Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie nr 500033869-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 513551-N-2018
Data: 2018 -02-02
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39, 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumlotnictwa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.3
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: osobą przeznaczoną na funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu kubaturowych obiektów użyteczności publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, w tym co najmniej jednym obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w strefie chronionej.”
W ogłoszeniu powinno być: osobą przeznaczoną na funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która spełnia wymagania wynikające z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r. poz. 2187 z późn. zm.), a także posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu kubaturowych obiektów użyteczności publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, w tym co najmniej jednym obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w strefie chronionej.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
W ogłoszeniu jest: f) zał. D do SIWZ – wzór umowy par. 16 ust. 1: „Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym łączne kary umowne z wszystkich tytułów określonych w umowie nie mogą przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy.”
W ogłoszeniu powinno być: „Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym łączne kary umowne z wszystkich tytułów określonych w umowie nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
W ogłoszeniu jest: g) zał. D do SIWZ – wzór umowy par. 16 ust. 2 lit. c i lit. d: „ c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu, umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy brutto, d) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu (dnia) wynikającego lub ustalonego zgodnie z treścią § 17 ust. 7 i 8 umowy, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy brutto,”
W ogłoszeniu powinno być: „ c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu, umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy brutto, d) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu (dnia) wynikającego lub ustalonego zgodnie z treścią § 17 ust. 7 i 8 umowy, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy brutto,”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
W ogłoszeniu jest: h) zał. D do SIWZ – wzór umowy par. 16 ust. 4 lit. a i lit. b: „a) niedotrzymanie terminu odbioru częściowego lub końcowego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy brutto, b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy.”
W ogłoszeniu powinno być: a) niedotrzymanie terminu odbioru częściowego lub końcowego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy brutto, b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-19, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-27, godzina 11:00

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer