Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie nr 500035725-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592233-N-2017
Data: 2017-09-22
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39, 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-10-02, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-10-02, godzina 15:30

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer