Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługiOgłoszenie nr 602614-N-2018 z dnia 2018-08-10 r.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej niezbędnej do budowy lotniczego hangaru ekspozycyjnego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wraz z przeniesieniem praw autorskich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39 , 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumlotnictwa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://drive.google.com/drive/folders/1jd7QedHtUm0cso6lePhFfS7GlWCSQdzG?usp=sharing

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeumlotnictwa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
tak, wymagana jest pisemna forma papierowa
Adres:
Al. Jana PawłaII 39, 31-864 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej niezbędnej do budowy lotniczego hangaru ekspozycyjnego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wraz z przeniesieniem praw autorskich
Numer referencyjny: DA.24-07/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej niezbędnej do budowy lotniczego hangaru ekspozycyjnego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wraz z przeniesieniem praw autorskich. 2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wielobranżowego projektu budowlanego pn. „Budowa dwóch hangarów na cele ekspozycyjne w ramach rekonstrukcji zespołu i rekompozycji budynków II Pułku Lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych w południowej części działki nr 14/242 obr. 4 Śródmieście, a także rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr. 30,21/85,21/219,21/220 obr. 6 Nowa Huta w rejonie ulic Ciesielewskiego/Gnysia/ Spadochroniarzy/ Życzkowskiego w Krakowie – ETAP I: budowa jednego hangaru na cele ekspozycyjne, budowa wewnętrznej instalacji w budynku: wod-kan, co, energii elektrycznej i teletechnicznej wraz z budową wewnętrznej instalacji poza budynkiem: kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, budową sieci wodociągowej oraz budową (odtworzeniem) zabytkowych utwardzeń na działkach nr.14/242 obr. 4 Śródmieście oraz nr. 30 obr. 6 Nowa Huta w Krakowie.” 3. W zakres wielobranżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej wchodzi opracowanie: a. szczegółowego projektu zagospodarowania terenu, ujmującego szczegółowo niwelację i przygotowanie terenu z elementami małej architektury, w tym: ukształtowanie terenu (makro- i mikroniowelacja), wewnętrzny układ drogowy, zintegrowany plan sieci, instalacji zewnętrznych, system odwodnienia terenu, instalacja oświetlenia terenu, budynku i reliktów pierwotnego hangaru, b. projektu dotyczącego zieleni (zagospodarowania i pielęgnacji) z uwzględnieniem decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 554/18 znak: KZ 03.4125.11.12.2018.NP oraz nr 555/18 znak: KZ03.6131.50.2018. NP c. szczegółowego programu prac konserwatorskich (uwzględniającego rozwiązania projektu konstrukcji) umożliwiającego wycenę, realizację konserwacji, zabezpieczenia i wyeksponowanie zachowanych reliktów zabytku, w tym tylnej szczytowej ściany pierwotnego hangaru, d. projektu architektury, e. projektu konstrukcji, f. projektu przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej do budynku oraz projektu wymiennikowni c.o. g. projektu wewnętrznej instalacji elektrycznej poza hangarem – od budynku do złącza kablowego w skrzynce przyłączeniowej, wewnętrznej instalacji teletechnicznej (od przyłącza do hangaru), wewnętrznej instalacji wodociągu i kanalizacji poza obrębem hangaru, h. sporządzenie projektów branżowych wewnątrz hangaru i na ścianach/dachu budynku, w tym: instalacji wody zimnej, ciepłej, pożarowej, kanalizacji sanitarnej, systemu odprowadzenia wody opadowej, instalacji elektrycznej, odgromowej, instalacji grzewczej, wentylacyjnej, instalacji teletechnicznych i słaboprądowych: projekt instalacji okablowania strukturalnego i telefonicznego, projekt instalacji telewizji dozorowej CCTV, projekt instalacji wykrywania włamania i napadu SSWiN, projekt kontroli dostępu KD, projekt instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP, projektu IT i AV w budynku dla planowanych wewnątrz hangaru ekspozycji oraz innych funkcji pomieszczeń (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego), i. sporządzenie przedmiarów robót, zawierających zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania, lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, j. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego na podstawie przedmiarów robót, o których mowa w pkt. powyżej, k. sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej jako STWiORB), zawierająca szczegółowy opis wymagań niezbędnych do określenia: - standardu, sposobu i jakości wykonania robót, - standardu, jakości i właściwości użytych materiałów i montowanych urządzeń, - sposobu odbioru robót i wymogów Zamawiającego przy odbiorze, l. sporządzenie harmonogramu realizacji inwestycji, m. sporządzenie/uszczegółowienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwanej dalej jako BIOZ), n. dokonaniem niezbędnych uzgodnień i uzyskaniem decyzji, w tym: - uzgodnień konserwatorskich (z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w zakresie opracowywanej dokumentacji, zgodnie z zapisami Programu Konserwatorskiego PB), - uzgodnień z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (dalej jako NIMOZ) w zakresie zaopiniowania systemów: sygnalizacji p.poż., sygnalizacji włamania i napadu, telewizji dozorowej i kontroli dostępu, - innych wymaganych prawem uzgodnień z właściwymi podmiotami, wynikających z rozwiazań przyjętych w toku prac projektowych, włącznie z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych (jeśli będą konieczne).

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71210000-3
71221000-3
71222000-0
71240000-2
71242000-6
71244000-0
71245000-7
71250000-5
71330000-0
71400000-2
71420000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w zakresie oraz do wartości szacunkowej zamówienia – wartość ewentualnych zamówień powtarzalnych oszacowano na 60 000,00 zł netto; na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania dla zamówienia podstawowego. Zakres usług podobnych (powtarzających) może obejmować w szczególności usługi projektowe związane z pracami inwestycyjnymi, remontowymi i zagospodarowaniem terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego, w tym: a) może dotyczyć opracowania projektu budowlanego dotyczącego przebudowy fragmentu sieci wodociągowej zgodnie z zapisami decyzji ULICP – znak: AU 02-1.6733.156.2018.SDU wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, b) może dotyczyć opracowania projektu przyłącza wodociągu z przebudowanego fragmentu sieci wodociągowej do projektowanego hangaru, c) może dotyczyć uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji pn. „Budowa dwóch hangarów na cele ekspozycyjne w ramach rekonstrukcji zespołu i rekompozycji budynków II Pułku Lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych w południowej części działki nr 14/242 obr. 4 Śródmieście, a także rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr. 30,21/85,21/219,21/220 obr. 6 Nowa Huta w rejonie ulic Ciesielewskiego/Gnysia/ Spadochroniarzy/ Życzkowskiego w Krakowie – ETAP I: budowa jednego hangaru na cele ekspozycyjne, budowa wewnętrznej instalacji w budynku: wod-kan, co, energii elektrycznej i teletechnicznej wraz z budową wewnętrznej instalacji poza budynkiem: kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, budową sieci wodociągowej oraz budową (odtworzeniem) zabytkowych utwardzeń na działkach nr.14/242 obr. 4 Śródmieście oraz nr. 30 obr. 6 Nowa Huta w Krakowie.” w związku z uwzględnieniem w jej zakresie rzeczowym przebudowy fragmentu sieci wodociągowej zgodnie z zapisami decyzji ULICP znak: AU 02-1.6733.156.2018.SDU oraz przeprojektowania przyłącza wodociągu do hangaru, d) może dotyczyć opracowania projektów wykonawczych, w tym: STWiORB, przedmiarów i kosztorysów, wymienników c.o. w następujących budynkach: Hangar Główny, budynek Spadochroniarni, tzw. Mały Hangar, hangar stalowy nr 1 i hangar stalowy nr 2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-23

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co wykonali należycie minimum dwa (2) zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, spełniające następujące wymagania: i. każde zamówienie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej projekt wykonawczy oraz obejmowało swoim zakresem także opracowanie: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, ii. przedmiotem dokumentacji projektowej co najmniej jednego zamówienia była budowa/przebudowa/nadbudowa/rozbudowa/adaptacja/modernizacja budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 2000 m2, iii. co najmniej jedno z zamówień realizowane było dla budynku wpisanego do rejestru zabytków, iv. wartość brutto każdego zamówienia (nie mylić z wartością zamówień na roboty budowlane) wynosi co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 7 lit a ppkt i. SIWZ, według kryterium spełnia/nie spełnia. b. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum następującymi osobami: i. projektant główny w specjalności architektonicznej – osoba, która pełnić będzie funkcję głównego projektanta, posiadająca wymagane prawem uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej polegające na tym że, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia opracowała dokumentację projektową dla przynajmniej dwóch (2) inwestycji, w tym dla przynajmniej jednej inwestycji dotyczącej budynku wpisanego do rejestru zabytków; ii. projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - osoba, która pełnić będzie funkcję projektanta branżowego, posiadająca uprawnienia do projektowania w ww. specjalności bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej polegające na tym że, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia opracowała dokumentację projektową dla przynajmniej dwóch (2) inwestycji, w tym dla przynajmniej jednej inwestycji dotyczącej budynku wpisanego do rejestru zabytków; iii. projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - osoba, która pełnić będzie funkcję projektanta branżowego, posiadająca uprawnienia do projektowania w ww. specjalności bez ograniczeń, iv. projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoba, która pełnić będzie funkcję projektanta branżowego, posiadająca uprawnienia do projektowania w ww. specjalności bez ograniczeń, v. projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - osoba, która pełnić będzie funkcję projektanta branżowego, projektowania w ww. specjalności bez ograniczeń, Powyższe osoby muszą należeć do odpowiedniej jednostki samorządu zawodowego. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725). Ocena spełniania ww. warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdziale 7 ust.1 lit b. SIWZ, według kryterium spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
i. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, ii. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; iii. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
i. wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
i. wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.); 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski nr 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
• doświadczenie zespołu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
WZÓR UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ NIEZBĘDNEJ DO BUDOWY LOTNICZEGO HANGARU EKSPOZYCYJNEGO W MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH DO DOKUMENTACJI Zawarta w dniu [___] w Krakowie, pomiędzy: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, nr RIK 16/99, REGON: 000126681, NIP: 675-100-04-52, reprezentowanym przez: [___] zwanym dalej Zamawiającym a [___], zwanym/ą dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej Stronami. Niniejsza umowa zawarta została w wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - art. 39 i n. PZP. § 1. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej niezbędnej do budowy lotniczego hangaru ekspozycyjnego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wraz z przeniesieniem praw autorskich do dokumentacji, przez cały okres realizacji budowy, której dotyczy dokumentacja będąca przedmiotem Umowy. 2. Dokumentacja projektowo-wykonawcza powinna być wykonana zgodnie z: a. opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), opublikowanej w postępowaniu, na podstawie którego udzielono niniejszego zamówienia a także dokumentami stanowiącymi załączniki do SIWZ, w szczególności z projektem budowlanym, b. ofertą złożoną przez Wykonawcę w przetargu, c. wytycznymi Zamawiającego, zarówno złożonymi na etapie przetargu, jak i w trakcie jej wykonywania, d. wszelkimi wymogami prawa i wiedzy mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy. 3. W zakres przedmiotu umowy wchodzi: a. szczegółowego projektu zagospodarowania terenu, ujmującego szczegółowo niwelację i przygotowanie terenu z elementami małej architektury, w tym: ukształtowanie terenu (makro- i mikroniwelacja), wewnętrzny układ drogowy, zintegrowany plan sieci zewnętrznych, system odwodnienia terenu, b. projektu dot. zieleni (zagospodarowania i pielęgnacji) z uwzględnieniem decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 554/18 znak: KZ 03.4125.11.12.2018.NP oraz nr 555/18 znak: KZ03.6131.50.2018. NP c. szczegółowego programu prac konserwatorskich (uwzględniającego rozwiązania projektu konstrukcji) umożliwiającego wycenę, realizację konserwacji, zabezpieczenia i wyeksponowanie zachowanych reliktów zabytku, w tym tylnej szczytowej ściany pierwotnego hangaru, d. projektu architektury, e. projektu konstrukcji, f. projektu przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej do budynku oraz projektu wymiennikowni c.o. g. projektu wewnętrznej instalacji elektrycznej poza hangarem – od budynku do złącza kablowego w skrzynce przyłączeniowej, wewnętrznej instalacji teletechnicznej (od przyłącza do hangaru), wewnętrznej instalacji wodociągu i kanalizacji poza obrębem hangaru, h. sporządzenie projektów branżowych wewnątrz hangaru i na ścianach/dachu budynku, w tym: instalacji wody zimnej, ciepłej, pożarowej, kanalizacji sanitarnej, systemu odprowadzenia wody opadowej, instalacji elektrycznej, odgromowej, instalacji grzewczej, wentylacyjnej, instalacji teletechnicznych i słaboprądowych: projekt instalacji okablowania strukturalnego i telefonicznego, projekt instalacji telewizji dozorowej CCTV, projekt instalacji wykrywania włamania i napadu SSWiN, projekt kontroli dostępu KD, projekt instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP, projektu IT i AV w budynku dla planowanych wewnątrz hangaru ekspozycji oraz innych funkcji pomieszczeń (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego), i. sporządzenie przedmiarów robót, zawierających zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania, lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, j. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego na podstawie przedmiarów robót, o których mowa w pkt. powyżej, k. sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej jako STWiORB), zawierająca szczegółowy opis wymagań niezbędnych do określenia: - standardu, sposobu i jakości wykonania robót, - standardu, jakości i właściwości użytych materiałów i montowanych urządzeń, - sposobu odbioru robót i wymogów Zamawiającego przy odbiorze, l. sporządzenie harmonogramu realizacji inwestycji, m. sporządzenie/uszczegółowienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwanej dalej jako BIOZ), n. dokonaniem niezbędnych uzgodnień i uzyskaniem decyzji, w tym: - uzgodnień konserwatorskich (z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w zakresie opracowywanej dokumentacji, zgodnie z zapisami Programu Konserwatorskiego PB), - uzgodnień z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (dalej jako NIMOZ) w zakresie zaopiniowania systemów: sygnalizacji p.poż., sygnalizacji włamania i napadu, telewizji dozorowej i kontroli dostępu, - innych wymaganych prawem uzgodnień z właściwymi podmiotami, wynikających z rozwiazań przyjętych w toku prac projektowych, włącznie z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych (jeśli będą konieczne). 4. Na opracowaną dotychczas dokumentację, którą Wykonawca winien wziąć pod uwagę przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej, składa się: a. uzgodnienie konserwatorskie, zgodnie z pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie prowadzenia robót budowlanych przy zabytku, nr 680/18, z dnia 28 czerwca 2018 r. b. decyzje oraz rzuty Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie niezbędnej wycinki zieleni, c. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) dla inwestycji – odbudowa hangaru, d. wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) dla przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy sieci i przyłącza wodociągu, 5. Zamawiający oświadcza, iż w dniu 13.07.2018 r. złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, którego skan stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 6. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia ewentualnych uwag, wyjaśnień oraz dokonania ewentualnych zmian w dokumentacji projektowo-wykonawczej, wynikających z procedury uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z wytycznymi Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Wyjaśnienia i uwagi będą realizowane w terminie do 7 dni od daty uzyskania informacji w tej sprawie od Zamawiającego. 7. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania zmian w zakresie opracowania, wynikających z aktualnie realizowanych przez Zamawiającego procedur dotyczących: a. uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego, b. zmiany trasy przyłącza wodociągu do budynku, wynikającej z rozpoczętej przez Zamawiającego procedury zmiany przebiegu sieci wodociągowej, dla bardziej optymalnej dla Zamawiającego, i wykonania przyłącza - procedura uzyskania decyzji ULICP dla nowego przebiegu trasy sieci wodociągowej – znak: AU 02-1.6733.156.2018.SDU. 8. Dokumentację projektowo-wykonawczą w postaci projektów branżowych, dokumentacji dotyczącej instalacji zewnętrznej oraz przyłączy do budynku i sieci, dokumentacji dotyczącej przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego, jak również specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramu realizacji inwestycji oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie papierowej w 3 jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formie zapisu word, dwg, ath i pdf w wersji do edycji, do publikacji i rozpowszechniania oraz realizacji zadań własnych Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej przez Zamawiającego oraz dokonać niezbędnych uzgodnień, w tym uzgodnień konserwatorskich, mających na celu właściwe wykonanie przedmiotu Umowy. 10. Dokumentacja projektowo-wykonawcza winna być kompletna pod kątem prawnym i funkcjonalnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, tj. przeprowadzenia robót budowlanych w określonym przez Zamawiającego zakresie oraz odpowiadać wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). 11. Dokumentacja projektowo-wykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tak, aby mogła stanowić podstawę zorganizowania i przeprowadzenia przetargu i spełniać wymogi określone dla opisu przedmiotu zamówienia w zamówieniach udzielanych w trybie Pzp. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień art. 29 ust. 3 PZP, zgodnie z którym: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 12. Dokumentacja projektowo-wykonawcza winna zawierać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, informacje, zgodnie z zakresem prac projektowych. 13. Zamawiający wymaga zastosowania przy sporządzaniu dokumentacji przez Wykonawcę optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i kosztowych w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu obiektów, w szczególności standardu energetycznego, uwzględniających niskie koszty eksploatacji. 14. Wykonana dokumentacja projektowo-wykonawcza winna być zgodna m.in. z: a. wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), c. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719), d. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), e. wszystkimi innymi unormowaniami, zasadami, standardami i przepisami prawnymi których należy przestrzegać przy realizacji tego typu inwestycji. 16. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winna uwzględniać wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), w szczególności w zakresie podanym w §13 i §14 rozporządzenia. Specyfikacja winna w sposób szczegółowy opisywać wymogi dotyczące użytych materiałów i montowanych urządzeń, bez naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie podawania marek i nazw własnych. Specyfikacja ma zapobiec zastosowaniu materiałów i zamontowaniu urządzeń niskiej jakości. Opis urządzeń i materiałów nie może ograniczać konkurencji w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności nie może jednoznacznie wskazywać na zastosowanie materiałów i urządzeń jednego producenta/dostawcy. 17. Przedmiar robót winien uwzględnić wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), w szczególności w zakresie podanym w §6 do §10 rozporządzenia. 18. Kosztorys inwestorski winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 Nr 130, poz. 1389), w identycznym układzie, jak przedmiar robót. 19. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winna uwzględniać wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126). § 2. Termin realizacji zamówienia 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 23 listopada 2018 r., 2. Za termin końcowy wykonania niniejszej umowy uważać się będzie datę przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej, potwierdzonej bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym. § 3. Odbiory 1. Przekazanie do odbioru Zamawiającemu przedmiotu Umowy odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego, po pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawcę o wykonaniu i gotowości przedmiotu Umowy do odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości przeprowadzenia odbioru nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. 2. Po uzgodnieniu przez Strony terminu wszczęcia procedury odbioru Wykonawca zobowiązany jest, w dniu wyznaczonym na wszczęcie czynności odbiorowych, przekazać lub udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty podlegające odbiorowi wymagane SIWZ i Umową. 3. Odbiór przedmiotu umowy o ile Zamawiający nie zgłosi istniejących wad, błędów lub braków, potwierdzony zostanie przez Strony poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru. Za moment wykonania Umowy Strony uważają podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru. 4. Protokół odbioru dokumentacji projektowo-wykonawczej winien zawierać: a. wykaz przekazywanej dokumentacji (opracowań), b. oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja: i. została wykonana z należytą starannością, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami normami oraz wiedzą techniczną, ii. wydana zostaje po skoordynowaniu między branżami (jeśli dotyczy), po sprawdzeniu, z niezbędnymi uzgodnieniami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu służy. 5. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, błędów lub braków, które nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Zamawiający w treści protokołu usterkowego, wskazuje Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie, jak i wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie przeprowadzania czynności odbioru. 6. Strony zgodnie oświadczają, iż wady, błędy lub braki, o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, przy czym czas poświęcony na ich usunięcie po terminie wyznaczonym na realizację Umowy, Strony niniejszej Umowy zgodnie uznają jako zwłokę w terminie wykonania Umowy, która nie wpływa na przedłużenie terminu realizacji Umowy, i za którą Wykonawca zobowiązany będzie uiścić na rzecz Zamawiającego stosowne kwoty pieniężne tytułem kar umownych na zasadach określonych w postanowieniach niniejszej Umowy. 7. Wykonawca oświadcza, iż nie odmówi wykonania powyższych prac zmierzających do usunięcia wad, błędów lub braków. 8. Do odbioru przedmiotu umowy po usunięciu wad, błędów lub braków, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1. – 7. powyżej. 9. Strony ustalają, iż terminem usunięcia wad, błędów lub braków jest termin sporządzenia ponownego protokołu odbioru, w którym zostanie stwierdzony fakt ich prawidłowego usunięcia. 10. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, błędów lub braków, o którym mowa w ust.9, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w zakresie wykonania Umowy lub jej wyodrębnionej części, co do której Wykonawca pozostaje w zwłoce (według własnego wyboru). 11. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po bezusterkowym odbiorze dokumentacji projektowo-wykonawczej. Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. § 4. Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do realizacji umowy Zamawiający umożliwił mu dokonanie wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, w celu umożliwienia dokonania oceny zakresu prac niezbędnych w szczególności do dokonania przedmiarów robót oraz sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i nie wnosi w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń. 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy pozyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, badań, pomiarów i uzgodnień a także poniesie związanych z tym kosztów. 3. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy w każdej fazie realizacji Wykonawca obowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania i zmiany dokumentacji projektowo-wykonawczej. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania zmian bądź uzupełnień oraz poprawek dokumentacji, w ramach ustalonego wynagrodzenia, jeżeli dokumentacja będzie zawierać wady, błędy, braki czy inne nieprawidłowości, zgodnie z procedurą wskazaną w § 3 Umowy. 5. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac oraz sygnalizował pojawiające się zagrożenia i problemy, przy usunięciu których może być pomocne współdziałanie Zamawiającego. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne. 7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od powzięcia informacji od Zamawiającego udzielania merytorycznych odpowiedzi na zapytania wykonawców w toku postępowania przetargowego na wykonawstwo robót objętych opracowaną dokumentacją projektowo-wykonawczą, chyba, że problematyka przedmiotu będzie wymagała dłuższego terminu, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzi Wykonawcy muszą zostać udzielone Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych. Zamawiający będzie kierował zapytania na adres: [___]. 8. W razie zapytań lub wniesienia odwołań przez uczestników postępowania w trakcie trwania procedur o udzielanie zamówień publicznych na wybór wykonawców robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 Umowy do udzielania Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowo-wykonawczej, w tym także niezbędnych zmian i uzupełnień dokumentacji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie umożliwiającym zamawiającemu udzielenia wyjaśnień w terminach wynikających z ustawy PZP od otrzymania pisemnego zapytania od Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do udziału w postępowaniach toczących się wskutek wniesienia odwołania (w szczególności – wsparcia Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem). 9. Gdy Zamawiający uzna to za konieczne dla prawidłowego prowadzenia prac budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektowo – wykonawczą, Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, radach budowy, komisjach oraz odbiorach inwestycji i przekazaniu do użytkowania, organizowanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót według przedstawionego mu harmonogramu roboczego, a w innych sytuacjach w każdym spotkaniu, o którym Wykonawca został poinformowany z wyprzedzeniem 3 dni roboczych lub w innym terminie ustalonym przez Strony. 10. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa i warunkami technicznymi. 11. Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość że przedmiot umowy zostanie wykorzystany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot umowy zgodnie z nakazami wynikającymi z art. 29 – 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 12. Przedmiot Umowy w zakresie sporządzenia projektów branżowych, co do którego Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, powinien zawierać listę autorów (wraz z podpisami) oraz powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz istniejącymi w tym zakresie normami, i że zostaje wydany Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań, lista autorów oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru. § 5. Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołów odbioru podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy po protokolarnym odbiorze dokumentacji projektowo – wykonawczej, na zasadach określonych w §7 Umowy. 3. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą na każdym etapie realizacji umowy, w szczególności poprzez udostępnianie do wglądu dokumentacji związanej z obiektem, w zakresie jaki jest uzasadniony ze względu na cele niniejszej umowy. 4. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku występowania wad fizycznych i prawnych w przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-wykonawczej i nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia roszczeń od Wykonawcy z tytułu ewentualnych wad przedmiotu umowy na podstawie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji oraz przysługującej rękojmi, które to wady mogą ujawnić się po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z odmową udzielenia Zamawiającemu pozwolenia na budowę z powodu nieprawidłowości wykonanego projektu lub opóźnienia jego wydania z powodu nałożenia przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, obowiązku usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowo-wykonawczej. § 6. Współdziałanie stron 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji projektowo – wykonawczej w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, które Wykonawca zamówienia ma obowiązek uwzględnić. 2. W trakcie sporządzania dokumentacji projektowo-wykonawczej Wykonawca obowiązany jest konsultować realizowane opracowanie w zakresie rozwiązań funkcjonalno – technologiczno – materiałowych z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i innymi osobami i podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego. 3. O potrzebie spotkań Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Prawo zwoływania spotkań przysługuje również Zamawiającemu. Miejscem spotkań jest siedziba Zamawiającego, chyba że wyrazi on zgodę na inną lokalizację. 4. Wykonawca ustanawia następujące osoby jako zespół przeznaczony do wykonania zamówienia: a. projektanta głównego w specjalności architektonicznej w osobie: [___] - posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży architektonicznej nr [___], b. projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie [___] - posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej nr [___], c. projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie [___] - posiadającego uprawnienia nr [___], d. projektanta w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie [___] - posiadającego uprawnienia nr [___], e. projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w osobie [___] - posiadającego uprawnienia nr [___], 5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób określonych w ust. 4 w trakcie wykonywania umowy wyłącznie po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, iż osoby na które dokonywana jest zmiana posiadać będą przez cały okres obowiązywania Umowy takie same kwalifikacje, w tym uprawnienia i doświadczenie, jak wymagane w treści SIWZ dla ww. funkcji. 6. Osoby wskazane w ust. 4 będą wykonywać powierzone im obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla tych osób. Zastępcy ustanowieni w ten sposób będą posiadać nie niższe uprawnienia i odpowiednie doświadczenie zawodowe niż osoby wskazane w Wykazie osób, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego o zamiarze zmiany osób wskazanych w wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz informacji na temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. 7. Ustanowienie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie. Zgoda zostanie wyrażona, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ust. 5. I 6 niniejszego paragrafu. 8. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje swoje obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca będzie zobowiązany na pisemny wniosek Zamawiającego do powierzenia tych czynności innej osobie, posiadającej co najmniej kwalifikacje i wymagania odnośnie danej funkcji określone w SIWZ. 9. Zmiany o których mowa w ust. 5 i 6 nie stanowią zmiany niniejszej umowy. 10. Wykonawca może powierzyć prace związane z wykonaniem niniejszej umowy podwykonawcy wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez Zamawiającego na piśmie i w zakresie wskazanym w ofercie. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za działanie lub zaniechanie własne. § 7. Wynagrodzenie Za należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe (dalej jako: „Wynagrodzenie”), w wysokości zgodnej z Ofertą tj.: w wysokości [___] zł netto plus podatek VAT w stawce [___], co stanowi [___] zł brutto (słownie: [___] złotych). § 8. Warunki płatności 1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie określone w 7 płatne będzie po zakończeniu należytego wykonania ww. obowiązków umownych na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru. 2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru wraz z wymaganymi umową dokumentami, przelewem na numer rachunku wskazany w treści faktury. 3. Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia przelewu. 4. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. § 9. Gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na całość opracowanej dokumentacji projektowo-wykonawczej. Okres trwania gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania dokumentacji projektowo-wykonawczej i trwa nie krócej niż 5 lat od dnia następującego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji przez Zamawiającego. 2. W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji projektowo-wykonawczej w okresie gwarancji, Wykonawca niezwłocznie w terminie uzasadnionym, wyznaczonym przez Zamawiającego nieodpłatnie wykona i przedłoży Zamawiającemu poprawne rozwiązania projektowe. 3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona w ten sposób, że termin rękojmi za wady rozpoczyna bieg w dniu odbioru dokumentacji na podstawie niniejszej umowy a upływa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu gwarancji na roboty budowlane wykonane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy, nie później jednak niż do dnia [___]. 4. Ilekroć Wykonawca na podstawie gwarancji lub rękojmi obowiązany będzie do usunięcia wad wykonanych prac (wad przedmiotu umowy) już po dacie zrealizowania inwestycji, dokona on tego poprzez sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie pozwalającym na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do usunięcia wszelkich konsekwencji tych wad. 5. Usuwanie wad, o których mowa w ust. 4 powyżej, będzie następować niezwłocznie po wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni. § 10. Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. W przypadku opóźnienia w: i) sporządzeniu dokumentacji projektowo-wykonawczej – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, ii) w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, b. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych lub zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości całego wynagrodzenia umownego brutto, c. w razie nienależytego wykonania jakiegokolwiek innego zobowiązania Wykonawcy wskazanego w umowie w wysokości 1 % wartości całego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 niniejszej Umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych lub zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości całego wynagrodzenia umownego brutto. 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają kumulacji. 4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 6. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. § 11. Zmiana umowy 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, osób odpowiedzialnych po obu stronach za realizację Umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę Umowy. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy, polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron, powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do jej treści w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na: a. wydłużeniu terminów wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania, w szczególności przedłużenia się prac budowlanych wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektowo – wykonawczą, w tym również spowodowanych przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, b. wydłużeniu terminów wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 4. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy połączonej ze zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji niewykonanej dotychczas części przedmiotu zamówienia, jeżeli pomimo wszczętego i prowadzonego postępowania przed organem administracji, nie jest możliwe uzyskanie dokumentów niezbędnych do dalszej realizacji inwestycji objętej celem niniejszej umowy, tj. w braku uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę. 5. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego. 6. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści umowy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w szczególności poprzez podwyższenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 7. W przypadku zaistnienia zmian opisanych powyżej Strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej Stronie pisemny wniosek. Następnie Wykonawca złoży w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji w przypadku gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany umowy. 8. Zmiana osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy jest możliwa jeżeli nowe /dodatkowe osoby posiadają kwalifikacje nie niższe od tych, które posiadają osoby wskazane do realizacji zamówienia, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. 9. Zmianę w umowie może zainicjować Zamawiający jak i Wykonawca. 10. Wykonawca inicjuje zmianę umowy poprzez złożenie wniosku zawierającego uzasadnienie zmiany na realizację zamówienia, termin wprowadzenia zmiany, opis zmiany (wskazanie kwalifikacji nowo powołanych do realizacji zamówienia osób). Wniosek składany jest przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i jest podstawą do przygotowania przez Zamawiającego aneksu do umowy. 11. Po stronie Zamawiającego wniosek o zmianę może zgłosić osoba wskazana w umowie do nadzoru nad jej realizacją. § 12. Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie: a. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, b. ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących jego podstawę i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy – tj. prac zrealizowanych (prace zrealizowane winne być oszacowane w odpowiednim protokole). 4. W przypadku odstąpienia od umowy, przechodzą na własność Zamawiającego wszelkie odebrane przez niego dokumenty wraz z wszelkimi prawami w zakresie określonym w § 14 poniżej. § 13. Rozwiązanie umowy 1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust.1-1b, 1d i 1e, b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1, c. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. § 14. Prawa autorskie 1. Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą przekazania całości dokumentacji projektowo-wykonawczej, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 Umowy, następuje przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich związanych z dokumentacją projektowo-wykonawczą, którą może dowolnie rozporządzać i korzystać bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a. utrwalania utworów lub ich części dowolną techniką, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji, b. zwielokrotniania utworów lub ich części dowolną techniką, w tym w szczególności wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory lub ich części, w tym w szczególności użyczenia, najmu, dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, d. rozpowszechniania utworów lub ich części w dowolny sposób, w tym w szczególności wystawienia, wyświetlenia, prezentacji multimedialnej, odtworzenia, e. przekazywania innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań, f. korzystanie do realizacji robót budowlanych, g. użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Organizatora, w tym w szczególności przekazywanie utworów lub ich części: i) innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań, w tym dokumentacji projektowej, ii) innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, iii) innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym, h. publiczne udostępniania w sieci internetowej, i. wykonanie utworu architektonicznego poprzez przeprowadzenie w jego oparciu prac budowlanych, j. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, k. wykorzystanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla potrzeb statutowych Zamawiającego (w tym dla celów marketingowych i promocyjnych), l. prawo publikacji dokumentacji projektowo-wykonawczej (w całości lub w części) z podaniem nazwiska autora, m. prawo włączania dokumentacji projektowo – wykonawczej (lub jego fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań. 2. W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter utworów w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), w szczególności dokumentacja projektowo-wykonawcza, Wykonawca zobowiązany jest w umowach z podwykonawcami zapewnić przejście na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich w zakresie określonym w niniejszym paragrafie do rezultatów, w tym ich elementów składowych – prac podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. 3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego. 4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych, w tym dokonywanie zmian w utworze lub w jego częściach, według uznania Zamawiającego. 5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu lub z opracowań jego części według uznania Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania od wykonywania autorskich praw osobistych do utworu. 7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie prawo do decydowania o sposobie udostępnienia, w tym decydowania o pierwszym udostępnieniu, decydowania o udostępnieniu w całości lub w wybranej części. 8. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich, związanych z utworami wskazanymi w ust. 1. 9. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, tj. utwór, o którym mowa w ust. 1 umowy, jest wolny od wad prawnych. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich, w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworu, określonego w ust. 1 w zakresie ustalonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń osób trzecich w przypadku ich zasadności. § 15. Postanowienia końcowe 1. Osobą uprawnioną do uzgadniania spraw objętych niniejszą umową z ramienia Wykonawcy jest: [___] tel. [___], e-mail [___]. 2. Osobą uprawnioną do koordynowania spraw objętych niniejszą umową z ramienia Zamawiającego jest: [___] tel. [___], e-mail [___]. 3. Każda ze Stron ma prawo do zmiany odpowiednich osób wskazanych w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany Strony powiadamiają się na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 4. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez obie strony. 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności obopólnej zgody, formy pisemnej i podpisania przez obie Strony. 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 7. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 8. Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, jak również dokonać innego rozporządzenia wierzytelnością, w tym dokonać przekazu, które przyniosłyby podobny rezultat. 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy są lub staną się nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. W tym przypadku nieważne lub bezskuteczne postanowienia Umowy Strony zobowiązują się zastąpić innymi ważnymi i skutecznymi postanowieniami o tożsamym celu gospodarczym oraz mających podobne konsekwencje dla Stron oraz uwzględniającym intencje Stron. 10. Ewentualne sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 11. Umowę sporządzono w [___] jednobrzmiących egzemplarzach, po [___] egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
zgodnie z SIWZ
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
zgodnie z SIWZ
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-20, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik nr 7 do SIWZ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer