Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie nr 500073699-N-2018 z dnia 05-04-2018 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536971-N-2018
Data: 27.03.2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39, 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumlotnictwa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: 1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do dnia 31.12.2018r., liczonym od dnia udzielenia zamówienia tj. od dnia zawarcia umowy, włącznie z prawomocną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie. 2. Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z umową o dofinansowanie zamówienie musi zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2018 r. Dlatego też, Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi do dnia 30.04.2018 r., jednak nie później niż do dnia 8.05.2018 r. Natomiast w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym Zamawiający dopuszcza ewentualnie możliwość przesunięcia zakładanego terminu realizacji zamówienia o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy. 3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do dnia 31.12.2018r., liczonym od dnia udzielenia zamówienia tj. od dnia zawarcia umowy, włącznie z prawomocną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie. 2. Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z umową o dofinansowanie zamówienie musi zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2018 r. Dlatego też, Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi do dnia 14.05.2018 r., jednak nie później niż do dnia 22.05.2018 r. Natomiast w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym Zamawiający dopuszcza ewentualnie możliwość przesunięcia zakładanego terminu realizacji zamówienia o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy. 3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-11, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być podpisana i napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-24, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być podpisana i napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla …. częsci zamówienia w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - nie otwierać przed dniem 11 kwietnia 2018 r. 2018 r. godz. 13:30” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla …. części zamówienia w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - nie otwierać przed dniem 24 kwietnia 2018 r. 2018 r. godz. 13:30” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer