statystyka
Logo Muzeum
... ...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków 21 września 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.1 Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1096/16-00 Projektu „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierii dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 1.2 Zamówienie składa się z dwóch części, tj.: 1.2.1 Część I Zarządzanie projektem – Inwestor zastępczy. 1.2.2 Część II Zarządzanie projektem – rozliczenia rzeczowo – finansowe.

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer 2009 -      - Polityka obsługi "ciasteczek"     -   |   Deklaracja dostępności