Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500286194-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 641607-N-2018
Data: 15/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39, 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (url): www.muzuemlotnictwa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Tak Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: P.P.i R.I. "PROBADEX-KRAKÓW", 32-005 Niepołomice, ul. Mokra 20

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-05-15
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-08

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: dla części nr 1 do dnia 15.05.2019 roku, dla części nr 2 do dnia 30.04.2019 roku, dla części nr 3 do dnia 31.03.2019 roku, dla części nr 4 do dnia 15.05.2019 roku, dla części nr 5 do dnia 15.05.2019 roku. Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi do dnia 02.01.2019 r., jednak nie później niż do dnia 16.01.2019r.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: dla części nr 1 do dnia 08.07.2019 roku, dla części nr 2 do dnia 31.05.2019 roku, dla części nr 3 do dnia 31.03.2019 roku, dla części nr 4 do dnia 08.07.2019 roku, dla części nr 5 do dnia 08.07.2019 roku. Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi do dnia 07.01.2019 r., jednak nie później niż do dnia 21.01.2019r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Wg wzoru Umowy jako załącznika do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 1) zmianę terminu realizacji Umowy w następujących przypadkach: a) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności takimi jak: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagające wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, odkrycia przedmiotu względem którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, b) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności takich jak: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, c) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, d) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, e) konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym będą zlecane po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, f) konieczności wykonania robót zamiennych. Roboty zamienne zgodnie z § 5 ust.1 umowy: - polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie, nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, - konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: (i) materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, (ii) w trakcie wykonania Przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, (iii) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma), (iv) w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w tym punkcie. Zmiany te będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie Przedmiotu zamówienia do użytkowania 2) rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu zamówienia, jeżeli: a) zrealizowanie Przedmiotu zamówienia w całości nie będzie możliwe w przewidywanym terminie, b) zrealizowanie Przedmiotu zamówienia w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy pracami i robotami. 3) zmianę wynagrodzenia w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, b) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej, c) zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1 lit. c), e) i f). 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu m. in.: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę. 4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 5. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na termin realizacji Umowy. 6. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie aneksu. 7. Dla potrzeb niniejszej Umowy „siła wyższa” (dalej jako: „Siła Wyższa”) oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 8. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły wyższej, ulegają zawieszeniu. 9. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, kary umowne lub odstąpienie z powodu niedopełnienia obowiązków Umowy. 10. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, którego nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 11. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy. 12. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e PZP; 2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 14. W przypadku o którym mowa w ust. 11 powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-11, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-14, godzina: 13:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) dla …. częsci zamówienia w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - nie otwierać przed dniem 11.12.2018 r. godz. 13:30” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) dla …. częsci zamówienia w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - nie otwierać przed dniem 14.12.2018 r. godz. 13:30” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik 1
Punkt: Część nr 1 - 4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-05-15
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-07-08

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik 1
Punkt: Część nr 2 - 4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-04-30
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-05-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik 1
Punkt: Część nr 4 - 4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-05-15
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-07-08

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik 1
Punkt: Część nr 5 - 4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-05-15
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-07-08

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer