Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Restauracja i konserwacja jedynego zachowanego na świecie samolotu LWD ŻURAW
Numer ogłoszenia: 109176 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, faks 012 6428700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Restauracja i konserwacja jedynego zachowanego na świecie samolotu LWD ŻURAW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Głównym celem zadania są działania restauratorskie i prace konserwatorskie niezbędne dla odtworzenia historycznego wyglądu jedynego zachowanego na świecie płatowca (stan z 1956 r.) tego typu - samolotu LWD Żuraw. Podstawowym założeniem ujętym w zaleceniach konserwatorskich jest ochrona zabytkowej substancji. Samolot LWD Żuraw wchodzi w skład kolekcji samolotów związanych z osobą jednego z najwybitniejszych polskich konstruktorów lotniczych po II wojnie światowej Tadeusza Sołtyka i stanowi unikat w skali świata. Celem prac konserwatorskich w ramach niniejszego projektu jest: ¬ - odtworzenie brakujących elementów, ¬ - zamontowanie części i podzespołów, ¬ - przepłótnienie oraz naniesienie nowych malatur w oparciu o opracowaną dokumentację. Zabiegi konserwatorskie będą realizowane w zgodzie z dobrymi praktykami w zakresie opracowywania i ewidencjonowania zbiorów, w tym m.in. standardami digitalizacji obiektu - cały proces zostanie udokumentowany fotograficznie, a zdjęcia odrestaurowanego samolotu zostaną udostępnione niezależnej podstronie witryny internetowej MLP. Efektem realizacji zadania będzie przywrócenie samolotu do pierwotnego stanu za sprawą wykonania zabiegów konserwatorskich. Zakres prac do wykonania w roku 2016. 1. Przeprowadzenie prac konserwatorskich: A) Etap I - demontaż części płatowca: - rozpłótnienie kadłuba, - demontaż zdejmowanej części oszklenia, - roznitowanie wszystkich pozostałych fragmentów oszklenia, - demontaż foteli i podłóg kadłuba, - demontaż wszystkich elementów układów sterowania sterem kierunku i sterem wysokości, - demontaż elementów układów sterowania lotek i klap, - demontaż wszystkich pozostałych instalacji i części do gołej kratownicy, - kontrola konserwatorska pracownika MLP - działanie w ramach obowiązków służbowych, poza budżetem zadania. C) Etap II - renowacja kadłuba i podwozia: - wykonanie czyszczenia (piaskowanie) kratownicy i malowanie lakierem podkładowym, - malowanie kratownicy lakierem nawierzchniowym (kolor w oparciu o zachowane próbki), - całkowite odtworzenie uszkodzonych oprofilowań drewnianych - góry i boku kadłuba (karoseria), - renowacja foteli, - wykonanie nowych podłóg, układów sterowania, wieloczęściowych oszkleń kabiny pilotów (z zachowaniem autentycznej substancji oszklenia - ok. 10%), - montaż ww. elementów, - naprawa i całkowita renowacja malatur omaskowania silnika, - całkowita wymiana opłótnienia kadłuba, impregnacja i malowania lakierem podkładowym, malowanie lakierem nawierzchniowym (kolor w oparciu o zachowane próbki oraz instrukcję malowania maszyn Ludowego Lotnictwa Polskiego z lat 50-tych), - naniesienie emblematów i napisów na kadłub, - rozpłótnienie sterów wysokości i steru kierunku (wnętrze do konserwacji) - całość do powtórnego opłótnienia i malowania, - wykonanie płyt brzegowych sterów wysokości (nie zachowane), - renowacja i montaż podwozia głównego, - renowacja i montaż oświetlenia pozycyjnego na sterze kierunku. Wykonanie oświetlenia w ramach prac konserwatorskich, - zakup i montaż opon, - zakup i montaż przyrządów oraz tablicy wskaźnika przyrządów, - kontrola konserwatorska pracownika MLP - działanie w ramach obowiązków służbowych, poza budżetem zadania. Zakres prac do wykonania w roku 2017 1. Przeprowadzenie prac konserwatorskich. A) Etap III - renowacja skrzydeł i zastrzałów: - renowacja zastrzałów skrzydłowych i dorobienie nowych sforzni łączących kadłub ze skrzydłami, - demontaż ze skrzydeł lotek, klap i slotów, - rozpłótnienie lotek i klap, konserwacje konstrukcji wewnętrznej i ponowne opłótnienie, - malowanie klap i lotek lakierem podkładowym i nawierzchniowym, - naprawa slotów, konserwacje elementów i, lub wymiana na nowe w zależności od stanu technicznego, - malowanie slotów lakierem podkładowym i nawierzchniowym, - rozpłótnienie, naprawa i pełna konserwacja konstrukcji wewnętrznej głównych elementów nośnych płatów, - naprawa mechanizmu napędowego slotów, - ponowne opłótnienie głównych elementów nośnych płatów, - malowanie lakierem podkładowym i nawierzchniowym, naniesienie emblematów i napisów na skrzydła, - kontrola konserwatorska pracownika MLP - działanie w ramach obowiązków służbowych, poza budżetem zadania. B) Etap IV - jednostka napędowa: - wykonanie dekonserwacji silnika połączone z demontażem cylindrów z karteru silnika, - wykonanie renowacji powłok lakierniczych na karterze i cylindrach, - renowacja osłony i ramy silnika, - konserwacja elementów sterowania silnikiem, - odtworzenie brakujących elementów śmigła, niezbędne malowanie śmigła, C) Zakończenie prac konserwatorskich: - przygotowanie samolotu do transportu. Prace restauracyjno - konserwatorskie muszą być przeprowadzone w siedzibie Wykonawcy. Dostarczenie samolotu Wykonawcy i jego zwrot do Muzeum odbędzie się na koszt zamawiającego. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z zastosowaniem materiałów własnych. Materiały takie jak farby, lakiery i płótna powinny być o specyfikacji zbliżonej do stosowanych oryginalnie. Do klejenia konstrukcji drewnianych zaleca się stosowanie nowoczesnych technik lotniczych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.20.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.10.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 4000 zł pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 14:00 dnia 13.05.2016 r 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.15). 4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego, nr konta 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232 z dopiskiem Wadium -na Restaurację i konserwację jedynego zachowanego na świecie samolotu LWD Żuraw tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu dołączyć do koperty wraz z ofertą, jednak jako osobny dokument, a kopię spiąć lub zszyć z ofertą. 5. Warunki, które winna spełniać gwarancja lub poręczenie przedstawiane na zabezpieczenie wadium: 1) Z gwarancji ma wynikać, że kwota wadium będzie wypłacona zamawiającemu w sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z SIWZ, zgodnie z art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 2) Kwota gwarancji lub poręczenia i terminy obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami SIWZ. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. 3) Gwarancja lub poręczenie powinno być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji lub poręczeniu nie mogą być zawarte jakiekolwiek: a) warunki ograniczające zakres odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej lub b) wymogi, których spełnienie przez zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej (poręczonej) kwoty. 4) Gwarancja musi być udzielona wyłącznie na zasadach prawa polskiego. 5) Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi lub Poręczającemu wezwania zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty wadium przez wykonawcę. 6) Wezwanie powyższe, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, będzie doręczone w czasie obowiązywania gwarancji pod podany w gwarancji adres. 7) Przedstawienie gwarancji lub poręczenia nie spełniających powyższych warunków uznane będzie przez zamawiającego za niewniesienie wadium, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 7. Zwrot wadium nastąpi przelewem na konto bankowe wykonawcy, którego numer poda on na dokumencie przelewu wadium lub pisemnie w złożonej ofercie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena będzie dokonana w oparciu o przedłożony załącznik nr 2 do siwz na zasadzie spełnia/ nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu co najmniej dwóch kompleksowych konserwacji samolotów historycznych ( o konstrukcji mieszanej metal drewno). Przez kompleksową konserwację rozumie się między innymi naprawę struktury płatowca ( kadłub, skrzydła wraz z wyposażeniem). Rozpłótnienie i ponowne opłótnienie zgodnie z wymogami przewidzianymi przez instrukcje użytkowania płatowców. Nałożenie malatury zgodnie z historycznymi technikami. Przez samolot historyczny rozumie się konstrukcje lotnicze powstałe do końca lat siedemdziesiątych XX wieku. Ocena spełniania warunku oparta będzie na załączonym do oferty wykazie wykonanych za- Zamówień , zgodnie z załącznikiem nr 4 na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena będzie dokonana w oparciu o przedłożony załącznik nr 2 do siwz na zasadzie spełnia/nie spelnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunku prowadzona będzie w oparciu o wykaz osób, załączony do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na zasadzie spełnia /nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku oparta będzie na oświadczeniu Wykonawcy, załączonym do oferty, uzupełnionym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - certyfikat obsługi i napraw samolotów lotnych - 5
 • 3 - usługi naprawy samolotów historycznych - 20
 • 4 - gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumlotnictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2016 godzina 14:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
- Załącznik nr 8 do SIWZ
- Program konserwatorski
- Informacja o spotkaniu z Wykonawcami w dniu 9 maja 2016 o godz. 10:00
- Notatka słuzbowa ze spotkania z Wykonawcami, które odbyło się w dniu 9 maja 2016

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer