Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie nr 500124966-N-2018 z dnia 05-06-2018 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 565000-N-2018
Data: 28/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39, 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (url): www.muzuemlotnictwa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-05, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-07, godzina: 13:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: 11.Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi zgodnie z postanowieniami SIWZ należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane według poniższego wzoru: Wykonawca: ________________________________ ________________________________ ________________________________ (oznaczenie i adres wykonawcy) Muzeum Lotnictwa Polskiego al. Jana Pawła II 39 31-864 Kraków Oferta na „Opracowanie optymalizacji zakresu rzeczowego projektów wielobranżowych pod kątem wykonalności w ramach przyjętego finansowania, wprowadzenie nieistotnych zmian w projektach oraz zmian w opisach, przedmiarach, kosztorysach i STWiOR wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego dla: 1. Remont i przebudowa hangaru głównego 2. Remont i przebudowa garażu nr 1 3. Remont i przebudowa garażu nr 2.” znak sprawy: DA.24-05/18 Nie otwierać przed 05.06.2018 r. godz. 13.15
W ogłoszeniu powinno być: 11.Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi zgodnie z postanowieniami SIWZ należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane według poniższego wzoru: Wykonawca: ________________________________ ________________________________ ________________________________ (oznaczenie i adres wykonawcy) Muzeum Lotnictwa Polskiego al. Jana Pawła II 39 31-864 Kraków Oferta na „Opracowanie optymalizacji zakresu rzeczowego projektów wielobranżowych pod kątem wykonalności w ramach przyjętego finansowania, wprowadzenie nieistotnych zmian w projektach oraz zmian w opisach, przedmiarach, kosztorysach i STWiOR wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego dla: 1. Remont i przebudowa hangaru głównego 2. Remont i przebudowa garażu nr 1 3. Remont i przebudowa garażu nr 2.” znak sprawy: DA.24-05/18 Nie otwierać przed 07.06.2018 r. godz. 13.15

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer