Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenie o zamówieniu - usługiOgłoszenie nr 571636-N-2017 z dnia 2017-08-16 r.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.1 Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1096/16-00 Projektu „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierii dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 1.2 Zamówienie składa się z dwóch części, tj.: 1.2.1 Część I Zarządzanie projektem – Inwestor zastępczy. 1.2.2 Część II Zarządzanie projektem – rozliczenia rzeczowo – finansowe.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014 - 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Tak
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39 , 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumlotnictwa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.muzeumlotnictwa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeumlotnictwa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty tylko pisemnie
Adres:
Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.1 Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1096/16-00 Projektu „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierii dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 1.2 Zamówienie składa się z dwóch części, tj.: 1.2.1 Część I Zarządzanie projektem – Inwestor zastępczy. 1.2.2 Część II Zarządzanie projektem – rozliczenia rzeczowo – finansowe.
Numer referencyjny: DA.24-05/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
dwie czyli część I i część II


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Części I Zarządzanie projektem – Inwestor zastępczy obejmuje między innymi świadczenie następujących usług: a) zapoznanie się i zaopiniowanie (weryfikacja) dokumentacji projektowej w każdej z branż; b) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego; c) przygotowanie i współudział w charakterze eksperta i doradcy w przeprowadzeniu postępowań o wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw niezbędnych dla realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); d) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo prac budowlanych, usług i dostaw z wykorzystaniem i po weryfikacji materiałów przekazanych przez Zamawiającego w załącznikach nr 7. i nr 8. do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); e) przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy; f) nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji, w tym nad wszystkimi branżami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: o ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), o ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.), o rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011), a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. g) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, h) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, i) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, j) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji; k) przygotowanie i koordynacja sposobu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego; l) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym; m) inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach; n) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji z udziałem Inwestora nie rzadziej niż raz w tygodniu; o) przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych realizacji Zadania Inwestycyjnego; p) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji; q) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego; r) przygotowanie i współudział w charakterze eksperta i doradcy w przeprowadzeniu postępowań na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu ekspozycji stałej na podstawie zarysu koncepcji i scenariusza ekspozycji stałych oraz programu kulturowego „Skrzydła i Ludzie XX wieku”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); s) przekazanie Zadania Inwestycyjnego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania; t) odbiór dostaw lub usług (w tym odbiory inspektorów w poszczególnych branżach); u) wnioskowanie (do Projektanta) o nadzory autorskie; v) organizacja i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy, odbiorów: robót zanikających, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych, odbiorów pogwarancyjnych; w) opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków warsztatowych (sporządzanych przez Wykonawcę robót) i nadzorów autorskich (sporządzanych przez Projektanta) i przekazywanie opinii do decyzji Inwestora; x) archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie przekazanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy; y) przygotowanie i opiniowanie wniosków o roboty zamienne, roboty zaniechane i roboty dodatkowe; z) rozliczenie końcowe Zadania Inwestycyjnego wraz z przygotowaniem dokumentów do przejęcia środków trwałych; aa) występowanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego przed organami administracji i przed sądami w sprawach wynikających z realizacji Zadań Inwestycyjnych; bb) przygotowanie umów do postępowań przetargowych na roboty budowlane i dostawy wraz z montażem, czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie kar umownych, podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych, cc) naliczanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego kar umownych lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu; dd) uzyskanie pozwoleń na użytkowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami; ee) działanie na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych. 2.2 Część II. Zarządzanie projektem, rozliczenia rzeczowo – finansowe obejmuje między innymi świadczenie następujących usług: a) opracowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu; b) opracowania i aktualizacji harmonogramu technicznego realizacji projektu (dostawy, odbiory); c) opracowania dokumentacji polityki rachunkowości projektu; d) przygotowania na potrzeby Zamawiającego projektów wniosków o płatność i rozliczenie do Instytucji Zarządzającej wraz z skompletowaniem, weryfikacją i przygotowaniem oraz przekazaniem do Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o płatność i rozliczenie; e) wsparcie w zarządzaniu obiegiem dokumentacji finansowej w projekcie; f) dokonywanie opisów dokumentacji finansowej projektu; g) weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych; h) wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym lub rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana i aktualizacja Harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian Harmonogramu; i) analizy wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu; j) analizy wykonania budżetu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu; k) prowadzenie dokumentacji projektu w programie SL2014 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 3. Realizacja i wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie występowało w głównej mierze w siedzibie Zamawiającego oraz w razie konieczności wynikającej z przebiegu Inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków także w innym miejscu, w szczególności obejmuje to miejsca spotkań z innymi podmiotami biorącymi udział w realizacji Inwestycji, siedziby urzędów itp. lub w siedzibie biura Wykonawcy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność: 3.1 W odniesieniu do części 1 zamówienia – 3.1.1 Kierownika Projektu oraz specjalisty ds. rozliczeń w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego, co najmniej 2 dni w tygodniu po 4 godziny każda osoba oraz na każde wezwanie Zamawiającego, przekazane Wykonawcy z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem, 3.1.2 właściwych branżowych inspektorów nadzoru w zakresie robót budowlanych w godzinach pracy zamawiającego, codziennie najmniej po 2 godziny oraz na każde wezwanie Zamawiającego, przekazane Wykonawcy z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem. 3.2 W odniesieniu do części 2 zamówienia – specjalisty ds. rozliczeń i specjalisty ds. księgowych w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego, co najmniej 2 dni w tygodniu po 4 godziny każda osoba oraz na każde wezwanie Zamawiającego, przekazane Wykonawcy z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71248000-8
71540000-5
71520000-9
79421000-1
71630000-3
71541000-2
79211000-6
79212500-8
79212100-4
79421000-1
71541000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca będzie świadczył usługi wchodzące w skład przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia inwestycji, rozumianego jako dzień dokonania płatności końcowej, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018r., przy czym Zamawiający zakłada, iż z uwagi na zakres Inwestycji realizacja zamówienia będzie przedłużona do dnia 31 grudnia 2019r. w przypadku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, dlatego też Wykonawca winien skalkulować w cenie ryczałtowej oferty fakt, iż realizacja usług będzie następowała sukcesywnie z uwzględnieniem wydłużenia okresu realizacji projektu o zakładane 12 miesięcy liczonych od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. 2. Zamawiający zakłada, iż podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji zamówienia powinno nastąpić w miesiącu wrześniu 2017r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1.1 Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, że: 1.2.1 w zakresie części 1 zamówienia jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 250 000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych (PLN), 1.2.2 w zakresie części 2 zamówienia jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych (PLN). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, opisany warunek musi zostać spełnionych odpowiednio dla każdej części, na przykład składając ofertę na 2 części zamówienia Wykonawca musi być ubezpieczonych na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.3 Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części, dlatego też musi wykazać, że: 1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 1.3.1.1 w zakresie części 1 zamówienia – 1.3.1.1.1 co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Projektu odpowiedzialną za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, kontrolę i koordynowanie pracy personelu Wykonawcy, kontrolę formalną i merytoryczną dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez Wykonawcę, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika / Koordynatora / Głównego Inspektora lub innej funkcji nadzorczej przy realizacji co najmniej 2 projektów / inwestycji w fazie ich realizacji i odbioru o łącznej wartości tych wykazanych dwóch projektów / inwestycji co najmniej 5.000.000,00 zł brutto, 1.3.1.1.2 co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz odbytą co najmniej 18 miesięczną praktykę na obiektach lub obszarach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art. 37c, 1.3.1.1.3 co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 1.3.1.1.4 co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 1.3.1.1.5 co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba łączyła nie więcej niż 2 funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień jeżeli łącznie spełnia opisane wymagania kwalifikacji i doświadczenia oraz dopuszcza łączenie funkcji kierownika projektu z jedną z funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień jeżeli łącznie spełnia opisane kwalifikacje i doświadczenie dla kierownika projektu i inspektora. 1.3.1.1.6 co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji specjalisty do spraw zamówień publicznych posiadającą wykształcenie wyższe i doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu przynajmniej trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym co najmniej dwóch na roboty budowlane o wartości szacunkowej wykazanych dwóch postępowań co najmniej 5.000.000,00 zł brutto, oraz co najmniej jednego w zakresie dostaw urządzeń audiowizualnych (na przykład projektory, kioski multimedialne, monitory itp.) lub sprzętu komputerowego (na przykład serwery, stacje komputerowe, monitory itp.) o wartości co najmniej 500.000,00 zł. brutto, Zamawiający dopuszcza wykazanie dwóch osób lub trzech na funkcję specjalisty ds. zamówień publicznych w przypadku, gdyby jedna osoba lub dwie osoby wskazane przez Wykonawcę nie spełniały indywidulanie opisanego w warunku doświadczenia. 1.3.1.1.7 co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji specjalisty ds. ekspozycji wystawowych posiadającą wiedzę w obszarze wytwarzania aplikacji interaktywnych, wiedzę o formatach plików audio, wideo i graficznych, znajomość podstaw dotyczących formalnych i prawnych aspektów wykorzystywania utworów audiowizualnych, znajomość aktualnych technologii sprzętowych: projektory, ekrany, multimedia, znajomość SQL w stopniu umożliwiającym bezproblemową obsługę zapytań, znajomość PHP oraz znajomość konfiguracji systemów Windows, linux, OS X, oraz posiadającą doświadczenia w realizacji lub odbiorze co najmniej dwóch stałych wystaw związanych z popularyzacja kultury lub sztuki. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.). 1.3.1.2 w zakresie części 2 zamówienia – 1.3.1.2.1 co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń odpowiedzialną za doradztwo w zakresie planowania finansowego, nadzór finansowy nad realizacją projektu i prowadzenie rozliczeń projektu po stronie Wykonawcy, posiadającą wykształcenie wyższe oraz posiadającą doświadczenie prowadzeniu dokumentacji w zakresie sprawozdawczości i raportowania przy realizacji co najmniej 2 projektów / inwestycji w fazie ich realizacji i odbioru o łącznej wartości tych wykazanych dwóch projektów / inwestycji co najmniej 5.000.000,00 zł brutto, 1.3.1.2.2 co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji specjalisty ds. księgowych odpowiedzialną za doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu rachunkowości lub posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz posiadającą doświadczenie prowadzeniu dokumentacji księgowej w zakresie rachunkowości przy realizacji co najmniej 2 projektów / inwestycji w fazie ich realizacji i odbioru o łącznej wartości tych wykazanych dwóch projektów / inwestycji co najmniej 5.000.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba łączyła funkcje specjalisty ds. rozliczeń i specjalisty ds. księgowych jeżeli łącznie spełnia opisane wymagania kwalifikacji i doświadczenia. 1.3.2 posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, które musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu usług i oświadczenia, potwierdzonego poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał odpowiednio: 1.3.2.1 w zakresie części 1 zamówienia zrealizował co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w dwóch obiektach użyteczności publicznej zgodnie z przepisami prawa budowlanego przy realizacji co najmniej 2 projektów / inwestycji w fazie ich realizacji i odbioru o łącznej wartości tych wykazanych dwóch projektów / inwestycji co najmniej 5.000.000,00 zł brutto, (pojęcie obiektu użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. Dz. U. 2015.1422), 1.3.2.2 w zakresie części 2 zamówienia zrealizował co najmniej dwie usługi rozliczeń i prowadzenia rachunkowości przy realizacji co najmniej 2 projektów / inwestycji w fazie ich realizacji i odbioru o łącznej wartości tych wykazanych dwóch projektów / inwestycji co najmniej 5.000.000,00 zł brutto. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienioną(e) usługę(i) wykonał z należytą starannością, załączając dokumenty potwierdzające jej(ich) należytą realizację, a w wykazie podać wartość inwestycji, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, opisane wyżej warunki udziału dotyczące wiedzy i doświadczenia musi spełnić łącznie odpowiednio dla wymagań oferowanych części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Dane , o których mowa powyżej zawarte są w Załączniku nr 1a do siwz
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.2.1.1 aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.2.1.2 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego Załącznik A do Formularza oferty),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.2.1.3 wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (wypełniony i uzupełniony według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
zgodnie z treścią siwz
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę: 1.1. Dla części 1 zamówienia – 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100); 1.2. Dla części 2 zamówienia – 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego PKO Bank Polski nr 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena50,00
doświadczenie zespołu40,00
kryterium społeczne10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Umowa zawarta w dniu [___] w Krakowie, pomiędzy: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-864) przy al. Jana Pawła II 39, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego pod nr RIK 16/99, posiadającym NIP 675-10-00-452, zwanym dalej „Muzeum” lub „Zamawiającym”, reprezentowanym przez - Krzysztofa Radwana - Dyrektora Muzeum, a …………….. z siedzibą w …………, ul……………………, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………, posiadającą NIP ………………., REGON ………………., reprezentowaną przez: …………………. – …………., zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”, Niniejszą umowę zawarto w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1096/16-00 Projektu „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierii dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. § 1 1. ZAMAWIAJĄCY powierza a WYKONAWCA przyjmuje do wykonanie zamówienie polegające na pełnieniu funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi świadczenie następujących usług – odpowiednio dla części ………….. zamówienia, szczegółowo opisanych w dokumentacji postępowania stanowiącej integralną część umowy, w szczególności SIWZ wraz z załącznikami oraz pytaniami, odpowiedziami, wyjaśnieniami i modyfikacjami do SIWZ. 3. Niniejsza umowa nie obejmuje upoważnienia do zaciągania przez WYKONAWCĘ zobowiązań w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO. 4. WYKONAWCA oświadcza, że w jego imieniu funkcję Inspektorów Nadzoru będą pełniły następujące osoby posiadające uprawnienia i doświadczenie wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO: a) ………………., b) ………………., c) ………………., d) ………………., e) ………………. . § 2 WYKONAWCA oświadcza, że: 1. posiada środki finansowe, odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności, 2. zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do należytego wykonania przez niego Przedmiotu niniejszej umowy bez konieczności ponoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek dodatkowych kosztów, 3. zapoznał się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie nr DA.24-05/17, 4. gwarantuje wykonanie Przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach, które obejmuje umowa. Zobowiązania WYKONAWCY § 3 Niezależnie od obowiązków wymienionych w innej części umowy, WYKONAWCA przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 1. konsultowania z ZAMAWIAJĄCYM i uzyskanie jego pisemnej zgody dla akceptacji przez Inspektora Nadzoru zamiennych rozwiązań wykonawczych (w tym projektowych) oraz zamiany materiałów i urządzeń, jak również wprowadzanie zmian, które mogłyby wpływać na funkcjonalność obiektów, 2. niezwłocznego przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU zastępcy lub następcy Inspektora Nadzoru spełniającego warunki określone w SIWZ o uprawnieniach i doświadczeniu równym osobom wskazanym w ofercie WYKONAWCY w przypadku: a. śmierci Inspektora Nadzoru, b. choroby Inspektora Nadzoru, c. innych zdarzeń losowych uniemożliwiających lub ograniczających wykonywanie zadań przez Inspektora Nadzoru, d. niewywiązywania się przez Inspektora Nadzoru z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 3. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody w majątku ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Inspektora Nadzoru Przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności w razie dokonania przez Inspektora Nadzoru (lub pozytywnego zaopiniowania przez niego) odbioru wadliwie wykonanych czynności i prac lub nieprzystąpienia do czynności odbiorowych według procedury określonej w Umowie z Wykonawcą Robót, 4. ponoszenia odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania; przez Podwykonawcę rozumie się każdą osobę fizyczną i prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną, której WYKONAWCA, jego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, powierza do wykonania co najmniej część przedmiotu niniejszej umowy 5. nadzorowania Robót w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub ZAMAWIAJĄCEGO, a nadto takiego zorganizowania codziennej pracy Inspektorów Nadzoru, aby uwzględnić czas pracy Wykonawcy Robót w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie obowiązków wynikających zarówno z niniejszej umowy, obowiązujących przepisów prawa, jak i Umowy z Wykonawcą Robót, 6. sporządzania protokołu czynności nadzoru w danym okresie rozliczeniowym według wzoru ustalonego z ZAMAWIAJĄCYM, 7. powierzania Podwykonawcom wykonania niniejszej umowy na zasadach z nią niesprzecznych oraz na podstawie pisemnych umów, w których zastrzeżony termin płatności nie będzie przekraczał 30 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku przez Podwykonawcę, 8. przedkładania ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO § 4 Niezależnie od obowiązków wymienionych w innej części umowy, ZAMAWIAJĄCY przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 1) poinformowania WYKONAWCY o znanych ZAMAWIAJĄCEMU wymaganiach administracyjnych i umowach mogących mieć wpływ na realizację niniejszej umowy i Umowy z Wykonawcą Robót, 2) współpracowania z WYKONAWCĄ w celu udostępnienia WYKONAWCY informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy i Umowy z Wykonawcą Robót, 3) informowania WYKONAWCY o planowanych terminach odbiorów lub badań wykonywanych na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO, a mający wpływ na realizację niniejszej umowy lub Umowy z Wykonawcą Robót. Terminy § 5 1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas oznaczony, tj. od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia ………………. .. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonywać Przedmiot umowy w terminie uwzględniającym: a. okres wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę Robót, który trwa od daty rozpoczęcia realizacji Umowy z Wykonawcą Robót do dnia …………………. , b. okres przeglądów, który trwa od daty odbioru końcowego określonego w Umowie z Wykonawcą Robót do daty upływu okresu gwarancji i rękojmi określonego w Umowie z Wykonawcą Robót. Wynagrodzenie § 6 1. Za wykonanie Przedmiotu umowy w części 1 zamówienia WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości _____ % wysokości wynagrodzenia netto przewidzianego w Umowie z Wykonawcą/cami Robót i Dostaw, tj. na dzień zawarcia umowy szacowane ______________ zł (słownie: ________________) netto, które po doliczeniu obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości _____________ daje kwotę brutto:_________________ zł, (słownie: _________________ złotych ______/100), zwane dalej Wynagrodzeniem, przy czym wskazana wartość procentowa ma charakter ryczałtowy. Strony niezwłocznie po zawarciu Umowy z Wykonawcą/cami Robót i Dostaw podpiszą stosowny aneks lub aneksy do umowy dotyczący/e wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim z zachowaniem ryczałtowej wartości wskazanej stawki procentowej. 1a. Za wykonanie Przedmiotu umowy w części 2 zamówienia WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie w wysokości ______________ zł (słownie: ________________) netto, które po doliczeniu obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości _____________ daje kwotę brutto:_________________ zł, (słownie: _________________ złotych ______/100), zwane dalej Wynagrodzeniem, przy czym wskazana wartość ma charakter ryczałtowy. 2. Wysokość Wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY za wykonanie Przedmiotu umowy ustalona została na podstawie przedstawionej Oferty i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie, ani waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty, wydatki i koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania całości Przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszt czynności podejmowane przez WYKONAWCĘ w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Robót. 3. Zapłata Wynagrodzenia WYKONAWCY będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie. 4. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenia WYKONAWCY zaliczki na poczet Wynagrodzenia. Zasady rozliczeń § 7 1. Strony ustalają, że Wynagrodzenie WYKONAWCY za Przedmiot umowy w części 1 zamówienia rozliczane będzie na podstawie faktur a płatności będą realizowane sukcesywnie nie częściej niż raz w miesiącu odpowiednio do zakresu i wartości realizowanych robót budowlanych, dostaw i usług zgodnie z ryczałtową wartością procentową wskazaną w ofercie wyłonionego Wykonawcy a wynagrodzenie rozliczane będzie: a. wystawionymi w oparciu o Świadectwo płatności fakturami częściowymi za nadzorowanie Robót w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy z Wykonawcą Robót, w wysokości obliczonej według wzoru: wynagrodzenie WYKONAWCY= ___% x wysokość wynagrodzenia netto objęta prawidłową fakturą częściową wystawioną przez Wykonawcę Robót w rozumieniu Umowy z Wykonawcą Robót, powiększona o należny podatek od towarów i usług, do łącznej wysokości 90 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, b. wystawioną w oparciu o Końcowe świadectwo płatności fakturą końcową za nadzorowanie Robót, stanowiącą różnicę wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, a sumą faktur częściowych. 1a. Strony ustalają, że Wynagrodzenie WYKONAWCY za Przedmiot umowy w części 2 zamówienia rozliczane będzie na podstawie faktur a płatności będą realizowane sukcesywnie w równych ratach miesięcznych (podzielona odpowiednio wartość oferty wyłonionego Wykonawcy przez liczbę miesięcy realizacji, przy założeniu maksymalnego okresu realizacji). 2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od dnia doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Wszystkie płatności odbywają się na podstawie faktur wystawionych w oparciu o Świadectwo płatności lub Końcowe świadectwo płatności. Nie będzie uznana za prawidłową faktura wystawiona niezgodnie ze Świadectwem płatności lub Końcowym świadectwem płatności lub pomimo braku tych dokumentów. Nieprawidłowo wystawiona faktura nie będzie mogła stanowić podstawy zapłaty i zostanie zwrócona WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO. 4. WYKONAWCA jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wystawienie Świadectwa płatności po zakończeniu okresu rozliczeniowego przewidzianego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym do Umowy z Wykonawcą Robót i przedłożeniu przez Wykonawcę Robót prawidłowej faktury w rozumieniu Umowy z Wykonawcą Robót. 5. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY Wykonawca Robót uchyla się od złożenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury, to WYKONAWCA po upływie 1 miesiąca od dnia, w którym Wykonawca Robót zobowiązany był do złożenia prawidłowo wystawionej faktury, ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o wystawienie Świadectwa płatności. Wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY obliczona będzie wg wzoru: wynagrodzenie WYKONAWCY= ___% x wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy Robót przewidziana do wypłaty na rzecz Wykonawcy Robót w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy z Wykonawcą Robót, powiększona o należny podatek od towarów i usług. Zapłata przez ZAMWIAJĄCEGO w oparciu o tak wystawione Świadectwo płatności traktowana będzie jako zaliczka na poczet Wynagrodzenia WYKONAWCY, która podlegać będzie rozliczeniu w fakturze końcowej. 6. Świadectwo płatności wystawia ZAMAWIAJĄCY na podstawie dostarczonego przez WYKONAWCĘ potwierdzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu czynności nadzoru w danym okresie rozliczeniowym według wzoru uzgodnionego z ZAMAWIAJĄCYM oraz oświadczenia: oświadczenie WYKONAWCY, że usługi w danym okresie rozliczeniowym wykonał samodzielnie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2) lub oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3) lub oświadczenie WYKONAWCY o braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4) - w zależności od okoliczności. ZAMAWIAJĄCY wystawia Świadectwo płatności w terminie 10 dni od dnia przedłożenia przez WYKONAWCĘ wniosku o wystawienie Świadectwa płatności. 7. Końcowe świadectwo płatności wystawia ZAMAWIAJĄCY na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz oświadczenia: oświadczenie WYKONAWCY, że usługi w danym okresie rozliczeniowym wykonał samodzielnie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2) lub oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3) lub oświadczenie WYKONAWCY o braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4) - w zależności od okoliczności.. ZAMAWIAJĄCY wystawia Końcowe świadectwo płatności w terminie 10 dni od dnia przedłożenia przez WYKONAWCĘ wniosku o wystawienie Końcowego świadectwa płatności. 8. Warunkiem zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia jest zapłata przez WYKONAWCĘ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty do czasu wypełnienia przez WYKONAWCĘ tych wymagań nie skutkuje niedotrzymaniem przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności i nie uprawnia WYKONAWCY do żądania odsetek. 9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi. 10. ZAMAWIAJĄCY zapłaci Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór usług, a WYKONAWCA nie złoży w trybie określonym w ust. 11 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy. 11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ZAMAWIAJĄCY umożliwia WYKONAWCY zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. ZAMAWIAJĄCY informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY może: a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty, b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 13. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub złożenia należności do depozytu sądowego ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY. 15. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego WYKONAWCA jest wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia swoich Podwykonawców, w związku z czym gdyby ZAMAWIAJĄCY zapłacił takie wynagrodzenie, WYKONAWCA jest zobowiązany zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od ZAMAWIAJĄCEGO wezwania do zapłaty. 16. Strony oświadczają, że są podatnikami VAT: a. Nr NIP ZAMAWIAJĄCEGO – ___________________, b. Nr NIP WYKONAWCY –________________________. Wypowiedzenie umowy § 8 1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto jeżeli WYKONAWCA: 2. z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, nie zadośćuczyni żądaniu ZAMAWIAJĄCEGO, 3. przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 21 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO nie podjął ich w okresie 5 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY dodatkowego wezwania, 4. w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp, 5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 2. WYKONAWCY przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto jeżeli ZAMAWIAJĄCY: a. uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do zaniechania naruszeń, nie przywraca stanu zgodnego z umową, b. pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia WYKONAWCY na zasadach opisanych w niniejszej umowie co najmniej 60 dni, 3. Każdej ze Strony przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku ustania Umowy z Wykonawcą Robót z jakiejkolwiek przyczyny. 4. Wypowiedzenie od umowy powinno nastąpić w formie złożenia pisemnego oświadczenia drugiej Stronie pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. 5. Dla wyeliminowania wątpliwości Strony oświadczają, że wypowiedzenie umowy ma skutek na przyszłość w zakresie wzajemnych rozliczeń w sposób nieumniejszający prawa domagania się kar umownych i odszkodowań uzupełniających. Wysokość należnego WYKONAWCY wynagrodzenia za pracę wykonaną do dnia ustania niniejszej umowy zostanie ustalona wg wzoru: wynagrodzenie WYKONAWCY= ___% x kwota odpowiadająca proporcjonalnemu zaangażowaniu Wykonawcy Robót w danym okresie rozliczeniowym w odniesieniu do ich wartości netto przyjętej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym do Umowy z Wykonawcą Robót, powiększona o należny podatek od towarów i usług, uwzględniająca inne rozliczenia dokonywane na podstawie niniejszej umowy. 6. W przypadku wypowiedzenia umowy WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a. WYKONAWCA sporządzi protokół, w którym przedstawi stopień zaawansowania Robót na dzień ustania niniejszej umowy w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy z Wykonawcą Robót oraz zgłosi ewentualne zastrzeżenia co do jakości robót, b. WYKONAWCA dokona odbioru robót zrealizowanych prze Wykonawcę Robót do dnia ustania niniejszej umowy, c. WYKONAWCA wpisem do dziennika budowy wskaże fakt zakończenia pełnienia funkcji przez Inspektorów Nadzoru, d. na podstawie protokołu ZAMAWIAJĄCY wystawi Świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych, a dotychczas nierozliczonych robót, stanowiące podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ odpowiedniej faktury. Ubezpieczenie § 9 1. WYKONAWCA zobowiązany jest, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowę, do zawarcia i utrzymywania przez cały czas wykonywania niniejszej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochroną powinny być objęte zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. 2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie uwzględniał specyfikę zadań i usług wykonywanych w ramach umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na osobie, szkody rzeczowe, straty finansowe oraz szkody poniesione z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ. 3. Ubezpieczenie, które WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić zgodnie z warunkami niniejszej umowy, obejmie wszelkie działania i zaniechania podmiotów zaangażowanych przez WYKONAWCĘ lub działających w jego imieniu lub na jego rzecz w związku z realizacją umowy. 4. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w ust. 1 bezwarunkowo. 5. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości WYKONAWCA. 6. WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia podpisania umowy. 7. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1-4, przedstawiając ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-4 lub nieprzedłożenia przez WYKONAWCĘ dokumentu ubezpieczenia w terminie ZAMAWIAJĄCY w imieniu i na rzecz WYKONAWCY na jego koszt może dokonać stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ. 8. WYKONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej na piśmie. Kary umowne § 10 1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym kary umowne podlegają sumowaniu. 2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku: a. wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, b. przerwania realizacji niniejszej umowy przez WYKONAWCĘ, w tym w zaniechania niezwłocznego przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU zastępcy lub następcy Inspektora Nadzoru, o którym mowa w § 3 pkt 2 w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust.1, za każdy dzień przerwy w wykonywaniu umowy, c. zaniechania skonsultowania z ZAMAWIAJĄCYM i uzyskania jego pisemnej zgody dla akceptacji przez Inspektora Nadzoru zamiennych rozwiązań wykonawczych, o którym mowa § 3 pkt 1 w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, d. naruszenia zobowiązania ubezpieczenia WYKONAWCY lub do okazania ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek w wysokości 10.000 zł za każde naruszenie. e. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,5% tej kwoty za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, f. nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000 zł złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany. 3. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia naliczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO kar umownych z wierzytelnością przysługującą mu wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu Wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1. 4. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w przypadku wypowiedzenia od umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za wyjątkiem przypadku gdy wypowiedzenie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 pzp oraz art. 145a pzp, a nadto § 8 ust. 3 niniejszej umowy. 5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego nie pokrywa poniesionej szkody, to Stronie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 7. Kara umowna z tytułu opóźnienia wykonania zobowiązania przysługuje za każdy dzień opóźnienia i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 8. Zapłata kary przez WYKONAWCĘ lub potrącenie przez ZAMAWIAJĄCEGO kary z wierzytelnością przysługującą WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku ukończenia robót ani jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Zmiana umowy § 11 1. ZAMAWIAJĄCY, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY na zasadach i w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmianę umowy w zakresie zmiany terminów jej wykonania w przypadkach: a. zmiany wynikającej z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę Robót opóźnienie, w szczególności warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, b. zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę Robót opóźnienie, w szczególności: wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, c. zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę Robót opóźnienie, d. konieczności wykonania robót, usług lub dostaw zamiennych, e. zmiany będącej następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę Robót opóźnienie, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., f. odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę Robót, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, g. zmiany spowodowanej przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, na skutek czego wydano Wykonawcy Robót polecenie wstrzymania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, h. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO oraz Wykonawcy Robót skutkujących brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę Robót opóźnienie, i. w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą Robót po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę Robót przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą Robót), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy Robót na wykonanie umowy; w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania niniejszej umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy z Wykonawcą Robót w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4. WYKONAWCA nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym niż przewidywanym czasem wykonywania niniejszej umowy. 5. ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmianę umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę Robót w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczególności następującymi okolicznościami: a. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, b. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, c. pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, d. pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, e. konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SIWZ i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, f. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, g. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, h. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, i. konieczności wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Wykonawcy Robót wydano polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 5 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. 7. ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmianę umowy w zakresie osób wskazanych w ofercie WYKONAWCY lub w niniejszej umowie, przy pomocy których WYKONAWCA realizuje Przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o uprawnieniach i doświadczeniu równym osobom wskazanym w ofercie WYKONAWCY, według polityki kadrowej WYKONAWCY. 8. Dodatkowo ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmianę umowy spowodowaną następującymi okolicznościami: a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b. zmiana obowiązującej stawki VAT, c. zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp., d. zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy Robót, e. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, f. zaistnienia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania niniejszej umowy lub Umowy z Wykonawcą robót, g. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.), h. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 8 lit. a, d, e, f możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 10. W przypadku określonym w ust. 8 lit. b, g lub h zmiana dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie zawarcia aneksu do umowy. 11. W przypadkach określonych w ust. 2 możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia. 12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które ZAMWIAJĄCY może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strony zgodnie oświadczają, że zawarcie aneksu do Umowy z Wykonawcą Robót nie powoduje obowiązku wprowadzenia zmian do niniejszej umowy oraz nie stanowi podstawy roszczenia WYKONAWCY o zawarcie aneksu do niniejszej umowy. 13. ZAMAWIAJĄCY przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY. 14. Nie stanowi zmiany umowy: a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b. zmiana danych teleadresowych. 15. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udowodnienia zaistnienia okoliczności określonych w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 16. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zatrudnienie pracowników § 12 1. WYKONAWCA zobowiązuje się, że osoby wyszczególnione w załączniku nr 6 do umowy będą zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 ze zm.). WYKONAWCA zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania przez nie czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przynajmniej ……. osób, przy czym łączny wymiar czasu pracy rzeczonych pracowników ma odpowiadać ……. etatom. Zobowiązane wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym WYKONAWCA zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. 2. WYKONAWCA oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy minimalna wymagana ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę wskazana na liście (wykazie) stanowiącej załącznik do umowy faktycznie uczestniczyć będzie w realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zobowiązuje się do utrzymania ich zatrudnienia przez cały okres trwania umowy. 3. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy przez którąkolwiek ze Stron przed zakończeniem okresu realizacji umowy WYKONAWCA będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. 4. WYKONAWCA w każdej umowie o podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zapisów umożliwiających ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenie kontroli wykonywania tego zobowiązania w sposób przewidziany w niniejszej umowie i SIWZ. 5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności wskazanych w SIWZ przy realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób: 1) WYKONAWCA na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych przy realizacji niniejszej umowy np.: a) oświadczenie WYKONAWCY lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę kopię dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) tj.: A. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub B. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), 2) ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO w SIWZ czynności przy realizacji zamówienia są osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynności wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o pracę. WYKONAWCA zapewnia, że osoby te oraz inne osoby przebywające na terenie budowy zobowiązane zostaną podać wykonującym czynności kontrolne przedstawicielom ZAMAWIAJĄCEGO imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności, 3) w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę, ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Lista (wykaz) osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy stanowi załącznik 6 do umowy. 7. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych na liście stanowiącej załącznik do umowy pod warunkiem zachowania ciągłości zatrudnienia minimalnej ilości osób przy realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ i ofercie zakresie. WYKONAWCA obowiązany jest w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować ZAMAWIAJĄCEGO o zmianach osób wskazanych na liście poprzez dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej datą oraz okazując dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę (dokumenty przykładowo wymienione w ust. 5 pkt 1) w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany. 8. ZAMAWIAJĄCY może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę, w szczególności jeżeli stwierdzi, że oświadczenia lub dokumenty przedstawione przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku WYKONAWCA lub podwykonawca obowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie. 9. WYKONAWCA, niezależnie od innych postanowień umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w odniesieniu do obowiązków zatrudnienia osób na umowę o pracę w następujących przypadkach: 1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedłożenia) dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt. 1), w wysokości 4.000,00 zł., a przypadku przedstawienia (okazania, przedłożenia) z opóźnieniem 200,00 zł. za każdy dzień opóźnienia, 2) gdy okazane (przedstawione lub przedłożone) dokumenty lub oświadczenia będą niekompletne lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego zatrudnienia osób na umowę o pracę, w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień do dnia dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU kompletnych lub jednoznacznie potwierdzających fakt zatrudnia osób na umowę o pracę dokumentów lub oświadczeń, 3) uchybienia terminowi, o którym mowa w § 1 ust. 7 zdanie drugie lub § 1 ust. 8 za każdy dzień uchybienia w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień opóźnienia. 10. Strony ustalają, że w przypadku niespełnienia przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO w SIWZ czynności w stopniu nie mniejszym niż wskazany w toku postępowania o udzielenie zamówienia, nieokazanie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1) może skutkować odstąpieniem przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy z winy WYKONAWCY i naliczeniem kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO wiedzy o wymienionym powyżej zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy § 13 1. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartość ....................................................... złotych (słownie: ......................................................................) co odpowiada 10% wartości łącznego szacowanego wynagrodzenia umownego określonego w niniejszej umowie. WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie .........................................; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 2. ZAMAWIAJĄCY zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 1) 70% zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCY zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, 2) 30% zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCY zwróci WYKONAWCY nie później niż w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi. 3. WYKONAWCA zobowiązany jest do doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU oryginału dokumentu obejmującego gwarancję. W razie, gdy w imieniu gwaranta oświadczenie o udzieleniu zabezpieczenia składa inna osoba niż ujawniona w KRS jako uprawniona do reprezentacji, WYKONAWCA zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dokumentem gwarancji, oryginału, odpisu lub poświadczonej przez uprawnioną osobę kopii dokumentu, z którego wynika umocowanie składającego oświadczenie w imieniu gwaranta do dokonania czynności objętej tym dokumentem. 4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co najmniej do 30 – go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji niniejszej umowy oraz do 15 – go dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady. 6. WYKONAWCA, w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje również okresu rękojmi za wady, jest zobowiązany w terminie do 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady w wysokości 3% wynagrodzenia brutto w formie przewidzianej jako obligatoryjna ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy, ZAMAWIAJĄCY zmienia formę dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Przedmiotowej wypłaty ZAMAWIAJĄCY dokona nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 8. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje uprawnienie potrącenia należnych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zapewniając ciągłość jego wysokości odpowiadającej 10% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto. Postanowienia końcowe § 14 1. Językiem umowy będzie język polski. 2. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody Stron umowy. 4. Cesja lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO są względem ZAMAWIAJĄCEGO bezskuteczne. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych oraz prawa zamówień publicznych. 6. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO . 7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359 z późn. zm.). 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, natomiast w przypadku wniesienia innego zabezpieczenia, oryginał dokumentu zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy czym jego treść musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego. 3. Z dokumentu gwarancji/poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, a sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Poręczenie lub gwarancja powinny zawierać: 4.1 określenie treści zobowiązania: „gwarancja/poręczenie” w języku wystawienia gwarancji/poręczenia, jej numer oraz ewentualnie inną informację identyfikującą wystawioną gwarancję lub udzielone poręczenie, 4.2 klauzulę wskazującą, iż gwarancja/poręczenie jest nieodwołalna, 4.3 określenie beneficjenta, tj. Muzeum Lotnictwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39, 31 – 864 Kraków, 4.4 określenie Zleceniodawcy, 4.5 określenie gwaranta/poręczyciela, 4.6 informację identyfikującą stosunek umowny, którego dotyczy gwarancja lub poręczenie przez wskazanie przedmiotu umowy i jej numeru, 4.7 sumę gwarancyjną lub zakres poręczenia, 4.8 postanowienie, zgodnie z którym gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności o zapłatę kar umownych oraz ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi, 4.9 postanowienie, zgodnie z którym gwarant/poręczyciel bezwarunkowo dokona zapłaty na rzecz Beneficjenta/uprawnionego z tytułu poręczenia kwotę do określonej wysokości na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania, o ile beneficjent powoła w treści żądania postanowienie umowne stanowiące podstawę powstania roszczenia o zapłatę z tytułu gwarancji lub poręczenia, a) termin, w jakim zostanie zapłacona żądana kwota, b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, c) sposób doręczenia gwarantowi/poręczycielowi żądania zapłaty (w tym adres do korespondencji), d) postanowienie, zgodnie z którym prawem właściwym dla gwarancji lub poręczenia jest prawo polskie, e) postanowienie, zgodnie z którym sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z gwarancji/poręczenia jest sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby beneficjenta, f) klauzulę indentyfikacyjną. 5. Zabezpieczenie wniesione jako gwarancja lub poręczenie musi spełniać warunki zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może w żaden sposób (w szczególności żądaniem dodatkowych dokumentów, stawianiem dodatkowych warunków) ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania zabezpieczeniem w okolicznościach wymienionych w umowie, 6. Wykonawca powinien załączyć kopię/e pełnomocnictwa/w dla osoby/osób podpisującej/ych gwarancję w imieniu Gwaranta lub udzielającej poręczenia w imieniu Poręczyciela, udzielonego przez osobę/osoby upoważnione w KRS, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w KRS lub innego pracownika gwaranta, albo przez notariusza. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może dokonać zmiany sposobu zabezpieczenia na jeden lub kilka sposobów, o których mowa powyżej. 10. Zmiana sposobu zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 11. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. 12. Zabezpieczenie będzie wynosiło 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy § 11 1. ZAMAWIAJĄCY, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY na zasadach i w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmianę umowy w zakresie zmiany terminów jej wykonania w przypadkach: a. zmiany wynikającej z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę Robót opóźnienie, w szczególności warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, b. zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę Robót opóźnienie, w szczególności: wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, c. zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę Robót opóźnienie, d. konieczności wykonania robót, usług lub dostaw zamiennych, e. zmiany będącej następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę Robót opóźnienie, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., f. odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę Robót, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, g. zmiany spowodowanej przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, na skutek czego wydano Wykonawcy Robót polecenie wstrzymania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, h. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO oraz Wykonawcy Robót skutkujących brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę Robót opóźnienie, i. w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą Robót po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę Robót przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą Robót), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy Robót na wykonanie umowy; w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania niniejszej umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy z Wykonawcą Robót w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4. WYKONAWCA nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym niż przewidywanym czasem wykonywania niniejszej umowy. 5. ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmianę umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę Robót w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczególności następującymi okolicznościami: a. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, b. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, c. pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, d. pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, e. konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SIWZ i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, f. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, g. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, h. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, i. konieczności wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Wykonawcy Robót wydano polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 5 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. 7. ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmianę umowy w zakresie osób wskazanych w ofercie WYKONAWCY lub w niniejszej umowie, przy pomocy których WYKONAWCA realizuje Przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o uprawnieniach i doświadczeniu równym osobom wskazanym w ofercie WYKONAWCY, według polityki kadrowej WYKONAWCY. 8. Dodatkowo ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmianę umowy spowodowaną następującymi okolicznościami: a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b. zmiana obowiązującej stawki VAT, c. zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp., d. zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy Robót, e. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, f. zaistnienia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania niniejszej umowy lub Umowy z Wykonawcą robót, g. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.), h. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 8 lit. a, d, e, f możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 10. W przypadku określonym w ust. 8 lit. b, g lub h zmiana dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie zawarcia aneksu do umowy. 11. W przypadkach określonych w ust. 2 możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia. 12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które ZAMWIAJĄCY może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strony zgodnie oświadczają, że zawarcie aneksu do Umowy z Wykonawcą Robót nie powoduje obowiązku wprowadzenia zmian do niniejszej umowy oraz nie stanowi podstawy roszczenia WYKONAWCY o zawarcie aneksu do niniejszej umowy. 13. ZAMAWIAJĄCY przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY. 14. Nie stanowi zmiany umowy: a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b. zmiana danych teleadresowych. 15. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udowodnienia zaistnienia okoliczności określonych w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 16. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: zarządzanie projektem - Inwestor zastępczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) zapoznanie się i zaopiniowanie (weryfikacja) dokumentacji projektowej w każdej z branż; b) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego; c) przygotowanie i współudział w charakterze eksperta i doradcy w przeprowadzeniu postępowań o wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw niezbędnych dla realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); d) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo prac budowlanych, usług i dostaw z wykorzystaniem i po weryfikacji materiałów przekazanych przez Zamawiającego w załącznikach nr 7. i nr 8. do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); e) przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy; f) nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji, w tym nad wszystkimi branżami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: o ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), o ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.), o rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011), a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. g) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, h) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, i) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, j) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji; k) przygotowanie i koordynacja sposobu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego; l) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym; m) inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach; n) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji z udziałem Inwestora nie rzadziej niż raz w tygodniu; o) przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych realizacji Zadania Inwestycyjnego; p) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji; q) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego; r) przygotowanie i współudział w charakterze eksperta i doradcy w przeprowadzeniu postępowań na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu ekspozycji stałej na podstawie zarysu koncepcji i scenariusza ekspozycji stałych oraz programu kulturowego „Skrzydła i Ludzie XX wieku”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); s) przekazanie Zadania Inwestycyjnego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania; t) odbiór dostaw lub usług (w tym odbiory inspektorów w poszczególnych branżach); u) wnioskowanie (do Projektanta) o nadzory autorskie; v) organizacja i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy, odbiorów: robót zanikających, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych, odbiorów pogwarancyjnych; w) opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków warsztatowych (sporządzanych przez Wykonawcę robót) i nadzorów autorskich (sporządzanych przez Projektanta) i przekazywanie opinii do decyzji Inwestora; x) archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie przekazanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy; y) przygotowanie i opiniowanie wniosków o roboty zamienne, roboty zaniechane i roboty dodatkowe; z) rozliczenie końcowe Zadania Inwestycyjnego wraz z przygotowaniem dokumentów do przejęcia środków trwałych; aa) występowanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego przed organami administracji i przed sądami w sprawach wynikających z realizacji Zadań Inwestycyjnych; bb) przygotowanie umów do postępowań przetargowych na roboty budowlane i dostawy wraz z montażem, czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie kar umownych, podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych, cc) naliczanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego kar umownych lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu; dd) uzyskanie pozwoleń na użytkowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami; ee) działanie na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71248000-8, 71540000-5, 71520000-9, 79421000-1, 71630000-3, 71541000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena50,00
doświadczenie zespołu40,00
kryterium społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załacznik nr 8 do SIWZ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer