Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie nr 540024918-N-2019 z dnia 07-02-2019 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 504382-N-2019
Data: 18/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39, 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (url): www.muzuemlotnictwa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-11, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-14, godzina: 13:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla …. częsci zamówienia w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - nie otwierać przed dniem 11.02.2019 r. 2019 r. godz. 13:30” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla …. częsci zamówienia w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - nie otwierać przed dniem 14.02.2019 r. 2019 r. godz. 13:30” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: a) Zamawiający informuję, że skorygował przedmiary stanowiące OPZ w następującym zakresie: i. branża elektryczna i niskoprądowa dla Hangaru Głównego – dokonano korekty sprzętu i urządzeń ujętych w niżej wymienionych pozycjach zestawienia materiałów; w następujących pozycjach należy wprowadzić i przyjąć do wyceny: w poz. nr 21: gniazda jest 166 powinno być 82 w poz. nr 27 czujniki zwykle jest 166 powinno być 82 (w miejsce interaktywnych czujek multisensorowych (TF1-TF9) należy przyjąć czujki optyczne o parametrach podanych poniżej*) w tym 1 szt. z sygnalizatorem dla przestrzeni nad sufitem podwieszonym, w poz. nr 59 moduł wejść jest 6 powinno być 1 w poz. nr 65 obudowa modułu jest 6 powinno być 1 w poz. nr 66 obudowa sygnalizatora optycznego jest 17 powinno być 1 w poz. nr 81 sygnalizator optyczny jest 17 powinno być 1 w poz. nr 117 przycisk p.poz jest 19 powinno być 6 w poz. nr 131 sygnalizator głosowy jest 23 powinno być 8 ww. zmiany należy ująć również w pozostałych pozycjach przedmiaru (kosztorysu ofertowego), których ww. pozycje dotyczą; ii. branża elektryczna i niskoprądowa dla Garażu nr 1 – dokonano korekty sprzętu i urządzeń ujętych w niżej wymienionych pozycjach zestawienia materiałów; w następujących pozycjach należy wprowadzić i przyjąć do wyceny: w poz. nr 9 centrala jest 1 powinno być 0 w poz. nr 21 gniazda jest 165 powinno być 28 w poz. nr 26 czujniki zwykle jest 165 powinno być 28 (w miejsce interaktywnych czujek multisensorowych (TF1-TF9) należy przyjąć czujki optyczne o parametrach podanych poniżej*) , w tym 2 szt. z sygnalizatorem dla przestrzeni nad sufitem podwieszonym, w poz. nr 46 moduł wejść jest 7 powinno być 2 w poz. nr 50 obudowa modułu jest 7 powinno być 2 w poz. nr 51 obudowa sygnalizatora opt. jest 18 powinno być 2 w poz. nr 64 sygnalizator optyczny jest 18 powinno być 2 w poz. nr 91 przycisk p.poz jest 19 powinno być 6 w poz. nr 106 sygnalizator głosowy jest 18 powinno być 7 ww. zmiany należy ująć również w pozostałych pozycjach przedmiaru (kosztorysu ofertowego), których ww. pozycje dotyczą; iii. branża elektryczna i niskoprądowa dla Garażu nr 2 – dokonano korekty sprzętu i urządzeń ujętych w niżej wymienionych pozycjach zestawienia materiałów; w następujących pozycjach należy wprowadzić i przyjąć do wyceny: w poz. nr 10 centrala jest 1 powinno być 0 w poz. nr 22 gniazda jest 165 powinno być 58 (w miejsce interaktywnych czujek multisensorowych (TF1-TF9) należy przyjąć czujki optyczne o parametrach podanych poniżej*), w tym 16 szt. z sygnalizatorem dla przestrzeni nad sufitem podwieszonym, w poz. nr 27 czujniki zwykle jest 165 powinno być 58 w poz. nr 57 moduł wejść jest 7 powinno być 3 w poz. nr 61 obudowa modułu jest 7 powinno być 3 w poz. nr 62 obudowa sygnalizatora jest 15 powinno być 16 w poz. nr 71 sygnalizator optyczny jest 15 powinno być 16 w poz. nr 100 przycisk p.poz jest 19 powinno być 8 w poz. nr 115 sygnalizator głosowy jest 23 powinno być 8 W ofercie należy uwzględnić: 1. Połączenie budynku garażu nr G1 z Hangarem HG (od centrali Ppoż-petla nr1) kablem 2x XzTKMXpw 2x2x0,8 l=130m, zamontowanie dwóch puszek łączeniowych PIP 1A oraz dwóch ochronników w obudowie. Co należy wycenić w formie kalkulacji indywidualnej w miejsce pozycji nr 226.d 24. jednostka ob. – klp. 1. 2. Połączenie budynku garażu nr G2 z Hangarem HG (od centrali Ppoż-petla nr2) kablem 2x XzTKMXpw 2x2x0,8 l=130m, zamontowanie dwóch puszek łączeniowych PIP 1A oraz dwóch ochronników w obudowie. Co należy wycenić w formie kalkulacji indywidualnej w miejsce pozycji nr 248.d 25. jednostka ob. – klp. 1. 3. Przy czym usuwa się następujące pozycje, tym samym nie należy ich ujmować w kosztorysie ofertowym: i. branża elektryczna i niskoprądowa dla Garażu nr 1: nr 227.d 24., nr 228.d 24., nr 229.d 24., nr 230.d 24., nr 231.d 24; ii. branża elektryczna i niskoprądowa dla Garażu nr 2: nr 249.d 25, nr 250.d 25, nr 251.d 25, nr 252.d 25, nr 253.d 25. ww. zmiany należy ująć również w pozostałych pozycjach przedmiaru (kosztorysu ofertowego), których ww. pozycje dotyczą; * - PARAMETRY DLA CZUJKI Czujka dymu optyczna (montaż nastropowy) Normy EN54-7, EN54-17 Stopień ochrony Z podstawą IP40, z dodatkiem uszczelniającym IP42 Napięcie znamionowe 12... 33 VDC Temperatura pracy -10... +50 °C Temperatura składowania -30... +70 °C Pobór prądu (w stanie spoczynku) 220 μA Zewnętrzny wskaźnik alarmu 2 bez gniazda z sygnalizatorem akustycznym 1 with sounder base Kompatybilność systemowa FS720 Protokół komunikacyjny C-NET Wilgotność względna ≤95 % Odpowiednie dla prędkości powietrza do 5 m/s Kolor Wg. potrzeb zamawiającego 1 detektor optyczny rozpraszanie światła w przód Szerokopasmowa z algorytmem DA Typ czujki adresowalna Rodzaj czujki optyczna Kolor obudowy biały, RAL 9010 wbudowany wskaźnik zadziałania (AI), kąt widzenia 360° wbudowany izolator zwarć Automatyczna adresacja podczas uruchomienia oraz zamienił przedmiar w całości dla: iv. branża sanitarna: wentylacja dla Garażu nr 2 – przedmiar obowiązujący od dnia wprowadzenia niniejszej modyfikacji SIWZ jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://drive.google.com/drive/folders/1r2EaBj4VMghh2zkcSYpXiV4wXQSU0kaz

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer