Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Kompleksowa renowacja unikatowego prototypowego polskiego samolot fotogrametrycznego MD - 12F
Numer ogłoszenia: 60914 - 2017; data zamieszczenia: 6.04.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II 39, 30969 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumlotnictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadwa intytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.muzeumlotictwa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.muzeumlotnictwa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
oferty tylko pisemnie
Adres:
Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa renowacja unikatowego prototypowego polskiego samolot fotogrametrycznego MD - 12F
Numer referencyjny: DA. 24-02/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kompleksowa renowacja unikatowego prototypowego polskiego samolotu fotogrametrycznego MD-12 F odbywać se będzie na terenie zamawiającego tj. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w miejscu obecnej lokalizacji statku powietrznego.Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy namiotu (otwartego, pokrywającego całość konstrukcji MD-12F), natomiast Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego sprzętu specjalistycznego, pozwalającego na wykonanie prac przy konstrukcji samolotu. Generalnie prace można podzielić na następujące grupy: demontaż części płatowca; usunięcie powłok lakierniczych z kadłuba i stateczników;prace nad jednostkami napędowymi i powierzchniami sterowymi;lakierowanie płatowca;renowacja wnętrza kabiny pilotów i nawigatora i montaż części płatowca.

II.5) Główny kod CPV: 50200000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 07/10/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza, że. o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 1. wykonali lub brali udział w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch renowacji historycznych statków powietrznych na łączną kwotę co najmniej 50.000,00 zł netto, oraz 2. posiadają potencjał techniczny, umożliwiający wykonanie renowacji samolotu w siedzibie Muzeum, tj. posiadają narzędzia lub urządzenia do realizacji zamówienia, które mogą dostarczone do Muzeum. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z treścią siwz oświadczenie dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wg. wzoru, który prześle Zamawiający.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Kserokopia certyfikatu do naprawy samolotów lotnych. Wykaz samolotów, których renowację Wykonawca wykonał, lub w których brał udział zgodnie z treścią siwz i wzorem , który prześle Zamawiający.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
zgodnie z treścią siwz w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wg wzoru, który prześle Zamawiajacy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
zgodnie z treścią siwz
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3500,00 zł 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) Pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty) b) Poręczeniach bankowych c) Poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych; d) Gwarancjach bankowych; e) Gwarancjach ubezpieczeniowych f) Poręczeniach udzielanych przez podmioty o , których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.) 15.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. 15.4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 15.5. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba , że co innego wynika z przepisów prawa. 15.6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) SIWZ rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 15.7. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 15.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 u st. 1-4 p.z.p. 15.9. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60
certyfikat do obsługi i naprawy samolotw lotnych5
gwaranacja15
naprawa smolotów historycznych20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
CZĘŚĆ NR 4 DO SIWZ DA. 24-02/17 WZÓR UMOWY O WYKONANIE RENOWACJI ESPONATU MUZEALNEGO SAMOLOTU MD-12F zawarta w Krakowie w dniu ……………… 2017r. pomiędzy: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-864) przy al. Jana Pawła II 39, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego pod nr RIK 16/99, posiadającym NIP 675-10-00-452, zwanym dalej „Muzeum” lub „Zamawiającym”, reprezentowanym przez - Krzysztofa Radwana - Dyrektora Muzeum, a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: § 1 1. Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). 2. Przedmiotem umowy jest wykonanie renowacji eksponatu muzealnego MD-12F wpisanego do inwentarza muzealnego pod pozycją: MLP 118 z zastosowaniem materiałów własnych Wykonawcy. Materiały takie jak farby, lakiery i płótna powinny być o specyfikacji zbliżonej do zastosowanych oryginalnie lub wskazanych opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. § 2 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową oraz załącznikami nr 1 i 2 do niej, tj.: opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy. 2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i muzealnej oraz założeniami ochrony konserwatorskiej zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. § 3 1. Osobami odpowiedzialnymi w imieniu Zamawiającego za dokonywanie wszelkich bieżących i wiążących dla obu stron uzgodnień w zakresie przedmiotu umowy, jak również do odbioru i zatwierdzenia przedmiotu umowy są wymienieni poniżej: - ………………………………………………… - ………………………………………………… 2. Osobami odpowiedzialnymi w imieniu Wykonawcy za dokonywanie wszelkich bieżących i wiążących dla obu stron uzgodnień w zakresie przedmiotu umowy, jak również przekazania do odbioru i zatwierdzenia przedmiotu umowy są wymienieni poniżej: - …………………………………………………. § 4 1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia innym osobom lub podmiotom. 2. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zatrudnienia podwykonawców do wykonania całości lub części prac objętych niniejszą umową zapewnić, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy. 3. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji wykonywanych przez nich prac i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania, za należyte wykonanie zobowiązań przez podwykonawców. 4. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, że otrzymali w całości wynagrodzenie z tytułu prac wykonanych na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy lub inne dowody zapłaty podwykonawcom należnego im wynagrodzenia. W przypadku niedoręczenia oświadczeń lub dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu dostarczania tych oświadczeń lub dowodów. § 5 1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy i zobowiązuje się do jego wykonania w terminie do dnia 7 października 2018r. Prace określone w SIWZ do wykonania na rok 2017, powinny zostać wykonane w terminie do dnia 30.11.2017r. 2. W terminie 1 tygodnia od podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram ten po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. Wszystkie prace renowacyjne stanowiące przedmiot umowy zostaną wykonane w siedzibie Wykonawcy. Koszty transportu samolotu z Muzeum do siedziby Wykonawcy i z powrotem ponosi Muzeum. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru częściowego przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. § 6 1. Odbiór częściowy prac konserwatorskich odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy, po pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawcę o wykonaniu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.. 2. Odbiór przedmiotu umowy lub jego części strony potwierdzają każdorazowo przez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego lub końcowego. 3. Protokół odbioru częściowego lub końcowego powinien zostać podpisany w ciągu 3 dni od daty przekazania przedmiotu umowy lub jego części do odbioru. Poprzez podpisanie protokołu odbioru częściowego lub końcowego Zamawiający jednocześnie zatwierdza przekazany mu do odbioru przedmiot umowy lub jego część. 4. Odbiór końcowy wykonanego przedmiotu umowy nastąpi po złożeniu samolotu w siedzibie Muzeum. Ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio. § 7 1. Zamawiający ma prawo sprawdzenia i weryfikacji przekazanego przedmiotu umowy lub jego części, a w szczególności jakości wykonanych prac renowacyjnych pod względem zgodności z założeniami konserwatorskimi. 2. W przypadku stwierdzenia wad lub błędów przekazanego przedmiotu umowy lub jego części, a w szczególności jakości wykonanych prac renowacyjnych, Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę na piśmie o stwierdzonych wadach lub błędach, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia i wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni. 3. Poprawiony przedmiot umowy lub jego część, Wykonawca ponownie przedstawia Zamawiającemu do odbioru i zatwierdzenia. 4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie wskazanym w ust. 2, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 Umowy i wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia. § 8 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a w szczególności na wykonane prace renowacyjne na okres 24 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy lub jego części, na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego, w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia wady. 3. Udzielona gwarancja nie wyłącza roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 24 miesięcy. § 9 1. Za wykonanie zamówienia przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: - netto: …. zł (słownie: …….. złotych)) - brutto: ….. zł(słownie: ……… złotych.) Wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23% . 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie może ulec zwiększeniu. W przypadku ograniczenia zakresu prac renowacyjnych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu 3. Wynagrodzenie będzie płatne częściami, za wykonane prace na podstawie poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy, po dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego przez Zamawiającego. 4. Warunkiem zapłaty każdej faktury jest podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru na każdą pozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego, który każdorazowo stanowić będzie załącznik do faktury. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy………….., na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 14 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu. 5. Dniem zapłaty wynagrodzenia lub jego części jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą określoną na fakturze, której dotyczy zapłata. 6. W przypadku zwłoki w zapalcie wynagrodzenia lub jego części Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych. § 10 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,0%. wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ……… zł, (słownie: ……………………………………….) w formie …….. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężnej będzie bezwarunkowe, przenaszalne, płatne na pierwsze żądanie. 3. Zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostawiona kwota 30% stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócona w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie doprowadził do usunięcia w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie egzekwowania usuwania tych wad. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta lub Poręczyciela o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta lub Poręczyciela i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków umowy. § 11 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana bez okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcą, a w szczególności w przypadku: a) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, b) nieuwzględniania uzasadnionych i merytorycznych uwag wnoszonych przez Zamawiającego do projektu wyposażenia części ekspozycyjnej, c) zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy przekraczającej 2 tygodnie, d) zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu poszczególnych części przedmiotu zamówienia określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, zagrażającej terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy. 3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wykonany do dnia rozwiązania lub odstąpienia przedmiot umowy i przenosi na niego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy lub jego wykonanej części. ust. 1 ostatnie zdanie stosuje się odpowiednio. Zamawiający zleca wykonanie lub dokończenie przedmiotu umowy innemu wykonawcy. § 12 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości: a) z tytułu niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1 niniejszej mowy, b) za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1 niniejszej umowy; c) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, d) za zwlokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej lub dostarczenia elementów wyposażenia ekspozycyjnego wolnych od wad - w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur. § 13 1. Umowa traci ważność, gdy do niewykonania umowy dojdzie na skutek siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron lub za ich pisemnym porozumieniem. 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne lub bezskutecznie, Strony są zobowiązane dokonać zmiany tego postanowienia lub jego zastąpienia, tak aby zmieniona treść postanowienia była zgodna z celem pierwotnej jego treści. Zmiana treści niektórych postanowień, ich nieważność lub bezskuteczność nie wpływają na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień niniejszej umowy § 14 1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 2. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy przekazywane będą na piśmie w języku polskim i będą podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione. 3. Doręczenia pism, o których mowa w ust. 4 dokonywane będzie za potwierdzeniem odbioru na wskazane w umowie adresy stron, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. 4. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień jej otrzymania pocztą lub faksem. § 15 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: a) ................................................................................. b) ……………………………………………………………………………. 3. O każdej zmianie adresu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie. § 16 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy następują w formie aneksu, podpisanego przez Muzeum i Wykonawcę. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 5. Integralną część umowy stanowią wymienione w niej załączniki. Załączniki: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2) Oferta Wykonawcy 3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót. ...................................................................... …………………………………..……….... ……………………………………………… Podpis i pieczęć Dyrektora Muzeum Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy CZĘŚĆ NR 4 DO SIWZ DA. 24-02/17 WZÓR UMOWY O WYKONANIE RENOWACJI ESPONATU MUZEALNEGO SAMOLOTU MD-12F zawarta w Krakowie w dniu ……………… 2017r. pomiędzy: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-864) przy al. Jana Pawła II 39, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego pod nr RIK 16/99, posiadającym NIP 675-10-00-452, zwanym dalej „Muzeum” lub „Zamawiającym”, reprezentowanym przez - Krzysztofa Radwana - Dyrektora Muzeum, a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: § 1 1. Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). 2. Przedmiotem umowy jest wykonanie renowacji eksponatu muzealnego MD-12F wpisanego do inwentarza muzealnego pod pozycją: MLP 118 z zastosowaniem materiałów własnych Wykonawcy. Materiały takie jak farby, lakiery i płótna powinny być o specyfikacji zbliżonej do zastosowanych oryginalnie lub wskazanych opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. § 2 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową oraz załącznikami nr 1 i 2 do niej, tj.: opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy. 2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i muzealnej oraz założeniami ochrony konserwatorskiej zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. § 3 1. Osobami odpowiedzialnymi w imieniu Zamawiającego za dokonywanie wszelkich bieżących i wiążących dla obu stron uzgodnień w zakresie przedmiotu umowy, jak również do odbioru i zatwierdzenia przedmiotu umowy są wymienieni poniżej: - ………………………………………………… - ………………………………………………… 2. Osobami odpowiedzialnymi w imieniu Wykonawcy za dokonywanie wszelkich bieżących i wiążących dla obu stron uzgodnień w zakresie przedmiotu umowy, jak również przekazania do odbioru i zatwierdzenia przedmiotu umowy są wymienieni poniżej: - …………………………………………………. § 4 1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia innym osobom lub podmiotom. 2. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zatrudnienia podwykonawców do wykonania całości lub części prac objętych niniejszą umową zapewnić, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy. 3. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji wykonywanych przez nich prac i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania, za należyte wykonanie zobowiązań przez podwykonawców. 4. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, że otrzymali w całości wynagrodzenie z tytułu prac wykonanych na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy lub inne dowody zapłaty podwykonawcom należnego im wynagrodzenia. W przypadku niedoręczenia oświadczeń lub dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu dostarczania tych oświadczeń lub dowodów. § 5 1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy i zobowiązuje się do jego wykonania w terminie do dnia 7 października 2018r. Prace określone w SIWZ do wykonania na rok 2017, powinny zostać wykonane w terminie do dnia 30.11.2017r. 2. W terminie 1 tygodnia od podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram ten po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. Wszystkie prace renowacyjne stanowiące przedmiot umowy zostaną wykonane w siedzibie Wykonawcy. Koszty transportu samolotu z Muzeum do siedziby Wykonawcy i z powrotem ponosi Muzeum. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru częściowego przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. § 6 1. Odbiór częściowy prac konserwatorskich odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy, po pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawcę o wykonaniu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.. 2. Odbiór przedmiotu umowy lub jego części strony potwierdzają każdorazowo przez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego lub końcowego. 3. Protokół odbioru częściowego lub końcowego powinien zostać podpisany w ciągu 3 dni od daty przekazania przedmiotu umowy lub jego części do odbioru. Poprzez podpisanie protokołu odbioru częściowego lub końcowego Zamawiający jednocześnie zatwierdza przekazany mu do odbioru przedmiot umowy lub jego część. 4. Odbiór końcowy wykonanego przedmiotu umowy nastąpi po złożeniu samolotu w siedzibie Muzeum. Ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio. § 7 1. Zamawiający ma prawo sprawdzenia i weryfikacji przekazanego przedmiotu umowy lub jego części, a w szczególności jakości wykonanych prac renowacyjnych pod względem zgodności z założeniami konserwatorskimi. 2. W przypadku stwierdzenia wad lub błędów przekazanego przedmiotu umowy lub jego części, a w szczególności jakości wykonanych prac renowacyjnych, Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę na piśmie o stwierdzonych wadach lub błędach, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia i wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni. 3. Poprawiony przedmiot umowy lub jego część, Wykonawca ponownie przedstawia Zamawiającemu do odbioru i zatwierdzenia. 4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie wskazanym w ust. 2, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 Umowy i wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia. § 8 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a w szczególności na wykonane prace renowacyjne na okres 24 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy lub jego części, na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego, w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia wady. 3. Udzielona gwarancja nie wyłącza roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 24 miesięcy. § 9 1. Za wykonanie zamówienia przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: - netto: …. zł (słownie: …….. złotych)) - brutto: ….. zł(słownie: ……… złotych.) Wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23% . 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie może ulec zwiększeniu. W przypadku ograniczenia zakresu prac renowacyjnych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu 3. Wynagrodzenie będzie płatne częściami, za wykonane prace na podstawie poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy, po dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego przez Zamawiającego. 4. Warunkiem zapłaty każdej faktury jest podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru na każdą pozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego, który każdorazowo stanowić będzie załącznik do faktury. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy………….., na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 14 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu. 5. Dniem zapłaty wynagrodzenia lub jego części jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą określoną na fakturze, której dotyczy zapłata. 6. W przypadku zwłoki w zapalcie wynagrodzenia lub jego części Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych. § 10 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,0%. wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ……… zł, (słownie: ……………………………………….) w formie …….. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężnej będzie bezwarunkowe, przenaszalne, płatne na pierwsze żądanie. 3. Zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostawiona kwota 30% stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócona w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie doprowadził do usunięcia w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie egzekwowania usuwania tych wad. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta lub Poręczyciela o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta lub Poręczyciela i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków umowy. § 11 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana bez okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcą, a w szczególności w przypadku: a) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, b) nieuwzględniania uzasadnionych i merytorycznych uwag wnoszonych przez Zamawiającego do projektu wyposażenia części ekspozycyjnej, c) zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy przekraczającej 2 tygodnie, d) zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu poszczególnych części przedmiotu zamówienia określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, zagrażającej terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy. 3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wykonany do dnia rozwiązania lub odstąpienia przedmiot umowy i przenosi na niego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy lub jego wykonanej części. ust. 1 ostatnie zdanie stosuje się odpowiednio. Zamawiający zleca wykonanie lub dokończenie przedmiotu umowy innemu wykonawcy. § 12 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości: a) z tytułu niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1 niniejszej mowy, b) za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1 niniejszej umowy; c) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, d) za zwlokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej lub dostarczenia elementów wyposażenia ekspozycyjnego wolnych od wad - w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur. § 13 1. Umowa traci ważność, gdy do niewykonania umowy dojdzie na skutek siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron lub za ich pisemnym porozumieniem. 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne lub bezskutecznie, Strony są zobowiązane dokonać zmiany tego postanowienia lub jego zastąpienia, tak aby zmieniona treść postanowienia była zgodna z celem pierwotnej jego treści. Zmiana treści niektórych postanowień, ich nieważność lub bezskuteczność nie wpływają na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień niniejszej umowy § 14 1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 2. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy przekazywane będą na piśmie w języku polskim i będą podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione. 3. Doręczenia pism, o których mowa w ust. 4 dokonywane będzie za potwierdzeniem odbioru na wskazane w umowie adresy stron, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. 4. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień jej otrzymania pocztą lub faksem. § 15 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: a) ................................................................................. b) ……………………………………………………………………………. 3. O każdej zmianie adresu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie. § 16 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy następują w formie aneksu, podpisanego przez Muzeum i Wykonawcę. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 5. Integralną część umowy stanowią wymienione w niej załączniki. Załączniki: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2) Oferta Wykonawcy 3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót. ...................................................................... …………………………………..……….... ……………………………………………… Podpis i pieczęć Dyrektora Muzeum Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2,0% ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach do (do wyboru): 1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. 2) poręczeniach bankowych, 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 20.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy p.z.p. 20.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 20.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 20.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych we wzorze umowy. 20.6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 20.7. Wypłata, o której mowa w pkt. 20.6. SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/04/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer