Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenie o zamówieniu - usługiOgłoszenie nr 513551-N-2018 z dnia 2018-02-02 r.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą "Rewaloryzacja zespołu zabtkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny wraz zadaptacja na potrzeby MUzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39 , 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumlotnictwa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.muzeumlotnictwa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeumlotnictwa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty tylko pisemnie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą "Rewaloryzacja zespołu zabtkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny wraz zadaptacja na potrzeby MUzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Numer referencyjny: DA.24-02/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1093/16-00 Projektu „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierii dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 3. Zamówienie obejmuje remont i przebudowę hangaru głównego, budynku kancelarii, budynku spadochroniarni, garażu nr 1 i garażu nr 2. 3.1 Zamawiający informuje, iż niezbędnym dla realizacji niezbędnych robót budowlanych, w tym dostaw i usług wymaganych do ich wykonania, a objętych zakresem przedmiotu zamówienia jest zapoznanie się i wykorzystanie szczegółowego opisu Zadania Inwestycyjnego zwanego zamiennie w dalszej części SIWZ Inwestycją, który zawierają Załączniki do SIWZ, czyli: Załącznik A do SIWZ A1. Projekty budowlane w tym: A1.1. Hangar Główny A.1.2. Garaż Nr 1 A.1.3. Garaż Nr 2 A.1.4. Kancelaria A.1.5. Spadochroniarnia A.1.6. Pozwolenia na budowę A.1.7. Pozwolenia Konserwatorskie A.2. Projekty Wykonawcze A2.1. Hangar Główny A.2.2. Garaż Nr 1 A.2.3. Garaż Nr 2 A.2.4. Kancelaria A.2.5. Spadochroniarnia A3. Przedmiary A3.1. Hangar Główny A.3.2. Garaż Nr 1 A.3.3. Garaż Nr 2 A.3.4. Kancelaria A.3.5. Spadochroniarnia A4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR A.4.1. Hangar Główny A.4.2. Garaż Nr 1 A.4.3. Garaż Nr 2 A.4.4. Kancelaria A.4.5. Spadochroniarnia Załączniki do SIWZ można ściągnąć wpisując (wklejając) w okno adresu przeglądarki następujące adresy: A1. Projekty budowlane https://drive.google.com/drive/folders/1NQhEIQzYbja02TsbviCI1qiMB-UY8gmC?usp=sharing A.2. Projekty Wykonawcze https://drive.google.com/drive/folders/1TKOkVHLd88IFwb6u1atTA_g9KQWlUgma?usp=sharing A3. Przedmiary https://drive.google.com/drive/folders/1MzFVloBBPZxht9D66UyFFUF0jCjgB8-y?usp=sharing A4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR Adres do ściągnięcia: https://drive.google.com/drive/folders/1lx2oLmy9JIX4OOToeac9E9i-MKMSvxUy?usp=sharing Załącznik B do SIWZ Dyrektywny harmonogram rzeczowo – finansowy Adres do ściągnięcia: https://drive.google.com/file/d/1faZtFFJ6RlXJsgoH3AdI73uEQL1tbNp7/view?usp=sharing Załącznik C do SIWZ Materiały pomocnicze do ustalenia kosztów inwestycji Adres do ściągnięcia: https://drive.google.com/file/d/1d24FjL2kZF7Zurq_GdcbmfuilJafn6Xz/view?usp=sharing Załącznik D do SIWZ – wzór umowy Adres do ściągnięcia: https://drive.google.com/file/d/1kVGVXNv9Rjk3du5hacxLU3T9ZcIBPQDz/view?usp=sharing Ponadto zamówienie obejmuje także wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3.2. Przewidywane remonty adaptacje i rozbiórki Do przebudowy są przewidziane: - hangar główny, - kancelaria, Do rozbudowy i nadbudowy przewidziano: - spadochroniarnię, w tym przewidziane do rozbiórki są 2 boksy garażowe. - garaż nr 1, - garaż nr 2, Pozostaje bez zmian. - układ komunikacyjny - sieci uzbrojenia terenu i zaopatrzenie wodne p-poż - ukształtowanie terenu i zieleni Remont i przebudowa hangaru głównego Parametry techniczne - Powierzchnia zabudowy 3156,00 m2 - Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji naziemnych 3371,27 m2 - Wysokość 11,96 m - Długość 60,52 m - Szerokość 72,11 m - Kubatura 27649,30 m3 Remont i przebudowa budynku kancelarii - Powierzchnia zabudowy 384,80 m2 - Powierzchnia użytkowa 331,05 m2 - Wysokość 4,98 m - Długość 28,40 m - Szerokość 13,55 m - Kubatura 1635,50 m3 Remont i przebudowa budynku spadochroniarni - Powierzchnia zabudowy 220,40 m2 - Powierzchnia użytkowa 152,36 m2 - Kubatura 1226,18 m3 Remont i przebudowa garażu nr 1 - Powierzchnia zabudowy 1 977,82 m2 - Powierzchnia użytkowa 2 768,54m2 - Wysokość 11,96 m - Długość 92,41 m - Szerokość 22,45 m - Kubatura 16 255,15 m3 Remont i przebudowa garażu nr 2 - Powierzchnia użytkowa 1606,70 m2 - Długość elewacji zachodniej 83,20 m - Szerokość 21,00 m - Wysokość 5,45 m - Kubatura 8211,90 m3 Obiekty objęte zakresem zamówienia są zabytkowe lub są w strefie chronionej. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, oraz STWiOR, jak i przedmiar, stanowiące Załącznik A do SIWZ i będący jej integralną częścią. Na opis szczegółowy składają się między innymi – Projekt budowlany i projekt wykonawczy, STWiOR oraz przedmiar pn.: „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”. 3.4. Zamawiający zaznacza i podkreśla, iż załączone przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR. 3.5. Zamawiający zaznacza, iż w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczono również dyrektywny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia wraz z punktami kontrolnymi w oparciu o który zostanie sporządzony załącznik do umowy będący między innymi podstawą do odbiorów i rozliczeń, naliczania kar itp.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453100-8
45454000-4
45410000-4
45421100-5
45432000-4
45442000-7
45310000-3
45330000-9
45321000-3
45331200-8
45343000-3
44221000-5
39531400-7
39717000-1
45261000-4
45111291-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w zakresie do 5% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania dla zamówienia podstawowego. Zakres prac podobnych (powtarzających) może obejmować w szczególności roboty budowlane, montażowe i instalacyjne wraz z dostawami związane z kolejnymi pracami inwestycyjnymi, remontowymi i zagospodarowaniem terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 1.2.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych (PLN)), 1.2.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 10.000.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych (PLN)). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.3 Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: 1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 1.3.1.1 osobą przeznaczoną na funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu kubaturowych obiektów użyteczności publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, w tym co najmniej jednym obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w strefie chronionej, 1.3.1.2 osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także posiadającą co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu kubaturowych obiektów użyteczności publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.3 osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także posiadającą co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu kubaturowych obiektów użyteczności publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.4 osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, a także posiadającą co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu kubaturowych obiektów użyteczności publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.5 osobą przeznaczoną do pełnienia nadzoru i kierowania pracami konserwatorskimi prowadzonych przy zabytkach będących obiektami wpisanymi do rejestru zabytków lub będących w strefie ochronnej, która spełnia wymagania wynikające z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r. poz. 2187 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.2.1.4 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku A do Formularza oferty).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.2.1.1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 1.2.1.2 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.2.1.4 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku A do Formularza oferty).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
zgodnie z treścią siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja na wykonane konstrukcje, dach,okna i zewnętrzną stolarkę drzwiową20,00
gwarancja na wykonane roboty budowlane i montażowe oraz instalacje20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
WZÓR UMOWY Nr postępowania: ………………………… zawarta w Krakowie dnia …… 2018r. pomiędzy: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie reprezentowanym przez …………………………, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a (w przypadku spółek prawa handlowego) ............................................................................................................................................. zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez:.................................................................. (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) ……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., (w przypadku spółki cywilnej ) 1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym ……………………………………………., legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) .................................................... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym …………….……………….……………… legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) .............................. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. posiadającym REGON ……………………………… i NIP ……………………………………………………. . (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum) (w przypadku spółki prawa handlowego) 1...........................................................................................................................................zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: ................................................................. lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam. …………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) .................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: …………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 1) ………………………………………………. 2) ………………………………………………. Zwanym/ą dalej Wykonawcą, w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu (Nr postępowania: …./2018), dotyczącym zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30 000 euro zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), o następującej treści: § 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na terenie oraz w budynkach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1093/16-00 Projektu „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierii dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, a tym samym zamówienia, zawiera SIWZ i będąca jej integralną częścią dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary, przy czym przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy i przykładowy. 4. Integralną częścią niniejszej umowy są: a) dokumentacja postępowania przetargowego, będąca w posiadaniu Zamawiającego, której spis stanowi załącznik nr … do umowy, wraz z ofertą Wykonawcy, b) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia w ujęciu miesięcznym, który stanowi załącznik nr …, uwzględniający założenia i rozwiązania projektu i organizacji robót wraz z wyznaczeniem punktów kontrolnych realizacji przedmiotu zamówienia, opisanych w § 8 ust. 1 umowy, c) lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót przewidzianych do wykonania (załącznik nr …). § 2 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowej wizji (szczegółowych oględzin) terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, oraz zapoznał się z pełną dokumentacją projektową, do której nie wnosi uwag, celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy. 3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiary robót zostały potraktowane przez strony jako materiał pomocniczy do wyceny czynności i prac związanych z realizacją umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 4. Wykonawca oświadcza, iż nie wnosi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej oraz zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na ewentualne wady, błędy i braki projektowe możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności, oraz że nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie. § 3 Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 1. Każda ze Stron zobowiązuje się do dołożenia swej najlepszej profesjonalnej staranności przy realizacji niniejszej umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego jej wykonania. 2. Strony ustalają, że przedstawicielami Zamawiającego, działającymi w jego imieniu i na jego rzecz, przy realizacji umowy będą: a) Zarządzający procesem inwestycyjnym, reprezentowany przez Jerzy Boruta Przedsiębiorstwo Projektowania i realizacji Inwestycji „PROBADEX-KRAKÓW” 32-005 Niepołomice ul. Mokra 20 oraz b) .......................................................... c) .......................................................... Osoby wymienione w lit. a) do c) nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu kosztów, terminów realizacji i zwiększenia lub zmiany zakresu inwestycji. 3. Strony ustalają, że przedstawicielami Wykonawcy dla realizacji umowy będą: a) Kierownik budowy – .................................................... b) Kierownik kontraktu – .................................................... oraz nadzorowani przez nich kierownicy robót. 4. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec osoby kierownika budowy, kierownika kontraktu lub kierowników robót. W przypadku, gdy sprzeciw okaże się zasadny, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany kierownika/ów w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 5. Zmiana osób wymieniowych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy. 6. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze Stron, zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą stronę w terminie 3 dni. 7. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osób. 8. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osób wykazanych do realizacji zamówienia (tj. kierownika budowy i kierowników robót branżowych), w treści oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane w ich zastępstwie osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, murarskie, instalacyjne, malarskie, oraz montażowe i porządkowe, jak i związane z zagospodarowaniem terenu, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 108 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przynajmniej 10 osób, przy czym łączny wymiar czasu pracy rzeczonych pracowników ma odpowiadać dziesięciu pełnym etatom. Zobowiązane wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy minimalna wymagana ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę wskazana na liście (wykazie) stanowiącej załącznik do umowy faktycznie uczestniczyć będzie w realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zobowiązuje się do utrzymania ich zatrudnienia przez cały okres trwania umowy. 11. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa w ust. 10 przez którąkolwiek ze Stron przed zakończeniem okresu realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. 12. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego zobowiązania w sposób przewidziany w niniejszej umowie i SIWZ. 13. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności wskazanych w SIWZ przy realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób: 1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych przy realizacji niniejszej umowy np.: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) tj.: A. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub B. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności przy realizacji zamówienia są osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynności wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapewnia, że osoby te oraz inne osoby przebywające na terenie budowy zobowiązane zostaną podać wykonującym czynności kontrolne przedstawicielom Zamawiającego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności, 3) w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 14. Lista (wykaz) osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy stanowi załącznik nr … do umowy. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych na liście, o której mowa w ust. 14 pod warunkiem zachowania ciągłości zatrudnienia minimalnej ilości osób przy realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ i ofercie zakresie. Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować Zamawiającego o zmianach osób wskazanych na liście poprzez dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej datą oraz okazując dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę (dokumenty przykładowo wymienione w ust. 13 pkt 1) w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany. 16. Zamawiający może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, w szczególności jeżeli stwierdzi, że oświadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawcę lub podwykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 17. Wykonawca, niezależnie od innych postanowień umowy, zapłaci Zamawiającemu kary umowne w odniesieniu do obowiązków zatrudnienia osób na umowę o pracę w następujących przypadkach: 1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedłożenia) dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 13 pkt. 1), w wysokości 4.000,00 zł., a przypadku przedstawienia (okazania, przedłożenia) z opóźnieniem 200,00 zł. za każdy dzień opóźnienia, 2) gdy okazane (przedstawione lub przedłożone) dokumenty lub oświadczenia będą niekompletne lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego zatrudnienia osób na umowę o pracę, w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień do dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnych lub jednoznacznie potwierdzających fakt zatrudnia osób na umowę o pracę dokumentów lub oświadczeń, 3) uchybienia terminowi, o którym mowa w § 1 ust. 15 zdanie drugie lub § 1 ust. 16 za każdy dzień uchybienia w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień opóźnienia. 18. Strony ustalają, że w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności w stopniu nie mniejszym niż wskazany w toku postępowania o udzielenie zamówienia, nieokazanie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 13 pkt 1) może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wymienionym powyżej zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od umowy. § 4 Wynagrodzenie 1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie złożonej oferty i ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie koszty wykonania robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, koszty zabezpieczeń, wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty, przeglądów okresowych i gwarancyjnych oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji. Koszty mediów po odbiorze końcowym przedmiotu umowy będą ponoszone przez użytkownika obiektu. 2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi kwotę netto …………… zł., (słownie: ……………………. złotych …/100), która po doliczeniu obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23% daje kwotę brutto: ……………………. zł., (słownie: ………………………….. złotych …/100). 3. Wynagrodzenie za poszczególne etapy realizacji przedmiotu umowy podlegające odbiorom częściowym jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tj. sumą wartości ryczałtowych poszczególnych elementów robót podlegających odbiorowi i wyszczególnionych w materiałach pomocniczych do ustalenia kosztów inwestycji załączniku nr … do umowy. 4. Cena ryczałtowa umowy nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych w umowie. § 5 1. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie robót zamiennych o ekwiwalentnej wartości do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy. W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks do umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o materiały pomocnicze do ustalenia kosztów inwestycji stanowiące załączniki do umowy i kalkulację szczegółową wprowadzonych robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki cenotwórcze wynikającego z załączonych do umowy kosztorysów szczegółowych, przy czym w zakresie materiałów, które nie występowały ww. kosztorysach szczegółowych, w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich cen Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów etc. § 6 Termin realizacji 1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania umowy, a jej zakończenie w terminie wynikającym z oferty wykonawcy, jednak nie później niż do dnia 31.12.2018r. (włącznie z prawomocną decyzją o dopuszczeniu do użytkowania), przy czym odbiór końcowy przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostałych obowiązków wynikających z umowy, w szczególności odnoszących się do zobowiązań w zakresie gwarancji i rękojmi. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w zakresie odnoszącym się do wykonania budynku wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, jest tożsamy z terminem skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego potwierdzonego przez Inwestora Zastępczego, działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, lub ewentualnie potwierdzonego przez osoby wskazane w § 3 ust. 2 działające bezpośrednio z ramienia Zamawiającego, zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi w niniejszej umowie. 3. Wykonanie wszelkich czynności i prac nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr … do umowy. 4. Termin realizacji umowy lub terminy realizacji jej poszczególnych punktów kontrolnych, bądź określonych etapów, wynikające z harmonogramu rzeczowo finansowego mogą ulec przedłużeniu, w przypadkach opisanych w niniejszej umowie, oraz z powodu obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W razie zaistnienia okoliczności powodujących konieczność przedłużenia terminów realizacji umowy z przyczyn leżących wyłącznie po Stronie Zamawiającego, Zamawiający poniesie i pokryje koszty zabezpieczenia placu budowy oraz ewentualnie inne uzasadnione koszty, które Strony zgodnie uznają za niezbędne i które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę. Ewentualna konieczność poniesienia wydatków musi być zgłoszona Zamawiającemu na piśmie na co najmniej 14 dni przed ich wymagalnością. § 7 Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót 1. Teren budowy określony jest w dokumentacji projektowej, załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca zgłosi gotowość do jego przejęcia Zamawiającemu wraz z przekazaniem oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków. 3. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości. 4. Rozpoczęcie robót może nastąpić po złożeniu przez Wykonawcę projektu technologii i organizacji robót oraz zagospodarowania placu budowy uzgodnionego z Zamawiającym uwzględniającego w szczególności organizację placu budowy. 5. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym warunki przyłączenia od mediów i na własny koszt wykona niezbędne przyłącza: a) doprowadzenie wody i odprowadzeniem ścieków, b) zasilanie w energię elektryczną, c) przyłącze telefoniczne i internetowe, d) szczelnym i nie niższym niż 2 metry ogrodzeniem terenu budowy, e) innymi niezbędnymi elementami zaplecza i usługami z tym związanymi wraz z ochroną fizyczną inwestycji. 6. Zamawiający na terenie budowy zapewni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia biurowe w modernizowanym obiekcie. Zamawiający zapewni również dostęp do zaplecza sanitarnego oraz zapewni pomieszczenie przeznaczone na salę narad wyposażone w stół konferencyjny i krzesła, umożliwiające spotkanie co najmniej 10 osób dla przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 7. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem, zabezpieczeniem oraz związane z opłatami za media, a do dnia odbioru końcowego będzie ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem realizowanych obiektów. 8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za eksploatację zaplecza budowy zgodnie z przepisami bhp, p.poż., ochrony środowiska oraz przepisami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane. 9. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: a) zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, b) zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż, urządzenie placu budowy, obsługę geodezyjną i geologiczną przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż. 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody spowodowane uszkodzeniem zinwentaryzowanych w dokumentacji postępowania przetargowego urządzeń podziemnych, w szczególności uszkodzenia kabli energetycznych, instalacji sieci i innych. 11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody spowodowane działalnością Wykonawcy i jego podwykonawców wynikłe z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich. Nie dotyczy to zakłóceń będących normalnym następstwem prowadzenia czynności i robót przewidzianych umową, których zgodnie z rzetelną praktyką projektową i budowlaną Wykonawca nie mógł uniknąć, przy czym zakłócenia te nie mogą kolidować z bieżącą działalnością Zamawiającego. 12. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 13. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłożył kopię dokumentu ubezpieczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, z niewyczerpaną w większym stopniu niż 70 % sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł z wyłączeniem franszyz i udziału własnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą przedmiot umowy wraz potwierdzeniem terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej do wglądu i kopią tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wykonawca oświadcza, iż zapewni ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i formie opisanej w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 14. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: a) przejęcia terenu budowy/robót; b) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika robót/budowy, przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika robót/budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników branżowych (o ile dotyczy), w przypadku ich zmiany bądź utraty ważności stosownych dokumentów lub zmiany bądź wprowadzenia nowych osób personelu, które nie były przewidziane do realizacji zamówienia w treści oferty Wykonawcy; c) prowadzenia „dziennika budowy” zgodnie z obowiązującymi przepisami i bieżącego przekazywania jego kopii przedstawicielowi Zamawiającego po każdym dokonanym wpisie (kierownik robót/budowy Wykonawcy we współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego będzie prowadził i dostarczy do Zamawiającego dziennik budowy); d) wykonywanie dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczególności robót zanikających i przesyłanie ich Zamawiającemu w wyznaczony sposób; e) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy/robót oraz stałej łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi; f) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy/robót i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu; g) ustawienia na placu budowy/robót tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znaków przez cały okres wykonywanych robót, h) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórek innych istniejących na terenie budowy/robót obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami demontowanych elementów infrastruktury; i) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; j) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy/robót, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robót przed dostępem osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy/robót zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą; k) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy/robót, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy/robót, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robót – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; l) zabezpieczenia terenu budowy/robót przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy, m) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi geotechnicznej/ geologicznej i nadzoru, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych badań pod nadzorem inspektora nadzoru; n) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż zachodzi taka konieczność; o) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy, środki trwałe, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego; p) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi określone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiającemu; q) montażu elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową (lokalizacja, kolorystyka, dobór materiałów); r) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych producentów na wszelkie elementy dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. Certyfikat powinien być wydany przez uprawnioną do tego jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i powinien być zgodny z aktualną normą PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-3:2009 oraz PN EN 1176-11:2014-11; 15. Wszystkie elementy winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 16. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejęcia placu budowy/robót do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 18. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: a) funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót, b) tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem zainteresowanych, c) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy/robót. 19. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których przedstawiciel Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 20. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt obsługę geodezyjną. 21. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 22. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy/robót i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 23. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 24. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy/robót, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 25. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 26. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 27. Po zakończeniu budowy/robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót. 28. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót. 29. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 30. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, w każdym przypadku jeżeli Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 31. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po pracach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 21 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 32. Wykonawca uznaje, iż wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym. § 8 Harmonogram 1. Strony dopuszczają możliwość korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego przez osoby wskazane w § 3 ust. 2 bez aneksu do umowy, za wyjątkiem terminów punktów kontrolnych oraz ostatecznego terminu wykonania umowy, które w każdym przypadku ich zmian opisanych w niniejszej umowie wymagają podpisania stosownego aneksu. § 9 Realizacja umowy Podwykonawcy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy wykonywaniu niniejszej Umowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w/w kopii zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 3. Zamawiający w terminie 7 dni przekaże Wykonawcy ewentualne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. 4. W terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. 5. Powyższe postanowienia znajdują odpowiednie zastosowanie do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, o ile taką możliwość będzie przewidywała umowa o podwykonawstwo. 6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinien zostać wyznaczony co najmniej 7 dni przed terminem płatności Wykonawcy lub podwykonawcy. 8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 3 powyżej, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 powyżej. 9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w powyższym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 12. Postanowienia ust. 4-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na w/w warunkach, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego. 20. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy nie spowoduje to wydłużenia czasu realizacji Umowy ani nie wpłynie negatywnie na jakość wykonanego Przedmiotu zamówienia. 21. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 22. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres określony na postawie niniejszej Umowy. 23. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 24. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości od Wykonawcy. § 10 Materiały 1. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych, mających wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania. 2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, najpóźniej na 7 dni przed ich wbudowaniem. 3. W wypadku wątpliwości co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań niezależnym od Stron umowy biegłym. Powyższe odnosi się także do urządzeń. 4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 3 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót, lub urządzenia są niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego. 5. Wykonawca, przed wbudowaniem określonego materiału lub urządzenia zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, co do ich zgodności z dokumentacją wykonawczą oraz przyjętym standardem użytkowym, przy czym bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu, jaki strony ustalają na akceptację lub odmowę akceptacji przez Zamawiającego, jest równoznaczny z wyrażeniem akceptacji przez Zamawiającego. 6. Wykonawca przedstawi, celem dokonania wyboru przez Zamawiającego nie mniej niż trzy przykładowe elementy wyposażenia i materiałów wykończeniowych w każdym rodzaju, przynajmniej na 30 dni przed planowaną dostawą. § 11 Odbiory robót budowlanych 1. Wszelkie czynności związane z odbiorami elementów robót, odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym, podlegać będą procedurze opisanej w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz niniejszej umowie. 2. Osobnym odbiorom podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez co najmniej jednego z przedstawicieli ze strony Zamawiającego wymienionych w § 3 ust. 2 umowy i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych po ich zgłoszeniu do odbioru, wpisem do dziennika budowy. 3. Przedmiotem oddzielnego odbioru częściowego będzie każdy element wymieniony w harmonogramie stanowiącym załącznik nr … do umowy. Odbiory winny być dokonane przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 4. Zamawiający zakończy odbiór całości przedmiotu umowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i po przeprowadzeniu rozruchu obiektu i jego wszystkich urządzeń i instalacji, pod warunkiem pozytywnych wyników rozruchu, w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego (chyba, że w wyniku czynności organów niezależnych od Stron oraz z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy okres ten będzie musiał ulec wydłużeniu), przy czym dopiero po stwierdzeniu w trakcie czynności odbioru końcowego, iż można dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznać należy że umowa została zrealizowana w terminie. Natomiast w przypadku, gdyby okazało się podczas odbioru końcowego, iż budynek nie osiągnął gotowości do odbioru do dnia wskazanego w par. 6 ust. 1 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy stosowne kary umowne do dnia zgłoszenia i potwierdzenia faktycznej gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 5. W razie braku zgody Zamawiającego na odbiór określonego elementu podlegającego odbiorowi częściowemu lub końcowemu w zakresie przedmiotu umowy obciążonego wadami istotnymi, Wykonawca usunie powstałe wady istotne i zgłosi ponownie określony element odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy do odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy czym czas niezbędny na usunięcie stwierdzonych wad istotnych nie powoduje zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy. 6. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie dokumentów gwarancyjnych, instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji bądź inne dokumenty dotyczące użytkowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 7. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy bądź jego określonej części stwierdzono wady nieistotne, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin do ich usunięcia. 8. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy wady są istotne, Zamawiający zamiast obniżenia wynagrodzenia może odstąpić od umowy, jeżeli wady są nieusuwalne. W przypadku innych wad Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym terminie. Przez wady istotne należy rozumieć wady uniemożliwiające lub znacznie utrudniające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcją i zakładanymi parametrami technicznofunkcjonalnymi i użytkowymi. 9. Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów przedmiotu umowy. §12 Zmiana umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 1) zmianę terminu realizacji Umowy w następujących przypadkach: a) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności takimi jak: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagające wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, odkrycia przedmiotu względem którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, b) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności takich jak: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, c) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, d) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, e) konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym będą zlecane po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, f) konieczności wykonania robót zamiennych. Roboty zamienne: - polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie, - nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, - konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: (i) materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, (ii) w trakcie wykonania Przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, (iii) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma), (iv) w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w pkt. 1 powyżej. Zmiany te będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie Przedmiotu zamówienia do użytkowania. 2) rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu zamówienia, jeżeli: a) zrealizowanie Przedmiotu zamówienia w całości nie będzie możliwe w przewidywanym terminie, b) zrealizowanie Przedmiotu zamówienia w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy pracami i robotami. 3) Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Strony dokonają stosownej zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy, po przeprowadzeniu ustaleń i zawarciu aneksu, 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu m. in.: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę. 4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 1) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na termin realizacji Umowy. 2) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie aneksu. 5. Zmiana umowy dopuszczalna jest również w przypadku wystąpienia „siły wyższej” opisanej w § 19 umowy. 6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e PZP; 2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 8. W przypadku o którym mowa w ust. 7 powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. § 13 Zasady rozliczeń 1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych, za faktycznie w pełni wykonane i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym wykonanym na podstawie materiałów pomocniczych do ustalenia kosztów inwestycji stanowiącym załącznik nr … do umowy, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, i faktury końcowej. Płatności nastąpią, po odebraniu określonych części zrealizowanych w całości (100%) i całości zamówienia, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu, wraz z załączonymi do nich podpisanymi przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela protokołami odbiorów częściowych i końcowego, jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 5 zdanie 1 poniżej. 2. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 umowy, a pozostałe 10% będzie płatne fakturą końcową. 3. Podstawą do ustalenia kwot faktur częściowych będą wartości poszczególnych elementów wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonanego na podstawie materiałów pomocniczych do ustalenia kosztów inwestycji (załącznik nr 2), odebranych przez Zamawiającego. Protokoły odbioru części prac dla ich zafakturowania sporządza Wykonawca a podpisują kierownik budowy, inspektor nadzoru branży właściwej dla odbieranych robót, oraz koordynator zespołu inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego. 4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie protokół odbioru końcowego wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej rozliczenie końcowe z podwykonawcami z określeniem ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy musi zawierać pisemne oświadczenia podwykonawców, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres zrealizowanych przez nich robót budowlanych. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w płatności należnych faktur. § 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. w wysokości …………….. zł. (słownie: …………………………… złote 00/100). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie …………………….. (w przypadku zabezpieczenia składanego w formie innej niż pieniężna musi być ono bezwarunkowe). 3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem końcowym bez zastrzeżeń. Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. po … miesiącach liczonych od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem końcowym bez zastrzeżeń. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać co najmniej do 30 –go dnia po dacie odbioru końcowego. 5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi w wysokości 3% wynagrodzenia brutto w formie przewidzianej jako obligatoryjna ustawą Prawo zamówień publicznych, chyba że pierwotne zabezpieczenie obejmuje również okres rękojmi za wady. 6. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie potrącenia należnych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub należnych faktur. W przypadku potrącenia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 14 dni od dnia dokonania potrącenia uzupełnić zabezpieczenia należytego wykonania umowy do pełnej wartości przewidzianej umową. Zamawiającemu przysługuje roszczenie o uzupełnienie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub jej potrącenie z należnych faktur w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zadaniu poprzednim. § 15 Odstąpienie od umowy 1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w niżej opisanych przypadkach. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy, nie wcześniej niż w terminie 14 dni i nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności: a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, b) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy, c) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizował przez okres 30 dni, d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o ich podjęciu od Zamawiającego, e) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, e) Wykonawca spowodował zwłokę w stosunku do terminów realizacji wynikających z punktów kontrolnych zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym powyżej 1 miesiąca, f) wystąpienie u Wykonawcy dużych trudności w prawidłowym finansowaniu jednostki, w szczególności wystąpienie zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów o łącznej wartości przekraczającej 1 miliona złotych. 3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 5. W razie odstąpienia od umowy bądź zawieszenia jej wykonywania Wykonawca: a) przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt Strony z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, c) zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz zabezpieczających. 6. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia pod warunkiem ich prawidłowego wykonania. 7. W przypadku odstąpienia od umowy Strony, zachowują prawo egzekucji kar umownych. § 16 Kary umowne 1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym łączne kary umowne z wszystkich tytułów określonych w umowie nie mogą przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy. 2. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: a) odstąpienia od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy, chyba że odstąpienie lub wypowiedzenie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminów wykonania poszczególnych punktów kontrolnych (terminów pośrednich określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr … do umowy) lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1 umowy, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy brutto, c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu, umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy brutto, d) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu (dnia) wynikającego lub ustalonego zgodnie z treścią § 17 ust. 7 i 8 umowy, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy brutto, e) obniżenia jakości wykonanych robót, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) nie przedstawienia Zamawiającemu w przewidzianym terminie polisy ubezpieczenia budowy, o której mowa w § 18 umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy przypadek, g) stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania robót lub czynności w ramach gwarancji i rękojmi, w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek, h) braku prowadzenia i udostępniania Zamawiającemu dokumentacji robót w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek odmowy lub braku terminowego przedłożenia, i) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy przypadek, j) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy przypadek, k) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy przypadek, l) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy przypadek, m) zwłoki w wykonaniu innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy w przypadku terminów ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez Zamawiającego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, n) realizacji umowy przez osobę lub osoby, które nie zostały przewidziane w treści oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku konieczności zmiany osoby lub osób przewidzianych do realizacji zamówienia, przez osoby nie mające co najmniej wymaganych kwalifikacji i doświadczenia opisanego w treści SIWZ, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy przypadek, o) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca, lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca zgodnie z zasadami określonymi umową, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy przypadek, p) zawinionego przerwania realizacji robót przez Wykonawcę trwającego powyżej 7 dni, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy przypadek. 3. Zamawiający, zgodnie z treścią § 14 ust. 6 umowy, zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnych do zapłaty faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Wykonawca ma prawo naliczenia kar umownych, a Zamawiający zobowiązany jest do ich zapłaty, za: a) niedotrzymanie terminu odbioru częściowego lub końcowego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy brutto, b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy. 5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. § 17 Gwarancja i Rękojmia 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy okresu rękojmi na całość przedmiotu umowy, ……..-miesięcy gwarancji na wykonane konstrukcje, dach, okna i zewnętrzną stolarkę drzwiową oraz …….-miesięcy gwarancji na pozostałe wykonane roboty budowlano-montażowe i instalacje oraz 24-miesiecy gwarancji na pozostałe wyposażenie i urządzenia (chyba że standardowy okres gwarancji udzielony przez producenta/ów jest dłuższy), liczone od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do wykonywania na koszt własny bieżącej konserwacji instalacji i zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji budynku. 2. Bieżąca konserwacja dotyczy wszystkich instalacji i urządzeń, i obejmuje w szczególności wymianę elementów (w tym też materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry, paski klinowe w centralach wentylacyjnych i inne które mają wpływ na ich niezawodne funkcjonowanie), okresowe próby, pomiary, jak i wymianę materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji. Bieżąca konserwacja i serwisowanie dotyczy również pomieszczeń, tzn. przeglądu urządzeń i badania kontroli szczelności w okresie gwarancyjnym. Przeglądy winny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami, lub wymaganiami producentów określonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, bądź w okresach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazań co najmniej co 6 miesięcy. 3. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem. 4. Gwarancja będzie świadczona przez Wykonawcę, producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy a jeżeli będzie to technicznie niemożliwe, wszelkie działania organizacyjne i koszty wynikające ze świadczenia poza obiektem obciążają Wykonawcę. 5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy lub telefoniczne czy emailowe rozwiązanie problemu), nie może przekroczyć 2 (dwóch) dni od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, e-mail), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zgłoszenia usterki instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, sanitarnej uniemożliwiającej prawidłową eksploatację urządzeń bądź zagrażającej życiu i zdrowiu, czas reakcji nie może przekroczyć 4 (czterech) godzin. Szczegółowe uregulowanie kwestii kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą w zakresie zgłaszania i usuwania usterek oraz wad w okresie gwarancji zostanie uregulowane w formie pisemnej przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 6. Z zastrzeżeniem ust. 5 naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni, chyba że Strony uzgodnią inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności. 7. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub urządzenia na nowe wolne od wad. 8. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania wady (usterki). Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu. 9. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyżej zastrzeżonych terminach, Zamawiający ma prawo bez utraty gwarancji zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć pełne związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania wraz z dowodem zapłaty. 10. Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania podstawowych warunków eksploatacji określonych w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentów, i dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu. § 18 Ubezpieczenie 1. Wykonawca oświadcza, iż dokona na własny koszt ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy wraz z cesją ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego do wysokości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku, gdy dana umowa ubezpieczenia nie dopuszcza cesji praw wynikających z polisy ubezpieczeniowej Zamawiający dopuszcza możliwość współubezpieczenia Zamawiającego wraz z Wykonawcą w całym okresie realizacji umowy, przy czym wszelkie koszty i czynności związane z przedmiotowym ubezpieczeniem obciążają Wykonawcę. 3. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy zapewnić ciągłość ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu aktualną polisę nie później niż 14 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego dokumentu ubezpieczenia (polisy). § 19 Siła wyższa 1. Dla potrzeb niniejszej Umowy „siła wyższa” (dalej jako: „Siła Wyższa”) oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 2. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły wyższej, ulegają zawieszeniu. 3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, kary umowne lub odstąpienie z powodu niedopełnienia obowiązków Umowy. 4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, którego nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy. 6. Jeżeli wskutek siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. W takim przypadku strony, pisemnie pod rygorem nieważności, uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. § 20 Poufność 1. Podmioty oraz osoby, którymi przy wykonywaniu umowy posługują się Strony, nie mogą bez upoważnienia wzajemnego Stron umowy upubliczniać uzyskanej w związku z wykonywaniem zlecenia wiedzy o treści umowy, ani żadnych dokumentów i informacji dotyczących jej realizacji. § 21 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia, z zastrzeżeniem § 11 umowy. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, Strony powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy. 4. Realizacja ust. 3 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy. 5. Ewentualna nieważność lub błąd jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne lub błędne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy. § 22 1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres. 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z przepisami wykonawczymi. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, natomiast w przypadku wniesienia innego zabezpieczenia, oryginał dokumentu zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy czym jego treść musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego. 3. Z dokumentu gwarancji/poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, a sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Poręczenie lub gwarancja powinny zawierać: 4.1 określenie treści zobowiązania: „gwarancja/poręczenie” w języku wystawienia gwarancji/poręczenia, jej numer oraz ewentualnie inną informację identyfikującą wystawioną gwarancję lub udzielone poręczenie, 4.2 klauzulę wskazującą, iż gwarancja/poręczenie jest nieodwołalna, 4.3 określenie beneficjenta, tj. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 31-864 Kraków Al. Jana Pawła II 39, określenie Zleceniodawcy, 4.4 określenie gwaranta/poręczyciela, 4.5 informację identyfikującą stosunek umowny, którego dotyczy gwarancja lub poręczenie przez wskazanie przedmiotu umowy i jej numeru, 4.6 sumę gwarancyjną lub zakres poręczenia, 4.7 postanowienie, zgodnie z którym gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności o zapłatę kar umownych oraz ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi, 4.8 postanowienie, zgodnie z którym gwarant/poręczyciel bezwarunkowo dokona zapłaty na rzecz Beneficjenta/uprawnionego z tytułu poręczenia kwotę do określonej wysokości na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania, o ile beneficjent powoła w treści żądania postanowienie umowne stanowiące podstawę powstania roszczenia o zapłatę z tytułu gwarancji lub poręczenia, 4.9 termin, w jakim zostanie zapłacona żądana kwota, 4.10 termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, 4.11 sposób doręczenia gwarantowi/poręczycielowi żądania zapłaty (w tym adres do korespondencji), 4.12 postanowienie, zgodnie z którym prawem właściwym dla gwarancji lub poręczenia jest prawo polskie, 4.13 postanowienie, zgodnie z którym sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z gwarancji/poręczenia jest sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby beneficjenta, 4.14 klauzulę indentyfikacyjną. 5. Zabezpieczenie wniesione jako gwarancja lub poręczenie musi spełniać warunki zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może w żaden sposób (w szczególności żądaniem dodatkowych dokumentów, stawianiem dodatkowych warunków) ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania zabezpieczeniem w okolicznościach wymienionych w umowie, 6. Wykonawca powinien załączyć kopię/e pełnomocnictwa/w dla osoby/osób podpisującej/ych gwarancję w imieniu Gwaranta lub udzielającej poręczenia w imieniu Poręczyciela, udzielonego przez osobę/osoby upoważnione w KRS, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w KRS lub innego pracownika gwaranta, albo przez notariusza. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może dokonać zmiany sposobu zabezpieczenia na jeden lub kilka sposobów, o których mowa w pkt 15)1. SIWZ. 10. Zmiana sposobu zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 11. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. 12. Zabezpieczenie będzie wynosiło 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. 13. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia. 14. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 15. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 16. Wypłata, o której mowa w pkt 15)15. SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 17. Zamawiający zaznacza, iż treść wzoru umowy będącego integralną częścią SIWZ przedstawia również regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 1) zmianę terminu realizacji Umowy w następujących przypadkach: a) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności takimi jak: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagające wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, odkrycia przedmiotu względem którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, b) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności takich jak: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, c) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, d) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, e) konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym będą zlecane po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, f) konieczności wykonania robót zamiennych. Roboty zamienne: - polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie, - nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, - konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: (i) materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, (ii) w trakcie wykonania Przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, (iii) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma), (iv) w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w pkt. 1 powyżej. Zmiany te będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie Przedmiotu zamówienia do użytkowania. 2) rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu zamówienia, jeżeli: a) zrealizowanie Przedmiotu zamówienia w całości nie będzie możliwe w przewidywanym terminie, b) zrealizowanie Przedmiotu zamówienia w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy pracami i robotami. 3) Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Strony dokonają stosownej zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy, po przeprowadzeniu ustaleń i zawarciu aneksu, 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu m. in.: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę. 4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 1) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na termin realizacji Umowy. 2) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie aneksu. 5. Zmiana umowy dopuszczalna jest również w przypadku wystąpienia „siły wyższej” opisanej w § 19 umowy. 6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e PZP; 2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 8. W przypadku o którym mowa w ust. 7 powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
15. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł on, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ oraz umieścił wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, a do oferty załączył uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanową tajemnice przedsiębiorstwa. W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. 16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferta sporządzona w języku obcym jest składana wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHZałączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik D - wzór umowy
- Pytania i odpowiedzi z dnia 14 luty 2018 r.
- Zmiana treści SIWZ z dnia 14 luty 2018 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłosznenia. Numer BZP 500033869-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.
- Pytania i odpowiedzi z dnia 19 luty 2018 r.
- Zmiana treści SIWZ z dnia 19 luty 2018 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłosznenia. Numer BZP 500036555-N-2018 z dnia 19-02-2018 r.
- Pytania i odpowiedzi z dnia 23 luty 2018 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer