Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie nr 540026846-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 504382-N-2019
Data: 18/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12668100000000, ul. Al. Jana Pawła II  39, 30-969  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (url): www.muzuemlotnictwa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w ten sposób, że usunął znaki towarowe z przedmiaru oraz opisu dotyczącego wentylacji w Garażu nr 1. Zamawiający nie wprowadził żadnych zmian w zakresie rzeczowym zadania. Przedmiar oraz opis obowiązujący od dnia wprowadzenia niniejszej modyfikacji SIWZ jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://drive.google.com/drive/folders/1r2EaBj4VMghh2zkcSYpXiV4wXQSU0kaz

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer