Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenie o zamówieniu - usługiOgłoszenie nr 520912-N-2018 z dnia 2018-02-20 r.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: dostawa wraz z montażem hal namiotowych całorocznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39 , 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumlotnictwa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.muzeumlotnictwa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeumlotnictwa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty tylko pisemnie
Adres:
Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa wraz z montażem hal namiotowych całorocznych
Numer referencyjny: DA.24-03/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) wraz z montażem 4 hal namiotowych całorocznych o następujących wymiarach: a. szer. x dł. 15m x 20m (2 sztuki) wysokość ściany bocznej 3m b. szer. x dł. 10m x 15m (2 sztuki) wysokość ściany bocznej 3m. c. Lokalizacja namiotów według załącznika A do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 39522530-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44212300-2
45223800-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 50
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
50 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej 1 usługę polegającą na dostawie i montażu hali namiotowej o powierzchni nie mniejszej niż 150 m2. Zamawiający informuje, iż na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu jako dostawę uzna wszelkiego rodzaju udostępnienie na rzecz podmiotu trzeciego hali namiotowej, bez względu na formę prawną takiego udostępnienia, w tym także na podstawie leasingu, użyczenia, najmu, dzierżawy itp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dowodów określających czy dostawy zamieszczone w Wykazie dostaw zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. A jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – dowodem jest oświadczenie Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
zgodnie z treścią siwsz
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
długość gwarancji20,00
termin realizacji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zał. nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY U M O W A zawarta w dniu .................... w Krakowie, pomiędzy: 1. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-864) przy al. Jana Pawła II 39, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego pod nr RIK 16/99, posiadającym NIP 675-10-00-452, zwanym dalej Zamawiającym: a 2. ………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą, w dalszej części niniejszej Umowy, zwanymi łącznie i każdy z nich oddzielnie Stronami. Umowa niniejsza została zawarta w wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.u. z 2017 r. poz 1579 z późn. zm.), art. 39 i n. PZP § 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) wraz z montażem 4 hal namiotowych całorocznych o następujących wymiarach: a. szer. x dł. 15m x 20m (2 sztuki) wysokość ściany bocznej 3m; b. szer. x dł. 10m x 15m (2 sztuki) wysokość ściany bocznej 3m. 2. Szczegółowy opis urządzeń wskazanych w ust. 1 znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonanie niniejszej umowy powinno nastąpić zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego nr sprawy DA.24-03/18 (dalej jako SIWZ). oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca oświadcza, że jest mu znana treść SIWZ. § 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY I SPOSÓB REALIZACJI UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu Umowy, określonego w § 1, zgodnie z terminami określonymi w § 4. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1) realizowania zaleceń Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji dostawy; 2) uzgodnienia z Zamawiającym terminu odbioru dostawy; 3) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość dostawy sprzętu lub na termin realizacji Umowy; 4) zapewnienie serwisu gwarancyjnego, 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu - wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru - zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentów i dostawców urządzeń i materiałów, dotyczące sposobu i warunków prawidłowego montażu, uruchomienia i użytkowania. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu sprzętu stanowiącego przedmiot Umowy do miejsca dostawy. 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zakup, transport na miejsce montażu, montaż i przeprowadzenie wszelkich postępowań niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania hal namiotowych na własny koszt i ryzyko. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w celu wykonania obowiązków Wykonawcy określonych w zdaniu poprzedzającym. § 3 WYNAGRODZENIE 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy - za wykonanie całego przedmiotu umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy, jej załączników, w tym m.in. za dostarczenie wszystkich elementów wyposażenia, wykonanie wszystkich obowiązków przewidzianych §2, udzielenie gwarancji na zasadach określonych w § 6 - 8 - wynagrodzenie ryczałtowe łącznie w wysokości ……………PLN netto (słownie:…………….) plus podatek VAT w wysokości ……….zł, co stanowi kwotę ………………PLN brutto. 2. Płatność wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez Zamawiającego bezusterkowym protokołem odbioru. 3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół odbioru prac, sporządzony zgodnie z postanowieniami § 6. § 4 TERMINY I ODBIORY 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie ….. dni od dnia zawarcia umowy. Strony nie przewidują dokonywania odbiorów częściowych. 2. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, innych niż zapłata wynagrodzenia na podstawie faktury VAT, wystawionej po odbiorze. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości przeprowadzenia montażu nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem montażu. 4. Przekazanie przedmiotu Umowy, odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego po zawiadomieniu przez Wykonawcę o wykonaniu i gotowości przedmiotu Umowy do odbioru. Po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu wszczęcia procedury odbioru Wykonawca zobowiązany jest, w dniu wyznaczonym na wszczęcie czynności odbiorowych, przekazać lub udostępnić Zamawiającemu wszelkie elementy podlegające odbiorowi oraz przekazać dokumenty towarzyszące, wymagane SIWZ i Umową. 5. Odbiór przedmiotu Umowy Strony potwierdzają przez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru. Za moment wykonania Umowy Strony uważają podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru. 6. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Zamawiający wskazuje Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad. 7. Strony zgodnie oświadczają, iż wady, o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, przy czym czas poświęcony na ich usunięcie po terminie wyznaczonym na realizację Umowy, Strony niniejszej Umowy zgodnie uznają jako zwłokę w terminie wykonania Umowy, która nie wpływa na przedłużenie terminu realizacji Umowy, i za którą Wykonawca zobowiązany będzie uiścić na rzecz Zamawiającego stosowne kwoty pieniężne tytułem kar umownych na zasadach określonych w postanowieniach niniejszej Umowy. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wady, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w zakresie wykonania Umowy lub jej wyodrębnionej części, co do której Wykonawca pozostaje w zwłoce (według własnego wyboru) bądź do zlecenia zastępczego wykonania tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 8. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w zakresie jej wyodrębnionej części, co do której Wykonawca pozostaje w zwłoce (według własnego wyboru). Zamiast odstąpienia Zamawiający może – według swojego wyboru – uprzednio zażądać od Wykonawcy ponownego wykonania prac w terminie wyznaczonym, przy czym czas poświęcony na ich ponowne wykonanie po terminie wyznaczonym, Strony niniejszej Umowy zgodnie uznają jako zwłokę w terminie wykonania Umowy, która nie wpływa na przedłużenie terminu realizacji Umowy, i za którą Wykonawca zobowiązany będzie uiścić na rzecz Zamawiającego stosowne kwoty pieniężne tytułem kar umownych na zasadach określonych w postanowieniach niniejszej Umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ponowne wykonanie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w zakresie części, co do której Wykonawca pozostaje w zwłoce. 9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania urządzeń (w tym zachowania uprawnień gwarancyjnych) lub potwierdzające posiadanie przez dostarczane urządzenia cech, które były wskazane w SIWZ lub ofercie Wykonawcy, np. karty katalogowe, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonania prób, atesty, instrukcje - dotyczące odbieranego przedmiotu Umowy. 10. Zamawiający w celu dotrzymania warunków gwarancji obowiązany będzie stosować się jedynie do warunków postępowania ze sprzętem opisanych w przekazanej dokumentacji od Wykonawcy § 5 OSOBY UPOWAŻNIONE 1. Do kierowania czynnościami związanymi z realizacją przedmiotu Umowy oraz jako osobę upoważnioną do podpisania wszelkich wymienionych w Umowie protokołów odbioru, Wykonawca wyznacza ………………………… tel:……………………. 2. Jako osobę odpowiedzialną za koordynację prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz upoważnioną do podpisania wszelkich wymienionych w Umowie protokołów odbioru Zamawiający wyznacza: ……………………………. tel:.................................. 3. Zmiana przedstawiciela każdej ze Stron musi zostać potwierdzona pisemnie i nie stanowi zmiany Umowy. § 6 GWARANCJA 1. Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot umowy na okres [___] miesięcy, licząc od dnia odbioru całego przedmiotu Umowy, chyba że ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wówczas gwarancja trwa przez okres udzielonej gwarancji producenta. 2. Okres gwarancyjny liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, co zostanie zapisane w dokumentach gwarancyjnych dostarczonych wraz ze sprzętem. 3. Gwarancja Wykonawcy obejmuje dobrą jakość wykonanych prac i prawidłowe działanie dostarczonego w ramach niniejszej Umowy sprzętu tj. wszystkich elementów składających się na całość dostawy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego przedmiot Umowy pozbawiony jest wad prawnych. 4. Zamawiający zachowuje, oprócz uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, także uprawnienia wynikające z rękojmi za wady, przysługujące zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. § 7 SERWIS GWARANCYJNY 1. Zgłoszenia istnienia wad przedmiotu Umowy objętych gwarancją, w szczególności konieczności dokonania napraw lub wymiany urządzeń objętych niniejszą Umową, Zamawiający składa pisemnie lub faksem na adres Wykonawcy. Dopuszcza się za równoważny sposób zgłoszenia na adres mailowy: ………………., poprzedzony kontaktem telefonicznym na numer: ……………… . 2. Wykonawca oferuje wykonanie obowiązków serwisowych na poniższych warunkach: czas usunięcia wady lub zastąpienia uszkodzonego wyposażenia, nowym o parametrach technicznych nie gorszych niż pierwotne, na czas niezbędny do wykonania naprawy maksymalnie 2 dni robocze; 3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zapewnia możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych i osobistych w swojej siedzibie/placówce handlowej pod adresem: ……………………………………………………….. telefon: …………………….. . Osoby odpowiedzialne za konsultacje merytoryczne ze strony Wykonawcy: …………………….. . Wykonawca zobowiązuje się do reakcji w celu ustalenia planu działań naprawczych w godzinach pracy Zamawiającego (8.00-16.00). 4. Wykonawca dokonywał będzie czynności serwisowych z użyciem własnych narzędzi i pomieszczeń. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowego wyposażenia o równoważnych lub lepszych cechach użytkowych (parametrach technicznych), bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku gdy łączny czas naprawy przekroczy 21 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia awarii /usterki lub gdy pomimo trzech napraw wyposażenie nadal wykazuje wady tego samego podzespołu (elementu). Termin dostawy nowego wyposażenia wynosi 3 dni kalendarzowe licząc od 22 dnia po zgłoszeniu awarii /usterki i konieczności naprawy lub od dnia zgłoszenia czwartej awarii. 6. Koszty dojazdów ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu wyposażenia naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego pokrywa Wykonawca w ramach kosztów serwisu. 7. Wykonawca w okresie gwarancji będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych przedmiotu objętego umową na warunkach wymaganych w dokumentach gwarancyjnych producentów, warunkach dołączonych przez Wykonawcę przy odbiorze, oraz zgodnie z istniejącą potrzebą. 8. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji wyposażenia, w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 1. 9. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych wynikających z gwarancji, określonych w niniejszej Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zastępczego wykonania obowiązków nałożonych na Wykonawcę, po upływie przewidzianych w gwarancji terminów na koszt Wykonawcy. § 8 KARY UMOWNE 1. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy w stosunku do założonego terminu odbioru określonego zgodnie z postanowieniami § 4, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3. 2. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy z winy Wykonawcy przekroczy 30 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy a Wykonawca, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3. 3. Za odstąpienie od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3. 4. Za odstąpienie od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przewidzianych niniejszą Umową z należnego mu wynagrodzenia. 6. Wykonawca zobowiązuje się uiścić karę umowną w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty z tytułu kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisu ustępu powyższego. 7. Strona odstępująca od umowy będzie uprawniona do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego kary umowne. § 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej lub odszkodowania dla Wykonawcy i bez wyznaczania dodatkowego terminu, przez cały okres trwania Umowy aż do bezusterkowego odbioru: 1) w przypadku opóźnienia w realizacji (rozpoczęcie lub zakończenie) Umowy z winy Wykonawcy przekraczającego 30 dni kalendarzowych, 2) w sytuacji przewidzianej w art.145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 3) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości, 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonany do dnia odstąpienia, zachowany przez Zamawiającego przedmiot Umowy do wykonanego przedmiotu Umowy w zakresie wymaganym w Umowie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. § 10 ZMIANY UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, osób odpowiedzialnych po obu stronach za realizację Umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę Umowy. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany na podstawie aneksu do niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie rodzaju, typu, modelu sprzętu pod warunkiem, że zastępcze urządzenie lub urządzenia będą lepszą wersją urządzenia lub urządzeń wskazanych w ofercie, co oznacza że będą miały identyczne lub lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów lepsze i pozostałe parametry bez zmian. 3. Przewidywana w ust. 2 możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem potwierdzenia przez Wykonawcę, że proponowane urządzenie lub urządzenia spełniają warunki określone w ust. 2. Brak zgody Zamawiającego w niniejszej kwestii oznacza obowiązek Wykonawcy dostarczenia sprzętu zgodnie z ofertą. 4. Dokonanie zmian Umowy określonych w ust. 2 nie będzie skutkować zmianą wynagrodzenia wskazanego w § 3 ani terminu realizacji Umowy ani zmianą zasad naliczania kar umownych, bądź odsetek ustawowych za opóźnienie dla którejkolwiek ze Stron. 5. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie. 6. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na: a) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania; b) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 7. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego. 8. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT. 9. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności: a) zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy, c) zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy. § 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 3. Cesja wierzytelności wynikających z Umowy wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem jej nieważności. 4. Uzupełnienie, zmiana lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 5. Umowa została sporządzona w …………….. jednobrzmiących egzemplarzach po ……………… dla Stron. Umowa zawiera ….stron i załączniki. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
brak

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany na podstawie aneksu do niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie rodzaju, typu, modelu sprzętu pod warunkiem, że zastępcze urządzenie lub urządzenia będą lepszą wersją urządzenia lub urządzeń wskazanych w ofercie, co oznacza że będą miały identyczne lub lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów lepsze i pozostałe parametry bez zmian. 2. Przewidywana w ust. 2 możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem potwierdzenia przez Wykonawcę, że proponowane urządzenie lub urządzenia spełniają warunki określone w ust. 2. Brak zgody Zamawiającego w niniejszej kwestii oznacza obowiązek Wykonawcy dostarczenia sprzętu zgodnie z ofertą. 3. Dokonanie zmian Umowy określonych w ust. 2 nie będzie skutkować zmianą wynagrodzenia wskazanego w § 3 ani terminu realizacji Umowy ani zmianą zasad naliczania kar umownych, bądź odsetek ustawowych za opóźnienie dla którejkolwiek ze Stron. 4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie. 5. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na: a) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania; b) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 6. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego. 7. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT. 8. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności: a) zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy, c) zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. nr 153, poz. 1503, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik - wzór umowy
- Załącznik A - rozmieszczenie hal namiotowych
- Pytanie i odpowiedź z dnia 23 luty 2018 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer