Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie nr 567951-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: Wykonanie kompleksowej renowacji unikatowego samolotu MiG-19PM oraz śmigłowców SM-1 i SP-GIL ze zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 12668100000000, ul. Al. Jana Pawła II  39 , 30-969  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumlotnictwa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://muzeumlotnictwa.pl/ogloszenia/index.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeumlotnictwa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty tylko pisemnie
Adres:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowej renowacji unikatowego samolotu MiG-19PM oraz śmigłowców SM-1 i SP-GIL ze zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego
Numer referencyjny: DA-271-1/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej renowacji muzealiów Muzeum Lotnictwa Polskiego samolotu MiG-19PM (nr inw. 261) oraz śmigłowców SM-1 (nr. inw. 236 ) oraz SP-GIL (nr inw. 152) zgodnie z specyfikacją prac wskazaną w programach konserwatorskich stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. Zamówienie podzielono na trzy części odpowiadające poszczególnym obiektom: Część I - Wykonanie renowacji samolotu MiG-19PM (nr inw.: 261); Część II - Wykonanie renowacji śmigłowca SM-1 (nr inw.: 236 ); Część III – Wykonanie renowacji śmigłowca SP-GIL (nr inw.: 152). Zamówienie obejmuje swoim zakresem: a) prace konserwatorskie; b) wykonanie dokumentacji fotograficznej poprzedzającej rozpoczęcie prac konserwatorskich; c) dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia, d) wykonanie i przekazanie dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej (2 egzemplarze) i formie elektronicznej (1 egzemplarz na płycie CD/DVD, pendrive), e) przeniesienia praw autorskich do ww. dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Zamawiającego, w tym promocji, tj. w zakresie szczegółowo opisanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, f) stały nadzór konserwatorski. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy, liczone od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 50211100-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50212000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-11-22

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane nie później niż: część I – do dnia 22 listopada 2021 r. część II – do dnia 16 listopada 2020 r. część III – do dnia 16 listopada 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2. O udzielenie zamówienia w zakresie każdej z części zamówienia z osobna lub wszystkich części zamówienia łącznie, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.: a) Wykonawcy, którzy mogą się wykazać należytym wykonaniem – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej jednego zamówienie obejmujących wykonanie prac konserwatorskich przy statkach powietrznych należących do zabytków ruchomych wskazanych w treści art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282, ze zm.), tj. będących wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 50.000,00 PLN brutto. b) Wykonawcy, którzy dysponują osobą mającą pełnić funkcję koordynatora prac konserwatorskich, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej raz koordynowała prace konserwatorskie przy statkach powietrznych. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postepowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 6 lit. a) ppkt. i) oraz ust. 1 lit. b) SIWZ, według kryterium spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
i. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; ii. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
i. wykaz usług - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto 60,00
doświadczenie zespołu30,00
długość okresu gwarancji10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA O WYKONANIE KONSERWACJI ESPONATU /-ÓW MUZEALNEGO / -YCH - SAMOLOTU /-ÓW……………………. zawarta w Krakowie w dniu ……………… 2020r. pomiędzy: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-864) przy al. Jana Pawła II 39, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego pod nr RIK 16/99, posiadającym NIP 675-10-00-452, zwanym dalej „Muzeum” lub „Zamawiającym”, reprezentowanym przez - Krzysztofa Radwana - Dyrektora Muzeum, a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: § 1 1. Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. poz. 1843 z późn. zm.). 2. Przedmiotem umowy - zwanej dalej „Umową” - jest wykonanie konserwacji eksponatu muzealnego ……………… wpisanego do inwentarza muzealnego pod pozycją: ………………. z zastosowaniem materiałów własnych Wykonawcy. Materiały takie jak farby, lakiery i płótna powinny być o specyfikacji zbliżonej do zastosowanych oryginalnie. Do klejenia konstrukcji drewnianych zaleca się stosowanie nowoczesnych technik lotniczych. 3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: a) wykonanie prac konserwatorskich; b) wykonanie dokumentacji fotograficznej poprzedzającej rozpoczęcie prac konserwatorskich; c) dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia d) wykonanie i przekazanie dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej (2 egzemplarze) i formie elektronicznej (1 egzemplarz na płycie CD/DVD, pendrive); e) przeniesienie majątkowych praw autorskich do. dokumentacji konserwatorskiej; f) pełnienie nadzoru konserwatorskiego. § 2 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z Umową oraz załącznikami nr 1 i 2 do niej, tj.: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy. 2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i muzealnej oraz wytycznymi konserwatorskimi zawartymi w SIWZ. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada wystarczające umiejętności i kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy, jak również zapewnia, że ewentualne osoby wskazane przez niego do wykonania przedmiotu Umowy, przez cały okres realizacji Umowy posiadać będą niezbędne umiejętności i kwalifikacje, umożliwiające prawidłową jego realizację. 4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z wytycznymi konserwatorskimi dotyczącymi zakresu oraz sposobu prowadzenia prac nad przedmiotem Umowy, zawartymi w załączniku nr ….. do SIWZ i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 5. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia zaleceń i wskazówek Zamawiającego w zakresie sposobu prowadzenia prac, jak również niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość i sposób prowadzenia prac lub na termin realizacji Umowy. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w czasie prowadzenia prac konserwatorskich za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie eksponatów. W przypadku uszkodzenia eksponatów, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przywróceniem ich do stanu poprzedniego, a w przypadku zniszczenia lub utraty eksponatów, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego co najmniej wartości obiektu z daty powstania szkody. 7. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu prac konserwatorskich, która zawierać będzie m.in. opis dokonanych prac, wykaz zastosowanych materiałów, technik, itp. oraz dokumentacje fotograficzną z okresu przed, w trakcie i po zakończeniu prac konserwatorskich § 3 1. Osobami odpowiedzialnymi w imieniu Zamawiającego za dokonywanie wszelkich bieżących i wiążących dla obu stron uzgodnień w zakresie przedmiotu Umowy, jak również do odbioru i zatwierdzenia przedmiotu umowy są wymienieni poniżej: - ………………………………………………… - ………………………………………………… 2. Osobami odpowiedzialnymi w imieniu Wykonawcy za dokonywanie wszelkich bieżących i wiążących dla obu stron uzgodnień w zakresie przedmiotu Umowy, jak również przekazania do odbioru i zatwierdzenia przedmiotu umowy są wymienieni poniżej: - …………………………………………………. § 4 1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy innym osobom lub podmiotom. 2. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zatrudnienia podwykonawców do wykonania całości lub części prac objętych niniejszą umową zapewnić, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy. 3. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji wykonywanych przez nich prac i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania, za należyte wykonanie zobowiązań przez podwykonawców. 4. O podzleceniu wykonania części przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz wskazać zakres prac powierzonych podwykonawcy. 5. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, że otrzymali w całości wynagrodzenie z tytułu prac wykonanych na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy lub inne dowody zapłaty podwykonawcom należnego im wynagrodzenia. W przypadku niedoręczenia oświadczeń lub dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu dostarczania tych oświadczeń lub dowodów. § 5 1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy niezwłocznie po jej podpisaniu i zobowiązuje się do jego wykonania w terminie do dnia …………………. Prace określone w SIWZ do wykonania na rok 2020, powinny zostać wykonane w terminie do dnia 25.11.2020r. 2. W terminie 1 tygodnia od podpisania Umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, który zawierać będzie etapy wykonania przedmiotu Umowy i wynikające z nich wynagrodzenie Wykonawcy. Harmonogram ten po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. Wszystkie prace konserwatorskie stanowiące przedmiot Umowy zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru częściowego przedmiotu Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. § 6 1. Odbiór przedmiotu Umowy lub jego części odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy, po pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawcę o wykonaniu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 2. Odbiór przedmiotu Umowy lub jego części strony potwierdzają każdorazowo przez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego lub końcowego. 3. Protokół odbioru częściowego lub końcowego powinien zostać podpisany w ciągu 3 dni od daty przekazania przedmiotu Umowy lub jego części do odbioru. Poprzez podpisanie protokołu odbioru częściowego lub końcowego Zamawiający jednocześnie zatwierdza przekazany mu do odbioru przedmiot umowy lub jego część. § 7 1. Zamawiający ma prawo sprawdzenia i weryfikacji przekazanego przedmiotu Umowy lub jego części, a w szczególności jakości wykonanych prac konserwatorskich pod względem zgodności z założeniami konserwatorskimi. 2. W przypadku stwierdzenia wad lub błędów przekazanego przedmiotu Umowy lub jego części, a w szczególności jakości wykonanych prac konserwatorskich, Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę na piśmie o stwierdzonych wadach lub błędach, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia i wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni. 3. Poprawiony przedmiot Umowy lub jego część, Wykonawca ponownie przedstawia Zamawiającemu do odbioru i zatwierdzenia. 4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie wskazanym w ust. 2, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 Umowy i wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia. § 8 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, a w szczególności na wykonane prace konserwatorskie na okres ….. miesięcy licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt napraw gwarancyjnych przedmiotu Umowy lub jego części w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym przez strony, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wady. 3. Gwarancja Wykonawcy obejmuje dobrą jakość wykonanych prac konserwatorskich, w tym konserwacji elementów konstrukcji, pokrycia i powłok malarskich. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wpływem warunków atmosferycznych w tym opadów, wiatrem, uszkodzeń mechanicznych, zwłaszcza spowodowanych nieprawidłowym utrzymaniem statków powietrznych, kolizjami, wypadkami lub aktami wandalizmu, oraz spowodowanych okolicznościami uznanymi za siłę wyższą. 4. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas naprawy gwarancyjnej. 5. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych wynikających z gwarancji, określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zastępczego wykonania naprawa gwarancyjnych na koszt Wykonawcy. 6. Udzielona gwarancja nie wyłącza roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 24 miesięcy. § 9 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: - netto: …. zł (słownie: …….. złotych)) - brutto: ….. zł(słownie: ……… złotych.) Wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23% . 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie może ulec zwiększeniu. W przypadku ograniczenia zakresu prac konserwatorskich wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu 3. Rozliczenie wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, za faktycznie w pełni wykonane i odebrane etapy harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy, po dokonaniu odbioru częściowego i końcowego przez Zamawiającego. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1, a pozostałe 20% będzie płatne na podstawie faktury końcowej. 4. Warunkiem zapłaty każdej faktury jest podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru na każdą etap (pozycję) harmonogramu rzeczowo-finansowego, który każdorazowo stanowić będzie załącznik do faktury. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy………….., na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 14 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu. 5. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego numer rachunku został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”), oraz że nr rachunku bankowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT 6. Dniem zapłaty wynagrodzenia lub jego części jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą określoną na fakturze, której dotyczy zapłata. 7. W przypadku zwłoki w zapalcie wynagrodzenia lub jego części Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych. § 10 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,5%. wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ……… zł, (słownie: ……………………………………….) w formie …….. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężnej będzie bezwarunkowe, przenaszalne, płatne na pierwsze żądanie. 3. Zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostawiona kwota 30% stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócona w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie doprowadził do usunięcia w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie egzekwowania usuwania tych wad. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta lub Poręczyciela o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta lub Poręczyciela i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków umowy. § 11 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 2. Umowa może zostać wypowiedziana bez okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcą, a w szczególności w przypadku: a) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, b) nieuwzględniania uzasadnionych i merytorycznych uwag wnoszonych przez Zamawiającego, c) zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do wykonania przedmiotu Umowy przekraczającej 2 tygodnie, d) zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu poszczególnych części przedmiotu Umowy określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, zagrażającej terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy. 3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wykonany do dnia rozwiązania lub odstąpienia przedmiot Umowy. Ust. 1 ostatnie zdanie stosuje się odpowiednio. Zamawiający zleca wykonanie lub dokończenie przedmiotu Umowy innemu wykonawcy. § 12 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości: a) z tytułu niewykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1 Umowy, b) za nienależyte wykonanie Umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1 Umowy; c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, d) za zwlokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur. § 13 1. Wykonane przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy: dokumentacja konserwatorska, zdjęcia lub jakiekolwiek opracowania są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 z późn. zm.) i podlegają przewidzianej w niej ochronie. 2. Wykonawca oświadcza, że utwory będą całkowicie oryginalne i nie będą zawierały żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego, nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich i że jego prawa autorskie do tych utworów nie będą ograniczone w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy. 3. Z chwilą odbioru utworów (przyjęcia) autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do utworów przechodzą nieodpłatnie na Zamawiającego, w zakresie korzystania i rozporządzania nimi bez ograniczeń czasowych i przestrzennych na następujących polach eksploatacji: 1) wykorzystanie do realizacji prac konserwatorskich eksponatów oraz przetwarzanie, przerabianie, zmienianie, dodawanie oraz modyfikowanie dla późniejszych modyfikacji; 2) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 3) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 5) prawo obrotu egzemplarzami nośników zawierających utwór w kraju i za granicą; 6) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono; 7) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 8) wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych; 9) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 10) wykorzystywania do celów promocyjnych; 4. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów, według potrzeb Zamawiającego, wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania utworów, w szczególności na: 1) decydowanie o sposobie oznaczania autorstwa; 2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części utworu, samodzielnie lub połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznym lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć utwory wykonane pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy utworach tego rodzaju. 6. Dostarczone Zamawiającemu egzemplarze utworów stają się własnością Zamawiającego z chwilą (odbioru) przyjęcia utworów, a ich ewentualne późniejsze zagubienie bądź zniszczenie w jakimkolwiek czasie nie może powodować żadnej odpowiedzialności wobec Wykonawcy. § 14 1. Strony mogą dokonać zmiany istotnych postanowień zawartych w Umowie wyłącznie w przypadkach w niej określonych, w drodze aneksu. 2. Zamawiający dopuszcza dokonanie następujących zmian Umowy: 1) zmiana terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy i stanowiących przeszkodę w realizacji robót niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności takich jak np: siła wyższa, stan epidemii lub klęski żywiołowej lub decyzje władz państwowych; 2) zmiana sposobu wykonania / technologii przedmiotu Umowy, o ile jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania; 3) ograniczenie zakresu przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami; 4) zmiany ceny – w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r. poz. 2177 z późn. zm.), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r. poz. 2215) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiany w tym zakresie mogą być dokonane poprzez dostosowanie ceny do nowej stawki podatku od towarów i usług lub do nowego poziomu kosztów wykonania zamówienia wynikającego ze zmian wysokości czynników, o których mowa w lit. b, c i d, o ile Wykonawca wykaże wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia, 3. w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp. 4. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 1-3 jest nieważna. § 15 1. Umowa traci ważność, gdy do niewykonania umowy dojdzie na skutek siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron lub za ich pisemnym porozumieniem. 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub bezskutecznie, Strony są zobowiązane dokonać zmiany tego postanowienia lub jego zastąpienia, tak aby zmieniona treść postanowienia była zgodna z celem pierwotnej jego treści. Zmiana treści niektórych postanowień, ich nieważność lub bezskuteczność nie wpływają na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy § 16 1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 2. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy przekazywane będą na piśmie w języku polskim i będą podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione. 3. Doręczenia pism, o których mowa w ust. 2 dokonywane będzie za potwierdzeniem odbioru na wskazane w umowie adresy stron, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. 4. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień jej otrzymania pocztą lub faksem. § 17 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część Umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: a) ................................................................................. b) ……………………………………………………………………………. 3. O każdej zmianie adresu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie. § 18 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy następują w formie aneksu, podpisanego przez Muzeum i Wykonawcę. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu Umowy strony zgodnie poddają sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 5. Integralną część Umowy stanowią wymienione w niej załączniki. Załączniki: 1) Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia, 2) Oferta Wykonawcy z załącznikami, 3) Harmonogram rzeczowo-finansowy prac konserwatorskich. ................................................................ ………………………………..………......................... Podpis i pieczęć Dyrektora Muzeum Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy ………………………………………………………. Pieczęć Muzeum

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 14 1. Strony mogą dokonać zmiany istotnych postanowień zawartych w Umowie wyłącznie w przypadkach w niej określonych, w drodze aneksu. 2. Zamawiający dopuszcza dokonanie następujących zmian Umowy: 1) zmiana terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy i stanowiących przeszkodę w realizacji robót niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności takich jak np: siła wyższa, stan epidemii lub klęski żywiołowej lub decyzje władz państwowych; 2) zmiana sposobu wykonania / technologii przedmiotu Umowy, o ile jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania; 3) ograniczenie zakresu przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami; 4) zmiany ceny – w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r. poz. 2177 z późn. zm.), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r. poz. 2215) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiany w tym zakresie mogą być dokonane poprzez dostosowanie ceny do nowej stawki podatku od towarów i usług lub do nowego poziomu kosztów wykonania zamówienia wynikającego ze zmian wysokości czynników, o których mowa w lit. b, c i d, o ile Wykonawca wykaże wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia, 3. w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp. 4. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 1-3 jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być podpisana i napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39, 310-864 Kraków i oznakować w następujący sposób: Oferta na: Wykonanie kompleksowej renowacji unikatowego samolotu MiG-19PM oraz śmigłowców SM-1 i SP-GIL ze zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego (znak sprawy: DA-271-1/20) nie otwierać przed 6 sierpnia 2020 roku - godz. 12:15
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie renowacji samolotu MiG-19PM (nr inw.: 261);
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje swoim zakresem: a) prace konserwatorskie; b) wykonanie dokumentacji fotograficznej poprzedzającej rozpoczęcie prac konserwatorskich; c) dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia, d) wykonanie i przekazanie dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej (2 egzemplarze) i formie elektronicznej (1 egzemplarz na płycie CD/DVD, pendrive), e) przeniesienia praw autorskich do ww. dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Zamawiającego, w tym promocji, tj. w zakresie szczegółowo opisanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, f) stały nadzór konserwatorski.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50211100-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-11-22
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie zespołu30,00
długość okresu gwarancji10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie renowacji śmigłowca SM-1 (nr inw.: 236 )
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje swoim zakresem: a) prace konserwatorskie; b) wykonanie dokumentacji fotograficznej poprzedzającej rozpoczęcie prac konserwatorskich; c) dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia, d) wykonanie i przekazanie dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej (2 egzemplarze) i formie elektronicznej (1 egzemplarz na płycie CD/DVD, pendrive), e) przeniesienia praw autorskich do ww. dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Zamawiającego, w tym promocji, tj. w zakresie szczegółowo opisanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, f) stały nadzór konserwatorski.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50211100-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie zespołu30,00
długość okresu gwarancji10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie renowacji śmigłowca SP-GIL (nr inw.: 152)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje swoim zakresem: a) prace konserwatorskie; b) wykonanie dokumentacji fotograficznej poprzedzającej rozpoczęcie prac konserwatorskich; c) dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia, d) wykonanie i przekazanie dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej (2 egzemplarze) i formie elektronicznej (1 egzemplarz na płycie CD/DVD, pendrive), e) przeniesienia praw autorskich do ww. dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Zamawiającego, w tym promocji, tj. w zakresie szczegółowo opisanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, f) stały nadzór konserwatorski.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50211100-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie zespołu30,00
długość okresu gwarancji10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Program konserwatorski - MiG-19PM
- Program konserwatorski - śmiglowiec SM-1
- Program konserwatorski - SP-GIL
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer