Logo Muzeum
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenie o zamówieniu - usługiOgłoszenie nr 534105-N-2017 z dnia 2017-06-16 r.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zadanie to Zamawiający podzielił na dwie części: Część I Zarządzanie projektem – Inwestor zastępczy. Część II Zarządzanie projektem – rozliczenia rzeczowo – finansowe.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 12668100000, ul. Al. Jana Pawła II  39 , 30969   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 428 700, , e-mail info@muzeumlotnictwa.pl, , faks 126 428 700.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumlotnictwa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.muzeumlotnictwa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.muzeumlotnictwa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty tylko pisemne
Adres:
Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zadanie to Zamawiający podzielił na dwie części: Część I Zarządzanie projektem – Inwestor zastępczy. Część II Zarządzanie projektem – rozliczenia rzeczowo – finansowe.
Numer referencyjny: Da. 24-04/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie zastrzega sobie takiego prawa
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
dwie czyli część I i Część II


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Części I Zarządzanie projektem – Inwestor zastępczy wchodzi świadczenie następujących usług: a) zapoznanie się i zaopiniowanie (weryfikacja) dokumentacji projektowej w każdej z branż; b) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego; c) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw; d) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo prac budowlanych, usług i dostaw; e) przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy; f) nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji, w tym nad wszystkimi branżami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: o ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), o ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.), o rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011) , a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. g) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, h) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, i) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, j) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji; k) przygotowanie i koordynacja sposobu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego; l) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym; m) inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach; n) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji z udziałem Inwestora nie rzadziej niż raz w tygodniu; o) przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych realizacji Zadania Inwestycyjnego; p) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji; q) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego; r) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o wyłonienie wykonawcy ekspozycji stałej realizowanej w systemie „zaprojektuj i wykonaj” na podstawie zarysu scenariusza ekspozycji stałych i programu kulturowego „Skrzydła i Ludzie XX wieku” wraz z PFU i wytycznych do koncepcji ekspozycji stałej; s) przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania; t) odbiór dostaw lub usług (w tym odbiory inspektorów w poszczególnych branżach) u) wnioskowanie (do Projektanta) o nadzory autorskie, v) organizacja i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy, odbiorów: robót zanikających, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych, odbiorów pogwarancyjnych, w) opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków warsztatowych (sporządzanych przez Wykonawcę robót) i nadzorów autorskich (sporządzanych przez Projektanta) i przekazywanie opinii do decyzji Inwestora x) archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie przekazanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy. y) przygotowanie i opiniowanie wniosków o roboty zamienne, roboty zaniechane i roboty dodatkowe ; z) rozliczenie końcowe Inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentów do przejęcia środków trwałych Część II. Zarządzanie projektem, rozliczenia rzeczowo - finansowe aa) występowanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego przed organami administracji i przed sądami w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji; bb) przygotowanie umów, czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie kar umownych, podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych, cc) naliczanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego kar umownych lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu; dd) działanie na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych; ee) opracowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu, ff) opracowania i aktualizacji harmonogramu technicznego realizacji projektu (dostawy, odbiory) gg) opracowania dokumentacji polityki rachunkowości projektu hh) przygotowania na potrzeby Zamawiającego projektów wniosków o płatność i rozliczenie do Instytucji Zarządzającej wraz z skompletowaniem, weryfikacją i przygotowaniem oraz przekazaniem do Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o płatność i rozliczenie, ii) wsparcie w zarządzaniu obiegiem dokumentacji finansowej w projekcie; jj) dokonywanie opisów dokumentacji finansowej projektu; kk) weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych; ll) wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym lub rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana i aktualizacja Harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian Harmonogramu; mm) analizy wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu. nn) analizy wykonania budżetu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu oo) prowadzenie dokumentacji projektu w programie SL2014 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wykonawca może złożyć ofertę na obydwie części lub na jedną wybraną. 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie występowało w siedzibie Zamawiającego oraz, w razie konieczności wynikającej z przebiegu Inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków także w miejscu innym niż wskazane w zdaniu pierwszym, w szczególności obejmuje to miejsca spotkań z innymi podmiotami biorącymi udział w realizacji Inwestycji, siedziby urzędów itp. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność: - Kierownika Projektu oraz specjalisty ds. rozliczeń w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego, co najmniej 2 dni w tygodniu po 4 godziny każda osoba oraz na każde wezwanie Zamawiającego, przekazane Wykonawcy z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem oraz - właściwych branżowych inspektorów nadzoru w zakresie robót budowlanych w godzinach pracy zamawiającego, codziennie najmniej po 2 godziny oraz na każde wezwanie Zamawiającego, przekazane Wykonawcy z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem.

II.5) Główny kod CPV: 71540000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Wykonawcy muszą dysponować odpowiednim doświadczeniem, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej: i. 2 usługi polegające na wykonaniu nadzoru inwestorskiego, nad pracami budowlanymi w obiekcie użyteczności publicznej (pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2015.1422), łączna wartość robót budowlanych powinna wynosić co najmniej 6 mln PLN brutto; w tym jedna o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto. Dotyczy części I zamówienia ii. 2 usługi polegające na rozliczaniu projektów, przy czym łączna wartość projektów wynosiła co najmniej 6.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 3.000.000,00 zł brutto; Dotyczy części II zamówienia. iii. 2 usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Dotyczy Części II zamówienia, w tym co najmniej jedna wartości co najmniej 1000 000,00 zł brutto. iv. 2 usługi polegające na wykonaniu nadzoru inwestorskiego, nad wykonaniem ekspozycji, łączna wartość prac objętych nadzorem inwestorskim nad wykonaniem ekspozycji powinna wynosić co najmniej 1 mln PLN brutto .Dotyczy części I zamówienia Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale VII, pkt 7 pkt a ppkt i, według kryterium spełnia/nie spełnia. b. Wykonawcy muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: 1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w ww. branży; Dotyczy części I zamówienia 2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w ww. branży Dotyczy Części I zamówienia 3) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w ww. branży; Dotyczy Części I zamówienia 4) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Dotyczy Części I zamówienia. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.). 5) jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Projektu,( dotyczy części II zamówienia)odpowiedzialną za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, kontrolę i koordynowanie pracy personelu Wykonawcy, kontrolę formalną i merytoryczną dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez Wykonawcę, posiadającą: i. znajomość zasad realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, - wytycznych i podręczników dla beneficjentów, ii. doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji zarządczej w co najmniej 2 projektach, iii. doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika/ Koordynatora Projektu w co najmniej 2 projektach (tj. w fazie realizacji i odbioru) o łącznej wartości projektów co najmniej 6.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 3.000.000,00 zł brutto. 6) przynajmniej jedną osobą pełniąca funkcję Specjalisty ds. rozliczeń ( dotyczy części II projektu) – odpowiedzialną za doradztwo w zakresie planowania finansowego, nadzór finansowy nad realizacją projektu i prowadzenie rozliczeń projektu po stronie Wykonawcy, posiadającą: i. znajomość zasad realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w tym wytycznych i podręczników dla beneficjentów, ii. doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji dot. sprawozdawczości i raportowania w co najmniej 2 projektach, iii. doświadczenie w zakresie rozliczania projektów przejawiające się w pełnieniu funkcji osoby ds. rozliczeń w co najmniej 2 projektach (tj. w fazie realizacji i odbioru) o łącznej wartości projektów co najmniej 6.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 3.000.000,00 zł brutto. 7) przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcje Specjalisty ds. księgowych ( dotyczy Części II projektu)- odpowiedzialną za doradztwo w zakresie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych posiadającą: i. znajomość zasad realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w tym wytycznych i podręczników dla beneficjentów, ii. doświadczenie w zakresie rozliczania projektów zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat, przejawiające się w pełnieniu funkcji osoby ds. księgowych w co najmniej 2 projektach (tj. w fazie realizacji i odbioru) o łącznej wartości projektów co najmniej 6.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 3.000.000,00 zł brutto. iii. wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu rachunkowości lub posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 8) specjalista do spraw zamówień publicznych ( dotyczy Części II projektu) i. wykształcenie wyższe; ii. doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu przynajmniej 2 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym jednego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto. 9) specjalista ds. odbiorów technicznych związanych z pracami aranżacyjnymi i ekspozycyjnymi – posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej dwóch usług polegających na dokonaniu odbioru prac aranżacyjnych i ekspozycyjnych o łącznej wartości ww. prac nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto. Dotyczy Części I projektu. Ocena spełniania ww. warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale VI, pkt 1 pkt b, według kryterium spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
b. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: i. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; ii. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; iii. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 pkt. b. ppkt. i. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 pkt. b. ppkt. ii. lub iii. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 10. Dokument, o którym mowa w pkt 8. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 9. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8. i 9., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 10. stosuje się. 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ust. 1, jeżeli zamawiający posiada takie oświadczenia lub dokumenty (o ile nadal są aktualne) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.). W takim wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio oznaczenie postępowania, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały Zamawiającemu złożone lub adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający może je pobrać.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
i. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi załącznik 3 do SIWZ; ii. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik 4 do SIWZ Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
zgodnie z treścią siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium - Dla części I w wysokości 3000 zł dla części II w wysokości 1000 zł. Wadium należy wnieść dla części , w których Wykonawca będzie brał udział. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski nr 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena50,00
doświadczenie zespołu40,00
kryterium społeczne10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Umowa zawarta w dniu [___] w Krakowie, pomiędzy: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-864) przy al. Jana Pawła II 39, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego pod nr RIK 16/99, posiadającym NIP 675-10-00-452, zwanym dalej „Muzeum” lub „Zamawiającym”, reprezentowanym przez - Krzysztofa Radwana - Dyrektora Muzeum, a …………….. z siedzibą w …………, ul……………………, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………, posiadającą NIP ………………., REGON ………………., reprezentowaną przez: …………………. – …………., zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”, Niniejszą umowę zawarto w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). § 1 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonanie zamówienie polegające na pełnieniu funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi świadczenie następujących usług: a) zapoznanie się i zaopiniowanie (weryfikacja) dokumentacji projektowej w każdej z branż; b) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego; c) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw; d) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo prac budowlanych, usług i dostaw; e) przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy; f) nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji, w tym nad wszystkimi branżami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: o ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), o ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.), o rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011) , a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. g) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, h) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, i) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, j) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji; k) przygotowanie i koordynacja sposobu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego; l) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym; m) inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach; n) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji z udziałem Inwestora nie rzadziej niż raz w tygodniu; o) przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych realizacji Zadania Inwestycyjnego; p) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji; q) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego; r) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o wyłonienie wykonawcy ekspozycji stałej realizowanej w systemie „zaprojektuj i wykonaj” na podstawie zarysu scenariusza ekspozycji stałych i programu kulturowego „Skrzydła i Ludzie XX wieku” wraz z PFU i wytycznych do koncepcji ekspozycji stałej; s) przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania; t) odbiór dostaw lub usług (w tym odbiory inspektorów w poszczególnych branżach) u) wnioskowanie (do Projektanta) o nadzory autorskie, v) organizacja i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy, odbiorów: robót zanikających, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych, odbiorów pogwarancyjnych, w) opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków warsztatowych (sporządzanych przez Wykonawcę robót) i nadzorów autorskich (sporządzanych przez Projektanta) i przekazywanie opinii do decyzji Inwestora x) archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie przekazanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy. y) przygotowanie i opiniowanie wniosków o roboty zamienne, roboty zaniechane i roboty dodatkowe ; z) rozliczenie końcowe Inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentów do przejęcia środków trwałych aa) występowanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego przed organami administracji i przed sądami w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji; bb) przygotowanie umów, czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie kar umownych, podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych, cc) naliczanie i egzekwowanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego kar umownych lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu; dd) działanie na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych; ee) opracowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu, ff) opracowania i aktualizacji harmonogramu technicznego realizacji projektu (dostawy, odbiory) gg) opracowania dokumentacji polityki rachunkowości projektu hh) przygotowania na potrzeby Zamawiającego projektów wniosków o płatność i rozliczenie do Instytucji Zarządzającej wraz z skompletowaniem, weryfikacją i przygotowaniem oraz przekazaniem do Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o płatność i rozliczenie, ii) wsparcie w zarządzaniu obiegiem dokumentacji finansowej w projekcie; jj) dokonywanie opisów dokumentacji finansowej projektu; kk) weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych; ll) wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym lub rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana i aktualizacja Harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian Harmonogramu; mm) analizy wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu. nn) analizy wykonania budżetu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu oo) prowadzenie dokumentacji projektu w programie SL2014 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Przedmiot umowy dotyczy I i II części. W razie potrzeby zakres umowy będzie odpowiednio zmniejszony. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania Przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności. 4. Przedmiot umowy zostanie wykonany w szczególności zgodnie z: a) niniejszą Umową, b) Umową o dofinansowanie, c) Dokumentacją projektu, d) Przepisami prawa, wytycznymi obowiązującymi w Programie; e) dokumentacją przetargową (SIWZ wraz z załącznikami), opublikowaną w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego – dokumentacja stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, f) ofertą Wykonawcy złożoną w toku postępowania, o którym mowa w pkt. e) powyżej. 5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami, które są niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy i wykona Umowę, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów 1. § 2 1. Wykonawca będzie wykonywał swoje czynności w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 2. Wykonawca będzie wykonywał swoje czynności na podstawie niniejszej Umowy i udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw. 3. Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące Przedmiotu Umowy ustalane będą przez Strony w trakcie jej realizacji. 4. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy pełnomocnictw, o których mowa w ust. 3, w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. 5. Zamawiający przed udzieleniem pełnomocnictwa może żądać dodatkowych wyjaśnień, w razie zażądania dodatkowych wyjaśnień, termin o którym mowa w ust. 4 zaczyna biec od dnia złożenia Zamawiającemu w formie pisemnej wyjaśnień przez Wykonawcę. 6. Zamawiający odmawia udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli przedmiot umocowania nie leży w zakresie kompetencji Wykonawcy oraz w innych przypadkach, uzasadnionych ochroną praw Zamawiającego. 7. Wymienione w ust. 3 pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i wypełniać ze starannością profesjonalnego pełnomocnika i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego. 8. Wykonawca nie jest uprawniony do zawierania umów, zaciągania innych zobowiązań w tym finansowych w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 9. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy, na kwotę minimum 300.000,00 zł. Kopia polisy stanowi załącznik nr [___] do nin. Umowy. Kwota polisy w Wysokości 300 000,00 zł obejmuje I i II część razem. W przypadku odrębnej realizacji przez różnych wykonawców Zamawiający oczekuje posiadania polisy w wysokości minimum po 150 000,00 zł dla Każdej części. 10. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres obowiązywania Umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niż określona w ust. 9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu nowej polisy lub jej aktualizacji. § 3 Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia inwestycji, rozumianego jako dzień przyjęcia rozliczenia inwestycji nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019r. § 4 1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: a) zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu nin. Umowy, b) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją Projektu, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będzie wymagane z związku z należytą realizacją Przedmiotu umowy. c) regulowanie płatności za prace związane z realizacją Projektu, bezpośrednio na rzecz wykonawców tych prac, na podstawie wystawionych przez nich faktur, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Wykonawcę, d) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane, e) pokrywanie kosztów ewentualnych postępowań sądowych, prowadzonych w celu obrony interesów Zamawiającego, jeżeli wszczęcie postępowania było z nim uzgodnione na piśmie, f) pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Zamawiającym na piśmie przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztów postępowań administracyjnych, g) udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw, o których mowa w niniejszej Umowie. 2. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest: a) do wykonywania obowiązków określonych w nin. Umowie b) do przekazywania Zamawiającemu (jego pełnomocnikom) dokumentacji powstałej w związku z realizacją Przedmiotu nin. Umowy w formie elektronicznej (szczegółowe zasady w tym zakresie określi Zamawiający i przekaże Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia nin. Umowy), c) poddania się kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu przez podmioty uprawnione, d) zamieszczania we wszystkich dokumentach związanych z realizacją Projektu, informacji o źródłach finansowania Projektu, e) współpracy z podmiotami zaangażowanymi przez Zamawiającego, jego pełnomocnikami w związku z realizacja Projektu, f) współpracy z Zamawiającym w związku z przeprowadzanymi kontrolami i audytami Projektu poprzez przygotowanie projektów odpowiedzi, wystąpień, oraz doradztwo w zakresie wykonywanych obowiązków przez Wykonawcę związanych z całym zakresem Przedmiotu umowy, w tym w siedzibie Zamawiającego, g) stosować się do zasad współpracy i komunikacji obowiązujących w Projekcie; h) do opracowania opisu przedmiotu zamówienia dla postępowań mających na celu wyłonienie Wykonawców Inwestycji oraz do sprawowania nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, i) do opracowywania dokumentacji dotyczącej przygotowywania, realizacji i finansowania Inwestycji, j) do przechowywania oraz zarchiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji w tym również przechowywania w formie elektronicznej (szczegółowe zasady w tym zakresie określi Zamawiający i przekaże Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia nin. umowy), k) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy …… osoby/osób o której/rych mowa w ofercie Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez okres jej obowiązywania. l) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 dni od daty podpisania umowy do przedstawienia Zamawiającemu zaświadczenia o zatrudnieniu. m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązków o których mowa w ust. 10 w okresie obowiązywania umowy. § 6 1. Do 5 dni roboczych od dnia zawarcia nin. Umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, a będące w posiadaniu Zamawiającego. 2. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od daty ich uzyskania. § 7 1. Zamawiający wyznacza osoby, które ze strony Zamawiającego są uprawnione do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę oraz są odpowiedzialne za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy: a) …………, tel: ………., e-mail: ……….. - Główny koordynator umowy - zagadnienia ogólne, a także związane z procesem inwestycyjnym, z Projektem, osoba uprawniona do zatwierdzania i podpisywania w imieniu Zamawiającego dokumentów związanych z czynnościami odbioru, b) …………, tel: ………., e-mail: ……….. - Koordynator umowy ds. finansowych - zagadnienia związane z finansami Projektu, c) …………, tel: ………., e-mail: ……….. - Koordynator umowy ds. inwestycyjnych - zagadnienia związane z robotami budowlanymi, dostawami w ramach Projektu, osoba uprawniona do zatwierdzania i podpisywania w imieniu Zamawiającego dokumentów związanych z czynnościami odbioru ww. prac; 2. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych im obowiązków. 3. Strony postanawiają, iż Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób i podmiotów, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak za własne działania lub zaniechania. 4. Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy, które będą wykonywały czynności oraz będą dyspozycyjne dla Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu umowy: a) …………. – Koordynator - osoba uprawniona do zatwierdzania i podpisywania w imieniu Wykonawcy dokumentów związanych z czynnościami odbioru, § 9 1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi: Wynagrodzenie za Część I ……….. brutto, w tym VAT……… netto……………………… Wynagrodzenie za Część II………………brutto,w tym VAT……………., netto……………. 2. Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Wykonawcy, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów a także przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku z realizacją umowy. 3. Wynagrodzenia w zakresie Części I będzie płatne częściami, proporcjonalnie do zaawansowania prac inwestycyjnych, zgodnie z harmonogramem Projektu, ustalonym przez Strony w oparciu o dokumentację projektową, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Wynagrodzenie w zakresie Części II będzie płatne miesięcznie w równych ratach do dnia zakończenia projektu, zgodnie z dokumentacją aplikacyjną. 4. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym na rachunek nr ……………w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 5. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. § 10 1. W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter utworów w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r. poz. 666. z późn. zm) Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą zapłaty całość majątkowych praw autorskich do powstałych rezultatów oraz zależnych praw majątkowych autorskich- tak do całości, jak i części utworu, na następujących polach eksploatacyjnych: a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia we wszystkich znanych na dzień zawarcia Umowy technikach utrwalenia i zwielokrotnienia, w tym w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym do sieci Internet, c) wykorzystania we wszelkich czynnościach związanych z realizacją Inwestycji, w tym do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter utworów w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2016r. poz. 666. z późn. zm) Wykonawca zobowiązany jest w umowach z wykonawcami zapewnić przejście na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich w zakresie określonym powyżej do rezultatów, w tym ich elementów składowych – prac wykonawców przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na wszelkich polach eksploatacyjnych potrzebnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego. Lista autorów wymienionych z imienia i nazwiska wraz z przypisanym utworem / zakresem utworu stanowi załącznik do notatki o której mowa w par. 9 ust. 6 dla zadania nr I oraz do notatek o których mowa w par. 9 ust. 6 jeżeli doszło do powstania utworu podczas wykonywania przedmiotu nin. umowy odpowiednio podczas zadania które jest odbierane. 3. Wykonawca wyraża nieodpłatnie zgodę na dokonanie zmian przez Zamawiającego w utworach wskazanym w ust. 1. 4. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich, związanych z utworami wskazanymi w ust. 1. 5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, tj. utwór, o którym mowa w ust. 1 umowy, jest wolny od wad prawnych. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich, w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworu, określonego w ust. 1 w zakresie ustalonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń osób trzecich w przypadku ich zasadności. 6. Wykonawca niniejszym udziela zgody na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane praw autorskich zależnych do utworu wskazanego w ust. 1. § 11 1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) przerwania wykonywania obowiązków przez Wykonawcę wynikających z Umowy, na czas co najmniej 14 dni, b) jeżeli Wykonawca wykonywał obowiązki określone w § 1 k) – o), q) – s), aa), ff) – ii) oraz oo) w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego w formie pisemnej, ze wskazaniem terminu na usunięcie naruszeń, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, c) wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych uprawnień, lub niespełniające wymogów określonych w treści SIWZ (warunki udziału w postępowaniu) lub nieposiadające doświadczenia w zakresie wskazanym w ofercie na potrzeby oceny ofert w kryterium doświadczenia zespołu, d) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 2. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy dokonane być musi na piśmie z podaniem przyczyny w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. § 12 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, b) w razie nienależytego wykonania Przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 1, za każdy przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu umowy. c) z tytułu nieterminowej realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminów szczegółowych wskazanych w Umowie lub dokumentacji Projektu w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego zgodnie z zasadami określonymi w § 9 za okres rozliczeniowy którego dotyczy nieterminowość Wykonawcy - za każdy dzień opóźnienia z tytułu okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający. d) w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. k i następne w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust 1 za każdy przypadek naruszenia obowiązku.(dotyczy Wykonawców, którzy zadeklarowali zatrudnienie personelu na podstawie umowy o pracę) 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy. 3. Kara/kary umowne należne Zamawiającemu będą według wyboru Zamawiającego płacone na podstawie wezwania do zapłaty lub mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 5. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa drugiej Strony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. § 13 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla części I w wysokości 5%. wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ……… zł, (słownie: ……………………………………….) w formie …….. dla Części II w wysokości 5%. wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ……… zł, (słownie: ……………………………………….) w formie …….. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężnej będzie bezwarunkowe, przenaszalne, płatne na pierwsze żądanie. 3. Zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostawiona kwota 30% stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócona w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie doprowadził do usunięcia w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie egzekwowania usuwania tych wad. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta lub Poręczyciela o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta lub Poręczyciela i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków umowy. § 14 1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy w sytuacji: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy (np. klęski żywiołowe, strajk generalny lub lokalny), b) zmiany terminu realizacji Umowy, w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu lub Umowy o dofinansowanie Projektu a także w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia wykonywania zadań Projektu wynikających z innych umów zawartych w związku z realizacją Projektu – Wykonawcy zwiększenie wynagrodzenia w takiej sytuacji nie przysługuje. c) zmiany terminów szczegółowych realizacji Umowy, w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu lub Umowy o dofinansowanie Projektu a także w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia wykonywania zadań Projektu wynikających z innych umów zawartych w związku z realizacją Projektu – Wykonawcy zwiększenie wynagrodzenia w takiej sytuacji nie przysługuje. d) Zmiany terminów określonych w nin. Umowie, w tym szczegółowych w przypadku wystąpienia okoliczności leżących poza Wykonawca i skutkujących niemożnością dotrzymania wskazanego terminu tj. takich okoliczności, dla których możliwe jest przedstawienie obiektywnego dowodu, że Wykonawca nie miał wpływu zarówno na możliwość ich wystąpienia jak i zapobieżenia ich oddziaływaniu; w szczególności zmiana terminu jest dopuszczalna w przypadku:  opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji Projektu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na Projekt, e) zmianę osoby o której mowa w § ust. 4, pod warunkiem wskazania osoby posiadającej co najmniej kwalifikacje i wymagania odnośnie danej funkcji określone w SIWZ, a w przypadku gdy wskazanie danej osoby wiązało się z przyznaniem Wykonawcy dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert – wskazanie osoby z analogicznym lub wyższym doświadczeniem. 3. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, wraz przepisami wykonawczymi . 5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Zamawiający Wykonawca: …………………….. ……………………………… Załączniki: ……………………………………

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
. Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie lub kilku następujących formach( do wyboru ): 1)pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. 2)poręczeniach bankowych, 3)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, 4)gwarancjach bankowych, 5)gwarancjach ubezpieczeniowych, 6)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 17.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych17.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 17.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 17.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych we wzorze umowy 17.6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 17.7. Wypłata, o której mowa w pkt 17.6. siwz następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy w sytuacji: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy (np. klęski żywiołowe, strajk generalny lub lokalny), b) zmiany terminu realizacji Umowy, w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu lub Umowy o dofinansowanie Projektu a także w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia wykonywania zadań Projektu wynikających z innych umów zawartych w związku z realizacją Projektu – Wykonawcy zwiększenie wynagrodzenia w takiej sytuacji nie przysługuje. c) zmiany terminów szczegółowych realizacji Umowy, w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu lub Umowy o dofinansowanie Projektu a także w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia wykonywania zadań Projektu wynikających z innych umów zawartych w związku z realizacją Projektu – Wykonawcy zwiększenie wynagrodzenia w takiej sytuacji nie przysługuje. d) Zmiany terminów określonych w nin. Umowie, w tym szczegółowych w przypadku wystąpienia okoliczności leżących poza Wykonawca i skutkujących niemożnością dotrzymania wskazanego terminu tj. takich okoliczności, dla których możliwe jest przedstawienie obiektywnego dowodu, że Wykonawca nie miał wpływu zarówno na możliwość ich wystąpienia jak i zapobieżenia ich oddziaływaniu; w szczególności zmiana terminu jest dopuszczalna w przypadku:  opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji Projektu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na Projekt, e) zmianę osoby o której mowa w § ust. 4, pod warunkiem wskazania osoby posiadającej co najmniej kwalifikacje i wymagania odnośnie danej funkcji określone w SIWZ, a w przypadku gdy wskazanie danej osoby wiązało się z przyznaniem Wykonawcy dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert – wskazanie osoby z analogicznym lub wyższym doświadczeniem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: zarządzanie projektem - Inwestor zastępczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) zapoznanie się i zaopiniowanie (weryfikacja) dokumentacji projektowej w każdej z branż; b) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego; c) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw; d) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo prac budowlanych, usług i dostaw; e) przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy; f) nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji, w tym nad wszystkimi branżami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: o ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), o ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.), o rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011) , a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. g) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, h) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, i) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, j) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji; k) przygotowanie i koordynacja sposobu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego; l) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym; m) inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach; n) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji z udziałem Inwestora nie rzadziej niż raz w tygodniu; o) przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych realizacji Zadania Inwestycyjnego; p) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji; q) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego; r) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o wyłonienie wykonawcy ekspozycji stałej realizowanej w systemie „zaprojektuj i wykonaj” na podstawie zarysu scenariusza ekspozycji stałych i programu kulturowego „Skrzydła i Ludzie XX wieku” wraz z PFU i wytycznych do koncepcji ekspozycji stałej; s) przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania; t) odbiór dostaw lub usług (w tym odbiory inspektorów w poszczególnych branżach) u) wnioskowanie (do Projektanta) o nadzory autorskie, v) organizacja i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy, odbiorów: robót zanikających, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych, odbiorów pogwarancyjnych, w) opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków warsztatowych (sporządzanych przez Wykonawcę robót) i nadzorów autorskich (sporządzanych przez Projektanta) i przekazywanie opinii do decyzji Inwestora x) archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie przekazanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy. y) przygotowanie i opiniowanie wniosków o roboty zamienne, roboty zaniechane i roboty dodatkowe ; z) rozliczenie końcowe Inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentów do przejęcia środków trwałych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71540000-5, 71520000-9, 71630000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena50,00
doświadczenie zespołu40,00
kryterium społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: zarządzanie projektem, rozliczenia rzeczowo - finansowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) występowanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego przed organami administracji i przed sądami w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji; b) przygotowanie umów, czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie kar umownych, podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych, c) naliczanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego kar umownych lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu; d) działanie na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych; e) opracowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu, f) opracowania i aktualizacji harmonogramu technicznego realizacji projektu (dostawy, odbiory) g) opracowania dokumentacji polityki rachunkowości projektu h) przygotowania na potrzeby Zamawiającego projektów wniosków o płatność i rozliczenie do Instytucji Zarządzającej wraz z skompletowaniem, weryfikacją i przygotowaniem oraz przekazaniem do Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o płatność i rozliczenie, i) wsparcie w zarządzaniu obiegiem dokumentacji finansowej w projekcie; j) dokonywanie opisów dokumentacji finansowej projektu; k) weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych; l) wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym lub rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana i aktualizacja Harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian Harmonogramu; m) analizy wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu. n) analizy wykonania budżetu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu o) prowadzenie dokumentacji projektu w programie SL2014 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 79211000-6, 79211000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena50,00
doświadczenie zespołu40,00
kryterium społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załacznik nr 8 do SIWZ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer