Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500282809-N-2018 z dnia 26-11-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 641607-N-2018
Data: 15/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39, 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (url): www.muzuemlotnictwa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II 39 , 30969 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
W ogłoszeniu powinno być: NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II 39 , 31-864 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Zamówienie składa się z pięciu częsci tj. Część 1 - Remont i przebudowa hangaru głównego (bez wrót w fasadzie północnej) Część 2- Remont wrót hangaru głównego w fasadzie północnej Część 3- Wykonanie instalacji słaboprądowych w budynku kancelaria i spadochroniarnia Część 4- Remont i przebudowa budynku garażu 1 Część 5- Remont i przebudowa budynku garażu 2 Przewidywany zakres: Pozostaje bez zmian. - układ komunikacyjny - sieci uzbrojenia terenu i zaopatrzenie wodne p-poż - ukształtowanie terenu i zieleni Część 1 Remont i przebudowa Hangaru Głównego Parametry techniczne - Powierzchnia zabudowy 3156,00 m2 - Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji naziemnych 3371,27 m2 - Wysokość 11,96 m - Długość 60,52 m - Szerokość 72,11 m - Kubatura 27649,30 m3 Część 2- Remont wrót Hangaru Głównego w fasadzie północnej - Powierzchnia376,02m2 - Wysokość 7,30 m - Długość 51,51 m Część 3- Wykonanie instalacji słaboprądowych w budynku kancelaria i spadochroniarnia Kancelaria: - Powierzchnia użytkowa 331.05 m2 - Kubatura 1635,50 m3 Spadochroniarnia: - Powierzchnia użytkowa 152,36 m2 - Kubatura 1226,18 m3 Część 4- Remont i przebudowa budynku garażu 1 - Powierzchnia zabudowy 1 977,82 m2 - Powierzchnia użytkowa 2 768,54m2 - Wysokość 11,96 m - Długość 92,41 m - Szerokość 22,45 m - Kubatura 16 255,15 m3 Część 5- Remont i przebudowa budynku garażu 2 - Powierzchnia użytkowa 1606,70 m2 - Długość elewacji zachodniej 83,20 m - Szerokość 21,00 m - Wysokość 5,45 m - Kubatura 8211,90 m3 Obiekty objęte zakresem zamówienia są zabytkowe lub są w strefie chronionej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, oraz STWiOR, jak i przedmiar, stanowiące Załącznik A do SIWZ i będący jej integralną częścią. Na opis szczegółowy składają się między innymi – Projekt budowlany i projekt wykonawczy, STWiOR oraz przedmiar.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Zamówienie składa się z pięciu częsci tj. Część 1 - Remont i przebudowa hangaru głównego (bez wrót w fasadzie północnej) Część 2- Remont wrót hangaru głównego w fasadzie północnej Część 3- Wykonanie instalacji słaboprądowych w budynku kancelaria i spadochroniarnia Część 4- Remont i przebudowa budynku garażu 1 Część 5- Remont i przebudowa budynku garażu 2 Przewidywany zakres: Pozostaje bez zmian. - układ komunikacyjny - sieci uzbrojenia terenu i zaopatrzenie wodne p-poż - ukształtowanie terenu i zieleni Część 1 Remont i przebudowa Hangaru Głównego Parametry techniczne - Powierzchnia zabudowy 3156,00 m2 - Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji naziemnych 3371,27 m2 - Wysokość 11,96 m - Długość 60,52 m - Szerokość 72,11 m - Kubatura 27649,30 m3 Część 2- Remont wrót Hangaru Głównego w fasadzie północnej - Powierzchnia376,02m2 - Wysokość 7,30 m - Długość 51,51 m Część 3- Wykonanie instalacji słaboprądowych w budynku kancelaria i spadochroniarnia Kancelaria: - Powierzchnia użytkowa 331.05 m2 - Kubatura 1635,50 m3 Spadochroniarnia: - Powierzchnia użytkowa 152,36 m2 - Kubatura 1226,18 m3 Część 4- Remont i przebudowa budynku garażu 1 - Powierzchnia zabudowy 1 977,82 m2 - Powierzchnia użytkowa 2 768,54m2 - Wysokość 11,96 m - Długość 92,41 m - Szerokość 22,45 m - Kubatura 16 255,15 m3 Część 5- Remont i przebudowa budynku garażu 2 - Powierzchnia użytkowa 1606,70 m2 - Długość elewacji zachodniej 83,20 m - Szerokość 21,00 m - Wysokość 5,45 m - Kubatura 8211,90 m3 Obiekty objęte zakresem zamówienia są zabytkowe lub są w strefie chronionej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, oraz STWiOR, jak i przedmiar, stanowiące Załącznik A do SIWZ i będący jej integralną częścią. Na opis szczegółowy składają się między innymi – projekt wykonawczy, STWiOR oraz przedmiar.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Dodatkowe kody CPV: 45453100-8 45454000-4 45410000-4 45421100-5 45432000-4 45442000-7 45310000-3 45321000-3 45331200-8 45343000-3 44221000-5 39531400-7 39717000-1 45261000-4 45111291-4 45330000-9
W ogłoszeniu powinno być: Dodatkowe kody CPV: 45453100-8 45454000-4 45410000-4 45421100-5 45432000-4 45442000-7 45310000-3 45321000-3 45331200-8 45343000-3 44221000-5 39531400-7 39717000-1 45261000-4 45111291-4 45330000-9 45317000-8

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: dla części nr 1 do dnia 15.05.2019 roku, dla części nr 2 do dnia 30.04.2019 roku, dla części nr 3 do dnia 31.03.2019 roku, dla części nr 4 do dnia 15.05.2019 roku, dla części nr 5 do dnia 15.05.2019 roku. Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z umową o dofinansowanie zamówienie musi zostać zrealizowane nie później niż do dnia 15.05.2019 r. Dlatego też, Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi do dnia 27.12.2018 r., jednak nie później niż do dnia 10.01.2019r.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: dla części nr 1 do dnia 15.05.2019 roku, dla części nr 2 do dnia 30.04.2019 roku, dla części nr 3 do dnia 31.03.2019 roku, dla części nr 4 do dnia 15.05.2019 roku, dla części nr 5 do dnia 15.05.2019 roku. Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi do dnia 02.01.2019 r., jednak nie później niż do dnia 16.01.2019r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 2. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż : - 4 000 000,00 zł ( słownie: cztery miliony złotych (PLN) dla 1 części zamówienia - 700 000,00 zł ( słownie: siedemset tysięcy złotych (PLN) dla 2 części zamówienia - 70 000,00 zł ( słownie:siedemdziesiąt tysiecy złotych (PLN) dla 3 częsci zamówienia - 1 200 000,00 zł ( słowniejeden milion dwieście tysięcy złotych (PLN) – dla 4 części zamówienia - 2 200 000,00 zł ( słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych (PLN) – dla 5 części zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 2. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż : - 3 000 000,00 zł ( słownie: trzy miliony złotych (PLN) dla 1 części zamówienia - 500 000,00 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych (PLN) dla 2 części zamówienia - 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysiecy złotych (PLN) dla 3 częsci zamówienia - 1 200 000,00 zł ( słownie jeden milion dwieście tysięcy złotych (PLN) – dla 4 części zamówienia - 2 000 000,00 zł ( słownie: dwa miliony złotych (PLN) – dla 5 części zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę : 80 000,00 zł.(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) dla 1 części zamówienia. 16 000,00 zł. ( słownie: szesnaście tysięcy złotych) dla 2 częsci zamówienia. 11 000,00 zł. ( słownie: jedenaście tysięcy złotych) dla 3 częsci zamówienia: 23 000,00 zł. ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) dla 4 częsci zamówienia 42 000,00 zł. ( słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) dla 5 części zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę : 64 000,00 zł.(słownie: sześćdziesiąt cztert tysiące złotych) dla 1 części zamówienia. 11 000,00 zł. ( słownie: jedenaście tysięcy złotych) dla 2 częsci zamówienia. 5 700,00 zł. ( słownie: pięć tysięcy siedemset złotych) dla 3 częsci zamówienia: 32 000,00 zł. ( słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) dla 4 częsci zamówienia 43 000,00 zł. ( słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych) dla 5 części zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria Cena brutto za całość zamówienia 0,60 Gwarancja na wykonane konstrukcje, dach, okna i zewnętrzną stolarkę drzwiową, dla części 1, 4 i 5 0,20 Gwarancja na wykonane konstrukcje wrót hangaru głównego dla części 2 0,20 Gwarancja na wykonane instalacji słaboprądowych dla części 3 0,20 Gwarancja na wykonane roboty budowlane i montażowe oraz instalacje dla części 1,2, 3,4 i 5 0,20
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Cena brutto za całość zamówienia 0,60 Gwarancja na wykonane konstrukcje, dach, okna i zewnętrzną stolarkę drzwiową, dla części 1, 4 i 5 0,20 Gwarancja na wykonane konstrukcje wrót hangaru głównego dla części 2 0,20 Gwarancja na wykonane instalacje słaboprądowe dla części 3 0,20 Gwarancja na wykonane roboty budowlane i montażowe oraz instalacje dla części 1,2, 3,4 i 5 0,20

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-06, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-11, godzina: 13:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla …. częsci zamówienia w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - nie otwierać przed dniem 06.12.2018 r. godz. 13:30” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) dla …. częsci zamówienia w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - nie otwierać przed dniem 11.12.2018 r. godz. 13:30” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik 1
Punkt: Część nr 1 -2)
W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453100-8, 45454000-4, 45410000-4, 45421100-5, 45432000-4, 45442000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45321000-3, 45331200-8, 45343000-3, 44221000-5, 39531400-7, 39717000-1, 45261000-4, 45111291-4
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453100-8, 45454000-4, 45410000-4, 45421100-5, 45432000-4, 45442000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45321000-3, 45331200-8, 45343000-3, 44221000-5, 39531400-7, 39717000-1, 45261000-4, 45111291-4, 45317000-8

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik 1
Punkt: Część nr 3 -2)
W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3,
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3,45317000-8

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik 1
Punkt: Część nr 3 -5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Cena brutto za całość zamówienia 0,60 Gwarancja na wykonane instalacji słaboprądowych 0,40
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: Cena brutto za całość zamówienia 0,60 Gwarancja na wykonane instalacje słaboprądowe 0,20 Gwarancja na wykonane roboty budowlane i montażowe oraz instalacje 0,20

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik 1
Punkt: Część nr 4 -2)
W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453100-8, 45454000-4, 45410000-4, 45421100-5, 45432000-4, 45442000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45321000-3, 45331200-8, 45343000-3, 44221000-5, 39531400-7, 39717000-1, 45261000-4, 45111291-4
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453100-8, 45454000-4, 45410000-4, 45421100-5, 45432000-4, 45442000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45321000-3, 45331200-8, 45343000-3, 44221000-5, 39531400-7, 39717000-1, 45261000-4, 45111291-4, 45317000-8

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik 1
Punkt: Część nr 5 -2)
W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453100-8, 45454000-4, 45410000-4, 45421100-5, 45432000-4, 45442000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45321000-3, 45331200-8, 45343000-3, 44221000-5, 39531400-7, 39717000-1, 45261000-4, 45111291-4
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453100-8, 45454000-4, 45410000-4, 45421100-5, 45432000-4, 45442000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45321000-3, 45331200-8, 45343000-3, 44221000-5, 39531400-7, 39717000-1, 45261000-4, 45111291-4, 45317000-8

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik 1
Punkt: Część nr 5 -5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Cena brutto za całość zamówienia 0,60 Gwarancja na wykonane konstrukcje, dach, okna i zewnętrzną stolarkę drzwiową 0,20 2.5. Gwarancja na wykonane roboty budowlane i montażowe oraz instalacje 0,20
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: Cena brutto za całość zamówienia 0,60 Gwarancja na wykonane konstrukcje, dach, okna i zewnętrzną stolarkę drzwiową 0,20 Gwarancja na wykonane roboty budowlane i montażowe oraz instalacje 0,20

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający informuje iż przewiduje możliwość (w trakcie trwania przedmiotowych robót) realizacji prac ekspozycyjnych przez Wykonawców wyłonionych w odrębnym postępowaniu przetargowym.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający informuje, że uzupełnił treść dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w zakresie niżej wskazanych działów o elementy dostępne do ściągnięcia pod poniższym adresem internetowym: https://drive.google.com/drive/folders/1Abhfrj3atgP6ynOvB1j2A4cQR75vdJX? usp=sharing Załącznik A do SIWZ A.1. Projekty Wykonawcze: A.1.2. Wrota w Hangarze Głównym A.1.7. Pozwolenia konserwatorskie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer