Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500296832-N-2018 z dnia 11-12-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 641607-N-2018
Data: 15/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39, 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (url): www.muzuemlotnictwa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi do dnia 07.01.2019 r., jednak nie później niż do dnia 21.01.2019 r. Natomiast w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym Zamawiający dopuszcza ewentualnie możliwość przesunięcia zakładanego terminu realizacji zamówienia o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi do dnia 14.01.2019 r., jednak nie później niż do dnia 28.01.2019 r. Natomiast w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym Zamawiający dopuszcza ewentualnie możliwość przesunięcia zakładanego terminu realizacji zamówienia o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-14, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-20, godzina: 13:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) dla …. częsci zamówienia w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - nie otwierać przed dniem 14.12.2018 r. godz. 13:30” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) dla …. częsci zamówienia w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - nie otwierać przed dniem 20.12.2018 r. godz. 13:30” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: a) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treść dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia polegającej na usunięciu znaków towarowych, nazw własnych oraz nieznacznej zmiany parametrów dotyczących instalacji CCTV dla 3 części postępowania w zakresie niżej wskazanych działów; elementy w których dokonano zmian dostępne są do ściągnięcia pod poniższym adresem internetowym: https://drive.google.com/drive/folders/1WZnays33AsRTnDnaMMFwym3ll3XIFoh3?usp=sharing Załącznik A do SIWZ A.1. Projekty Wykonawcze A.1.1. Hangar Główny (bez wrót) A.1.3. Instalacje słaboprądowe - Kancelaria i Spadochroniarnia A.1.4. Garaż Nr 1 A.1.5. Garaż Nr 2 A.2. Przedmiary A.2.1. Hangar Główny (bez wrót) A.2.3. Instalacje słaboprądowe - Kancelaria i Spadochroniarnia A.2.4. Garaż Nr 1 A.2.5. Garaż Nr 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer