Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie nr 500195690-N-2018 z dnia 16-08-2018 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 602614-N-2018
Data: 10/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39, 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumlotnictwa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co wykonali należycie minimum dwa (2) zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, spełniające następujące wymagania: i. każde zamówienie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej projekt wykonawczy oraz obejmowało swoim zakresem także opracowanie: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, ii. przedmiotem dokumentacji projektowej co najmniej jednego zamówienia była budowa/przebudowa/nadbudowa/rozbudowa/adaptacja/modernizacja budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 2000 m2, iii. co najmniej jedno z zamówień realizowane było dla budynku wpisanego do rejestru zabytków, iv. wartość brutto każdego zamówienia (nie mylić z wartością zamówień na roboty budowlane) wynosi co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 7 lit a ppkt i. SIWZ, według kryterium spełnia/nie spełnia. b. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum następującymi osobami: i. projektant główny w specjalności architektonicznej – osoba, która pełnić będzie funkcję głównego projektanta, posiadająca wymagane prawem uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej polegające na tym że, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia opracowała dokumentację projektową dla przynajmniej dwóch (2) inwestycji, w tym dla przynajmniej jednej inwestycji dotyczącej budynku wpisanego do rejestru zabytków; ii. projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - osoba, która pełnić będzie funkcję projektanta branżowego, posiadająca uprawnienia do projektowania w ww. specjalności bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej polegające na tym że, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia opracowała dokumentację projektową dla przynajmniej dwóch (2) inwestycji, w tym dla przynajmniej jednej inwestycji dotyczącej budynku wpisanego do rejestru zabytków; iii. projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - osoba, która pełnić będzie funkcję projektanta branżowego, posiadająca uprawnienia do projektowania w ww. specjalności bez ograniczeń, iv. projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoba, która pełnić będzie funkcję projektanta branżowego, posiadająca uprawnienia do projektowania w ww. specjalności bez ograniczeń, v. projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - osoba, która pełnić będzie funkcję projektanta branżowego, projektowania w ww. specjalności bez ograniczeń, Powyższe osoby muszą należeć do odpowiedniej jednostki samorządu zawodowego. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725). Ocena spełniania ww. warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdziale 7 ust.1 lit b. SIWZ, według kryterium spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co wykonali należycie minimum dwa (2) zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, spełniające następujące wymagania: i. każde zamówienie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej projekt wykonawczy oraz obejmowało swoim zakresem także opracowanie: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, ii. przedmiotem dokumentacji projektowej co najmniej jednego zamówienia była budowa/przebudowa/nadbudowa/rozbudowa/adaptacja/modernizacja budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 2000 m2, iii. co najmniej jedno z zamówień realizowane było dla budynku wpisanego do rejestru zabytków, iv. wartość brutto każdego zamówienia (nie mylić z wartością zamówień na roboty budowlane) wynosi co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 7 lit a ppkt i. SIWZ, według kryterium spełnia/nie spełnia. b. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum następującymi osobami: i. projektant główny w specjalności architektonicznej – osoba, która pełnić będzie funkcję głównego projektanta, posiadająca wymagane prawem uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej polegające na tym że, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia opracowała dokumentację projektową dla przynajmniej dwóch (2) inwestycji, w tym dla przynajmniej jednej inwestycji dotyczącej budynku wpisanego do rejestru zabytków; ii. projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - osoba, która pełnić będzie funkcję projektanta branżowego, posiadająca uprawnienia do projektowania w ww. specjalności bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej polegające na tym że, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia opracowała dokumentację projektową dla przynajmniej dwóch (2) inwestycji, w tym dla przynajmniej jednej inwestycji dotyczącej budynku wpisanego do rejestru zabytków; iii. projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - osoba, która pełnić będzie funkcję projektanta branżowego, posiadająca uprawnienia do projektowania w ww. specjalności bez ograniczeń, iv. projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoba, która pełnić będzie funkcję projektanta branżowego, posiadająca uprawnienia do projektowania w ww. specjalności bez ograniczeń, v. projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - osoba, która pełnić będzie funkcję projektanta branżowego, projektowania w ww. specjalności bez ograniczeń, Powyższe osoby muszą należeć do odpowiedniej jednostki samorządu zawodowego. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725). Ocena spełniania ww. warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdziale 7 ust.1 lit b. SIWZ, według kryterium spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer