochroniarzy/ Życzkowskiego w Krakowie” oraz wykonanie projektu integracji zespołu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39 , 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumlotnictwa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeumlotnictwa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty tylko pisemnie
Adres:
Al. Jana PawłaII 39, 31-864 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego w zakresie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, wraz z przeniesieniem praw autorskich pod nazwą: „Budowa jednego hangaru na cele ekspozycyjne w ramach rekonstrukcji zespołu i rekompozycji budynków II Pułku Lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w południowej części działki nr 14/242 obr.4 Śródmieście, a także rozbudowa sieci wodociągowej na działkach 30, 21/85, 21/219, 21/220 obr.6 Nowa Huta w rejonie ulic Cieślewskiego/Gnysia/Spadochroniarzy/ Życzkowskiego w Krakowie” oraz wykonanie projektu integracji zespołu.
Numer referencyjny: DA.24-08/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zadania Inwestycyjnego: a) wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego (wraz z programem prac konserwatorskich, inwentaryzacją, opracowaniem wniosku o wydanie Pozwolenia Konserwatorskiego) wraz z uzyskaniem Pozwolenia Konserwatorskiego. b) przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu wskazanego w lit. a, wraz z autorskim prawem zależnym. II. Opis obiektu istniejącego. Stan istniejący: Jednym z zachowanych elementów hangaru to pozostałości po zabudowie hangaru nr 5 w obrębie dawnego zespołu portowego II Pułku Lotniczego przy ul. Ernesta Cieślewskiego w Krakowie w postaci reliktów fundamentów ukrytych w większości pod powierzchnią wierzchniej wartwy gruntu oraz pozostałość tylnej ściany szczytowej o układzie ramowym. Rama ta posiada konstrukcję stalową obetonowaną, zarówno w obrębie słupów jak i rygli. Wyżej wymienione relikty znajdują się na przedmiotowej działce nr 14/242 w obrębie Kraków-Śródmieście. Działka nr 14/242 figuruje w rejestrze zabytków pod numerem A-1141; wpisana została do rejestru w dniu 20 września 2006 r. jako fragment zachodniej części zespołu dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny – dawny zachodni zespół portowy 2 Pułku Lotniczego. Zgodnie z treścią cytowanej decyzji, ochroną konserwatorską objęto tutaj relikty czterech hangarów (w tym jeden podwójny, dwuhalowy) oraz płyt przed hangarowych, odcinki dróg między hangarowych, zespół komponowanej zieleni wg projektu inż. W. Przestępskiego, odcinki dróg do kołowania i dróg dla ruchu samochodowego. Stan projektowany: Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego jednego hangaru (hangar nr 5 zgodnie z dodatkiem do OPZ nr 4 Koncepcja Architektoniczna) na cele ekspozycyjne wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastruktury technicznej zagospodarowania terenu w ramach rekonstrukcji zespołu i rekompozycji budynków II Pułku przy ul. Ernesta Cieślewskiego w Krakowie. Przedmiotowy obiekt ekspozycyjny jest budynkiem halowym jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym. Budynek ten należy do grupy budynków średnio wysokich i przykryty dachem o nachyleniu połaci 5%. Koncepcja przewiduje zaprojektowanie wyżej wymienionego budynku na rzucie prostokąta w układzie słupowo-wiązarowym wraz z ryzalitami w konstrukcji murowej. Projektowany hangar będzie realizowany w konstrukcji stalowej. Szczegółowe parametry użytkowe podano w dodatku do OPZ nr 4 (Koncepcja architektoniczna) oraz w dodatku nr 10 do OPZ (Decyzja nr AU 2/6733/323/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71420000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-10
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2017-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1508, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, ze zm.). 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
załącznik nr 5 do siwz
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
zgodnie z treścią siwz
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysięcy i 00/100 złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016 poz. 359, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski nr 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232. 5. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Oryginał potwierdzenia wniesienia wadium w formach określonych w pkt 3 ppkt 2 - 6 należy złożyć przed terminem składania ofert w Muzeum Lotnictwa Polskiego al. Jana Pawła II 39 31-864 Kraków, pokój nr 316 w dni powszednie w godz. 7:30 – 15:30 bądź załączyć do składanej oferty, (w przypadku złożenia w siedzibie Zamawiającego oryginału dokumentu do oferty należy załączyć kopię dowodu wniesienia wadium).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie zespołu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA zawarta w dniu ……………. roku pomiędzy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, NIP: 6751000452, REGON: 000126681, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organem rejestrowym jest Marszałek Województwa Małopolskiego pod nr 16/99/1, reprezentowanym przez: ……………………….. zwanym dalej Zamawiającym; a …………. z siedzibą w …………………………………………………., , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………….. pod numerem …………….. posiadającą NIP ……………, REGON …………., reprezentowanym przez: ………………………………………………………………., zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”, zwanych dalej w treści Umowy „Stronami” § 1 Wybór Wykonawcy Niniejsza umowa została zawarta w związku z wyborem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. § 2 Słownik Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o: a) Dokumentacji Projektowej – należy przez to rozumieć opracowanie projektu budowlanego w zakresie wielobranżowej dokumentacji projektowej, przygotowanego zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i uzgodnieniami roboczymi z Zamawiającym, b) Generalnym Wykonawcy – należy przez to rozumieć wykonawcę, któremu udzielone zostanie zamówienie na wykonanie robót budowlanych, c) Zadaniu Inwestycyjnym – należy przez to rozumieć zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa jednego hangaru na cele ekspozycyjne w ramach rekonstrukcji zespołu i rekompozycji budynków II Pułku Lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w południowej części działki nr 14/242 obr.4 Śródmieście, a także rozbudowa sieci wodociągowej na działkach 30, 21/85, 21/219, 21/220 obr.6 Nowa Huta w rejonie ulic Cieślewskiego / Gnysia / Spadochroniarzy / Życzkowskiego w Krakowie”, d) Pozwoleniu Konserwatorskim – pozwolenie na postawie art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568 z późn. zm. niezbędne do prowadzenia prac związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego, e) Postępowaniu – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Dokumentacji Projektowej dla Zadania Inwestycyjnego, w ramach którego został wyłoniony Wykonawca, f) PZP – należy przez to rozumieć ustawę dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, ze zm.), g) Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z wszystkimi załącznikami. § 3 Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Dokumentację Projektową dla Zadania Inwestycyjnego wraz z przeniesieniem praw autorskich oraz przygotowanie wniosku o udzielenie Pozwolenia Konserwatorskiego (dalej: „Przedmiot Umowy”). 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze: a) „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ)”, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w Postępowaniu oraz z innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do SIWZ, b) ofertą złożoną przez Wykonawcę w Postępowaniu, c) wytycznymi Zamawiającego wyrażonymi w toku Postępowania, przed zawarciem Umowy oraz w trakcie jej wykonywania; d) wszelkimi wymogami prawa i wiedzy mającymi zastosowanie do Przedmiotu Umowy. 3. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykorzystany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dyspozycją art. 29 – 31 PZP. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1332, z późn. zm. 5. Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania wszystkich niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy dokumentów, opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, badań, informacji, pomiarów, zgodnie z zakresem prac projektowych. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób być kompletny pod względem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. § 4 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 1. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu, który ma zostać objęty Dokumentacją Projektową. 2. Przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym możliwe rozwiązania i zmiany w zakresie Dokumentacji Projektowej oraz do uczestniczenia w spotkaniach i konsultacjach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego oraz uwzględniać uwagi wnoszone przez Zamawiającego. 3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania zmian, uzupełnień oraz poprawek Dokumentacji Projektowej, jeżeli będzie ona niezgodna z treścią stanowiącej dokumentację Postępowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników do tej specyfikacji, a także wytycznymi Zamawiającego lub będzie zawierać wady, błędy, braki lub inne nieprawidłowości. 4. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia i problemy, w szczególności te mogące wpłynąć na zakres, jakość lub termin wykonania Przedmiotu Umowy oraz przy usunięciu których może być pomocne współdziałanie Zamawiającego. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot Umowy, jak za działania własne. 6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, lecz w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od powzięcia informacji od Zamawiającego, udzielania jasnych i kompletnych odpowiedzi na pytania dotyczące Dokumentacji Projektowej zadane przez oferentów w toku postępowań, w których Dokumentacja Projektowa lub jej fragment będzie wykorzystany w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji o stanie zaawansowania prac w terminach zakreślonych przez Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym oraz podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania Pozwolenia Konserwatorskiego. 9. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca, zgodnie ze złożoną w Postępowaniu Ofertą, będzie/nie będzie posługiwał się podwykonawcami. Postanowienia ust. 5 powyżej stosuje się wprost. § 5 Termin wykonania Umowy i odbiory 1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 10.12.2017r. r. 2. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od podpisania Umowy zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy uwzględniający: a) konieczność przeprowadzenia spotkań i konsultacji z Zamawiającym, b) konieczność udostępnienia Przedmiotu Umowy do weryfikacji przez Zamawiającego w terminie zapewniającym Zamawiającemu co najmniej 7-dniowego termin na zgłoszenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń oraz czasu niezbędnego na ich uwzględnienie przez Wykonawcę, c) konieczność uzyskania Pozwolenia Konserwatorskiego; d) terminy wskazane w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (OPZ)”, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w Postępowaniu. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość obiorów częściowych. 4. Wykonawca zobowiązuje się oddać Przedmiot Umowy w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu. 5. Za termin wykonania Umowy uważać się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego. Protokół ten winien zawierać: a) wykaz przekazywanej dokumentacji (opracowań), lub ich części b) oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja: i. została wykonana z należytą starannością, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami normami oraz wiedzą techniczną, ii. wydana zostaje po skoordynowaniu między branżami (jeśli dotyczy), po sprawdzeniu, z niezbędnymi uzgodnieniami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu służy. § 6 Przeniesienie praw autorskich 1. Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania Przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy, następuje przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do Dokumentacji Projektowej ich części, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów lub ich części dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera lub zapisywanie na cyfrowych nośnikach informacji, w nieograniczonej ilości egzemplarzy; b) rozpowszechnianie utworów lub ich części w dowolny sposób, w tym w szczególności poprzez wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie; c) publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności poprzez udostępnienie w sieci internetowej; d) wprowadzanie do obrotu oryginału lub nośników, na których utrwalono utwory lub ich części, użyczenie, najem, dzierżawa; e) przekazywanie innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań; f) wykorzystywanie do realizacji robót budowlanych oraz do prowadzenia postępowań w celu udzielenia zamówienia publicznego; g) możliwość wykorzystania utworów do realizacji innych projektów budowlanych. 2. Zamawiający nabywa także wyłączne, zbywalne prawo do wykonywania praw autorskich zależnych do utworów oraz prawo do zezwalania na wykonywanie praw autorskich zależnych do utworów, o których mowa w ust. 1 lub ich części innym podmiotom, a także prawo do decydowania o sposobie udostępnienia, w tym decydowania o pierwszym udostępnieniu, decydowania o udostępnieniu w całości lub w wybranej części. 3. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania praw autorskich osobistych wszystkich osób posiadających takie prawa do utworów o których mowa w ust. 1. § 7 Wynagrodzenie 1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy i innych zobowiązań zawartych w Umowie oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 6, wynosi: …… zł brutto (słownie: ………………………………………………………… złotych 00/100), …… zł netto (słownie: ………………………………………………………… złotych 00/100), podatek VAT w wysokości …… zł (słownie …………………………………………… złotych 00/100). 2. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT obejmującej wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy. 3. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, o której mowa w ust. 2. 4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury VAT, o której mowa w ust. 2. Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia przelewu. 5. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. § 8 Rękojmia i gwarancja 1. Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji na Przedmiot Umowy, której bieg rozpoczyna się w dniu następującym po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy. 2. W przypadku stwierdzenia wad Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji, Wykonawca niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nieodpłatnie usunie wady, a także, jeśli jest to niezbędne, sporządzi dokumentację projektową w zakresie pozwalającym na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do usunięcia wszelkich konsekwencji tych wad. 3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona w ten sposób, że okres rękojmi wynosi 5 lat i rozpoczyna bieg w dniu następującym po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy. § 9 Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiającemu może odstąpić od Umowy w przypadku: a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; b) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy; c) zajęcia wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przez organ egzekucyjny; d) nie wywiązywania się z zobowiązania zapłaty wynagrodzenia na rzecz zatrudnionych przy realizacji zadania podwykonawców; e) opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 7 dni; f) nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 7 dni od dnia jej podpisania; g) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego wyrażonego w dowolnej formie nie nastąpiła zmiana sposobu wykonywania Umowy na prawidłowy. 2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących jego podstawę. § 10 Kary umowne i odszkodowania 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) W przypadku opóźnienia: i. w oddaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ii. w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, iii. w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, b) w przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek braku odpowiedzi na pytanie. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają kumulacji. 4. Kwoty kar umownych mogą być potrącone z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego. 5. Odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron oraz naliczenie kary umownej wskazanej w ust. 1 lit. a pkt. iii, nie niweczy prawa dochodzenia przez Zamawiającego roszczenia z tytułu kar umownych wskazanych w ust. 1 lit. a pkt. i-ii oraz lit b, naliczonych w trakcie obowiązywania Umowy. 6. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. § 11 Zmiana Umowy 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: a) zmiany polegającej na ograniczeniu zakresu Przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie; b) zmiany w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania; c) zmiany w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; d) w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego; e) zmiany przepisów prawa dotyczących podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, poprzez podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; f) zmiana osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy jest możliwa jeżeli nowe / dodatkowe osoby posiadają kwalifikacje nie niższe od tych, które posiadają osoby wskazane do realizacji zamówienia. 3. Zmiana Umowy jest inicjowana poprzez złożenie wniosku zawierającego uzasadnienie zmiany, termin wprowadzenia zmiany, opis zmiany (w tym w szczególności wskazanie kwalifikacji nowo powołanych do realizacji zamówienia osób). Druga Strona jest zobowiązana do ustosunkowania się do wniosku w terminie 7 dni. § 12 Kontakt między Stronami 1. Osobą uprawnioną do uzgadniania spraw objętych niniejszą umową z ramienia Wykonawcy jest: …………………………………. tel. ………………………………..., e-mail ……………………… 2. Osobą uprawnioną do koordynowania spraw objętych niniejszą Umową z ramienia Zamawiającego jest: …..……………………………..tel. …………………………………………, e-mail ……………………… 3. Strony mają prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2 zawiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie - co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu. 4. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 5. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą Umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej Umowy lub jej części innym osobom/podmiotom. § 13 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia, sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Załącznikami do Umowy są: 1. ……… 2. ……… 3. ……… 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 11 Zmiana Umowy 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: a) zmiany polegającej na ograniczeniu zakresu Przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie; b) zmiany w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania; c) zmiany w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; d) w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego; e) zmiany przepisów prawa dotyczących podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, poprzez podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; f) zmiana osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy jest możliwa jeżeli nowe / dodatkowe osoby posiadają kwalifikacje nie niższe od tych, które posiadają osoby wskazane do realizacji zamówienia. 3. Zmiana Umowy jest inicjowana poprzez złożenie wniosku zawierającego uzasadnienie zmiany, termin wprowadzenia zmiany, opis zmiany (w tym w szczególności wskazanie kwalifikacji nowo powołanych do realizacji zamówienia osób). Druga Strona jest zobowiązana do ustosunkowania się do wniosku w terminie 7 dni.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), które wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Do oferty należy załączyć uzasadnienie zawierające wykazanie, iż informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym – iż są spełnione wszystkie przesłanki opisane w art. 11 ust. 8 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak wykazania tych okoliczności będzie skutkować nieskutecznością zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-09, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferta sporządzona w języku obcym jest składana wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHZałączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty
- Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu osób skierowanych do wykonania zamówienia
- Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
- Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
- Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer