Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie nr 500036555-N-2018 z dnia 19-02-2018 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 513551-N-2018
Data: 2018 -02-02
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39, 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumlotnictwa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.3.1.
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: osobą przeznaczoną do pełnienia nadzoru i kierowania pracami konserwatorskimi prowadzonych przy zabytkach będących obiektami wpisanymi do rejestru zabytków lub będących w strefie ochronnej, która spełnia wymagania wynikające z art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r. poz. 2187 z późn. zm.)
W ogłoszeniu powinno być: „osobą przeznaczoną do pełnienia nadzoru i kierowania pracami konserwatorskimi prowadzonych przy zabytkach będących obiektami wpisanymi do rejestru zabytków lub będących w strefie ochronnej, która spełnia wymagania wynikające z ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r. poz. 2187 z późn. zm.) oraz wymagania wynikające z decyzji administracyjnych - Pozwoleń na prowadzenie robót przy zabytkach Miejskiego Konserwatora Zabytków, załączonych do SIWZ ( zał. nr A1.7).”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
W ogłoszeniu jest: zał. D do SIWZ – wzór umowy par. 16 ust. 2 lit e): „obniżenia jakości wykonanych robót, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
W ogłoszeniu powinno być: „obniżenia jakości wykonanych robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia wartości brutto zakresu ustalonego w Dyrektywnym harmonogram rzeczowo – finansowy ( Załączniku B do SIWZ), którego dotyczy obniżenie jakości wykonanych robót.”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer